Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu cách sử dụng JSON Server và Cách Fetching Data Bằng useEffect trong dự án React JS nhé.

Trước khi đi vào bài này thì bạn phải học xong bài Sử Dụng Function As Props và useEffect Trong React đã nha.

Sử Dụng JSON Server

JSON Server sẽ giúp chúng ta có thể tạo một fake rest API bằng cách sử dụng JSON. Mục đích chính của nó là giúp bạn có thể tương tác với dữ liệu nhanh chóng mà không cần phải tạo database từ đầu đến cuối.

Bước đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tạo một file là db.json trong thư mục database của lean-reactjs nha.

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Phần tiếp theo chúng ta sẽ thêm các dữ liệu cần thiết cho file db.json.

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng package json-server tạo một server mới với câu lệnh sau:

npx json-server --watch database/db.json --port 8000
 • --watch: Là câu lệnh xác định nơi dữ liệu cần lấy.
 • --port: Là cổng mà chúng ta muốn json-server chạy

Và để dễ hình dung thì bạn xem đoạn video sau nhé.

Fetching Data Bằng useEffect

Sau khi đã tạo được server thì phần tiếp theo chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ nó để sử dụng trong dự án React bằng phương thức useEffect.
Đầu tiên mình sẽ đi vào lấy dữ liệu của json server thông qua useEffect nhé.

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Như đoạn mã trên thì chúng ta sẽ có 3 bước:

 • Lấy dữ liệu từ JSON Server thông qua fetch('http://localhost:8000/blogs')
 • Bước tiếp theo là chuyển dữ liệu JSON sang Object Javascript bằng res.json()
 • Bước cuối cùng là thiết lập dữ liệu vào State blogs bằng setBlogs(data)

Do đã có dữ liệu từ json server nên chúng ta sẽ xoá các dữ liệu không cần thiết trong State Blog bằng cách đổi sang null như hình ảnh bên dưới nhé.

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Bước cuối cùng chúng ta sẽ thiết lập điều kiện là nếu có tồn tại dữ liệu từ blogs thì sẽ hiển thị Blogs template và ngược lại.

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Và kết quả bạn xem video dưới đây nhé!

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn kiến thức về SON Server và Cách Fetching Data Bằng useEffect và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

react-json-view

RJV is a React component for displaying and editing javascript arrays and JSON objects.

This component provides a responsive interface for displaying arrays or JSON in a web browser. NPM offers a distribution of the source that's transpiled to ES5; so you can include this component with any web-based javascript application.

Check out the Interactive Demo

Implementation Example

// import the react-json-view component
import ReactJson from 'react-json-view'

// use the component in your app!
<ReactJson src={my_json_object} />

Output Examples

Default Theme

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Hopscotch Theme, with Triangle Icons:

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Installation Instructions

Install this component with NPM.

npm install --save react-json-view

Or add to your package.json config file:

