Hướng dẫn cài wordpress trên hosting Informational năm 2024

 • Home
 • Web Hosting
 • Web Hosting
 • Hướng dẫn cài đặt WordPress trên IIS

Search for:

2 năm ago

Long Vân

4 minutes

I. Yêu cầu:
 • Windows Server đã cài sẳn IIS và Mariadb hoặc MySQL
II. Chuẩn bị:
 1. Cài đặt PHP Manager.
  • Truy cập vào https://www.iis.net/downloads/community/2018/05/php-manager-150-for-iis-10 .
  • Nhấn chọn Download this extension để tải về bản cài đặt PHP Manager.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Tiến hành chạy file cài đặt. Sau khi hoàn thành, trong IIS Manager (Internet Information Services) sẽ có hiển thị chức năng PHP Manager.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
 2. Cài đặt PHP.
  • Truy cập vào https://windows.php.net/download để download phiên bản PHP mong muốn.
  • Chọn phiên bản PHP 7.4 (7.4.27) trong phạm vi bài hướng dẫn.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Download và giải nén vào thư mục C:\PHP\php 7.4
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
   Register new PHP version và chọn đường dẫn đến file php-cgi.exe ở thư mục vừa giải nén.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Để kiểm tra việc thiết lập phiên bản PHP, chọn Check phpinfo() để hiển thị phiên bản PHP đang chạy.
 3. Cài đặt phpMyAdmin. (có thể thay thế bằng MySQL Workbench hoặc bất kỳ phần mềm nào có thể truy cập và quản lý MySQL)
  • Download phiên bản phpMyAdmin mới nhất tại https://www.phpmyadmin.net/
  • Giải nén file phpMyAdmin vừa tải về.
  • Tạo một site phpmyadmin trong site default với source path là folder phpMyAdmin vừa giải nén.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Phân quyền full access cho group IIS_IUSRS và user IUSR đối với folder chứa phpMyAdmin.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Truy cập phpmyadmin bằng được dẫn ở server http://localhost/phpmyadmin/ .
 4. Thiết lập Account MySQL và Database cho WordPress.
  • Trong giao diện quản lý phpMyAdmin, tạo database cho website wordpress.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Tiếp tục tạo user quản lý database vừa tạo. Chọn database vừa tạo, tab Privileges, chọn Add user account
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Nhập các thông tin theo yêu cầu (lưu ý thông tin username và password). Gán toàn quyền với database longvan_db. Đồng thời chọn toàn bộ quyên Data và Structure kèm theo.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Nhấn Go để tiến hành tạo user.
III. Tiến hành
 1. Bước 1: Tạo một thư mục chứa source code wordpress. Trong ví dụ này: C:inetpubvhostswp.longvan.vn
 2. Bước 2: Trong IIS Manager tạo một site mới tên wp.longvan.net (đây là tên miền sử dụng cho website), với source path là folder đã tạo ở trên.
  Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
 3. Bước 3: Download source wordpress tại https://wordpress.org/download/ và giải nén vào folder wp.longvan.vn ở bước 1.
 4. Bước 4: Phân quyền full access cho group IIS_IUSRS và user IUSR đối với folder wp.longvan.vn.
  Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
 5. Bước 5: trỏ DNS để đảm bảo truy cập đúng server đã thiết lập.
 6. Bước 6: restart lại service IIS và tiến hành truy cập vào website http://wp.longvan.vn để thiết lập cấu hình và cài đặt wordpress.
  • T1: Chọn ngôn ngữ cho website wordpress.
  • T2: Trang hiển thị hướng dẫn thiết lập cấu hình wordpress. Chọn Let’s Go.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • T3: Thiết lập kết nối database cho website wordpress
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • T4: nhấn chọn Run the installation để tiến hành cài đặt.
  • T5: thiết lập tên website và user quản lý (admin) website wordpress. Nhấn chọn Install WordPress và chờ đợi quá trình cài đặt hoàn thành.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024
  • Khi quá trình cài đặt hoàn thành, website wordpress sẽ hiển thị giao diện truy cập vào trang quản trị. Lúc này đã có thể truy cập vào website wordpress.
   Hướng dẫn cài wordpress trên hosting	Informational năm 2024

Post Views: 2.967