"dependencies": {
  "react-json-view": "latest"
}

Props

NameTypeDefaultDescription
src JSON Object None This property contains your input JSON
name string or false "root" Contains the name of your root node. Use null or false for no name.
theme string "rjv-default" RJV supports base-16 themes. Check out the list of supported themes in the demo. A custom "rjv-default" theme applies by default.
style object {} Style attributes for react-json-view container. Explicit style attributes will override attributes provided by a theme.
iconStyle string "circle" Style of expand/collapse icons. Accepted values are "circle", triangle" or "square".
indentWidth integer 4 Set the indent-width for nested objects
collapsed boolean or integer false When set to true, all nodes will be collapsed by default. Use an integer value to collapse at a particular depth.
collapseStringsAfterLength integer false When an integer value is assigned, strings will be cut off at that length. Collapsed strings are followed by an ellipsis. String content can be expanded and collapsed by clicking on the string value.
shouldCollapse (field)=>{} false Callback function to provide control over what objects and arrays should be collapsed by default. An object is passed to the callback containing name, src, type ("array" or "object") and namespace.
groupArraysAfterLength integer 100 When an integer value is assigned, arrays will be displayed in groups by count of the value. Groups are displayed with bracket notation and can be expanded and collapsed by clicking on the brackets.
enableClipboard boolean or (copy)=>{} true When prop is not false, the user can copy objects and arrays to clipboard by clicking on the clipboard icon. Copy callbacks are supported.
displayObjectSize boolean true When set to true, objects and arrays are labeled with size
displayDataTypes boolean true When set to true, data type labels prefix values
onEdit (edit)=>{} false When a callback function is passed in, edit functionality is enabled. The callback is invoked before edits are completed. Returning false from onEdit will prevent the change from being made. see: onEdit docs
onAdd (add)=>{} false When a callback function is passed in, add functionality is enabled. The callback is invoked before additions are completed. Returning false from onAdd will prevent the change from being made. see: onAdd docs
defaultValue string |number |boolean |array |object null Sets the default value to be used when adding an item to json
onDelete (delete)=>{} false When a callback function is passed in, delete functionality is enabled. The callback is invoked before deletions are completed. Returning false from onDelete will prevent the change from being made. see: onDelete docs
onSelect (select)=>{} false When a function is passed in, clicking a value triggers the onSelect method to be called.
sortKeys boolean false set to true to sort object keys
quotesOnKeys boolean true set to false to remove quotes from keys (eg. "name": vs. name:)
validationMessage string "Validation Error" Custom message for validation failures to onEdit, onAdd, or onDelete callbacks
displayArrayKey boolean true When set to true, the index of the elements prefix values

Features

 • onEdit, onAdd and onDelete props allow users to edit the src variable
 • Object, array, string and function values can be collapsed and expanded
 • Object and array nodes display length
 • Object and array nodes support a "Copy to Clipboard" feature
 • String values can be truncated after a specified length
 • Arrays can be subgrouped after a specified length
 • Base-16 Theme Support
 • When onEdit is enabled:
  • Ctrl/Cmd+Click Edit Mode
  • Ctrl/Cmd+Enter Submit

Customizing Style

Stock Themes

RJV now supports base-16 themes!

You can specify a theme name or object when you instantiate your rjv component.

<ReactJson src={my_important_json} theme="monokai" />

Check out the list of supported themes in the component demo.

Monokai theme example

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Solarized theme example

Hướng dẫn dùng react-json-view JavaScript

Use Your Own Theme

You can supply your own base-16 theme object.

To better understand custom themes, take a look at my example implementation and the base-16 theme styling guidelines.

onEdit, onAdd and onDelete Interaction

Pass callback methods to onEdit, onAdd and onDelete props. Your method will be invoked when a user attempts to update your src object.

The following object will be passed to your method:

{
  updated_src: src, //new src value
  name: name, //new var name
  namespace: namespace, //list, namespace indicating var location
  new_value: new_value, //new variable value
  existing_value: existing_value, //existing variable value
}

Returning false from a callback method will prevent the src from being affected.

Contributing to the source code

Run the Dev Server

# clone this repository
git clone :mac-s-g/react-json-view.git && cd react-json-view
# install dependencies
npm install --save-dev
# run the dev server with hot reloading
npm run dev

Webpack Dev Server should automatically open up http://localhost:2000 in your web browser. If it does not, open a browser and navigate to port 2000. The hot reloader will automatically reload when files are modified in the /src/ directory.

Run the Production Build

# run the build (note: you may need to use `sudo` priveledges to run the build successfully)
npm run build

Please add tests for your code before posting a pull request.

You can run the test suite with npm run test or npm run test:watch to automatically reload when files are modified.

Docker Tools

I recommend using docker for development because it enforces environmental consistency.

For information about contributing with Docker, see the README in ./docker.

Inspiration

I drew a ton of design ideas from react-json-tree. Thanks to the RJT contributors for putting together an awesome component!

I'm also inspired by users who come up with interesting feature requests. Reach out to me with ideas for this project or other projects you want to collaborate on. My email address is listed on my github user page.