Hướng dẫn how does python calculate dates? - python tính ngày như thế nào?

Python DateTimeDatetime


Một ngày trong Python không phải là một loại dữ liệu của riêng nó, nhưng chúng ta có thể nhập một mô -đun có tên datetime để làm việc với ngày là đối tượng ngày.

Thí dụ

Nhập mô -đun DateTime và hiển thị ngày hiện tại:

Nhập dữ liệu

x = datetime.dateTime.now () print (x)
print(x)

Hãy tự mình thử »


Đầu ra ngày

Khi chúng tôi thực thi mã từ ví dụ trên kết quả sẽ là:

Ngày chứa năm, tháng, ngày, giờ, phút, thứ hai và microsecond.

Mô -đun datetime có nhiều phương pháp để trả về thông tin về đối tượng ngày.

Dưới đây là một vài ví dụ, bạn sẽ tìm hiểu thêm về chúng sau trong chương này:

Thí dụ

Nhập mô -đun DateTime và hiển thị ngày hiện tại:

Nhập dữ liệu

x = datetime.dateTime.now () print (x)

Hãy tự mình thử »
print(x.strftime("%A"))

Hãy tự mình thử »


Đầu ra ngày

Khi chúng tôi thực thi mã từ ví dụ trên kết quả sẽ là:

Ngày chứa năm, tháng, ngày, giờ, phút, thứ hai và microsecond.

Thí dụ

Nhập mô -đun DateTime và hiển thị ngày hiện tại:

Nhập dữ liệu

x = datetime.dateTime.now () print (x)

Hãy tự mình thử »

Hãy tự mình thử »

Đầu ra ngàyKhi chúng tôi thực thi mã từ ví dụ trên kết quả sẽ là:

Ngày chứa năm, tháng, ngày, giờ, phút, thứ hai và microsecond.

Mô -đun datetime có nhiều phương pháp để trả về thông tin về đối tượng ngày.

Thí dụ

Dưới đây là một vài ví dụ, bạn sẽ tìm hiểu thêm về chúng sau trong chương này:

Nhập dữ liệu

x = datetime.dateTime.now () print (x)

print(x.strftime("%B"))

Hãy tự mình thử »

Đầu ra ngày

Khi chúng tôi thực thi mã từ ví dụ trên kết quả sẽ là:Ngày chứa năm, tháng, ngày, giờ, phút, thứ hai và microsecond.Thí dụMô -đun datetime có nhiều phương pháp để trả về thông tin về đối tượng ngày.
Dưới đây là một vài ví dụ, bạn sẽ tìm hiểu thêm về chúng sau trong chương này:Trả lại năm và tên của Ngày trong tuần:x = datetime.dateTime.now ()in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.3 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.31 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.12 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.18 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.2018 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.17 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.05 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.41 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.08 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.548513 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.+0100
Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.Tạo một đối tượng ngày:x = datetime.datetime (2020, 5, 17)
in (x)Lớp datetime() cũng lấy các tham số cho thời gian và múi giờ (giờ, phút, thứ hai, micro giây, tzone), nhưng chúng là tùy chọn và có giá trị mặc định là
9  
2, (
9  
3 cho múi giờ).
365 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.52 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.52 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.20 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo một ngày: năm, tháng, ngày.in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.2018 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.1 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))
Tạo đối tượng ngàyĐể tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của mô -đun datetime.01 in (x.year) in (x.strftime ("%a")))


Cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 21:51:40 (UTC/GMT +8 giờ)

Python Basic: Bài tập-14 với giải pháp

Viết một chương trình Python để tính toán số ngày giữa hai ngày.

Python datetime.date (năm, tháng, ngày):

Hàm trả về đối tượng ngày với cùng năm, tháng và ngày. Tất cả các lập luận được yêu cầu. Đối số có thể là số nguyên, trong các phạm vi sau:

  • MINYEAR 

Nếu một đối số bên ngoài các phạm vi đó được đưa ra, giá trịerror sẽ được nêu ra.

  • Lưu ý: Số năm nhỏ nhất được phép trong một ngày hoặc đối tượng DateTime. Minyear là 1.
  • Số năm lớn nhất được phép trong một ngày hoặc đối tượng DateTime. Maxyear là 9999.

Trình bày bằng hình ảnh:

Hướng dẫn how does python calculate dates? - python tính ngày như thế nào?

Giải pháp mẫu:-:-

Mã Python:

from datetime import date
f_date = date(2014, 7, 2)
l_date = date(2014, 7, 11)
delta = l_date - f_date
print(delta.days)

Đầu ra mẫu:

9  

Flowchart:

Hướng dẫn how does python calculate dates? - python tính ngày như thế nào?

Trực quan hóa thực thi mã Python:

Công cụ sau đây trực quan hóa những gì máy tính đang làm từng bước khi nó thực hiện chương trình đã nói:

Trình chỉnh sửa mã Python:

Có một cách khác để giải quyết giải pháp này? Đóng góp mã của bạn (và nhận xét) thông qua Disqus.

Trước đây: Viết một chương trình Python để in các 'tài liệu tại đây'.next: Viết chương trình Python để có được âm lượng của một quả cầu có RADIUS 6. Write a Python program to print the following 'here document'.
Next: Write a Python program to get the volume of a sphere with radius 6.

Python: Lời khuyên trong ngày

Sử dụng toàn bộ danh sách để rút ngắn cho các vòng lặp:

x = [1, 2, 3, 4, 5]
result = []
for idx in range(len(x)):
    result.append(x[idx] * 2)
result

Output:

[2, 4, 6, 8, 10]
[(element * 2) for element in x]

Output:

[2, 4, 6, 8, 10]

Làm thế nào để Python làm việc với ngày?

Trong Python, ngày và thời gian không phải là một loại dữ liệu của riêng họ, nhưng một mô -đun có tên DateTime có thể được nhập để hoạt động với ngày cũng như thời gian. Mô -đun DateTime Python được tích hợp vào Python, do đó không cần phải cài đặt bên ngoài. Mô -đun Datetime Python cung cấp cho các lớp để làm việc theo ngày và giờ.a module named datetime can be imported to work with the date as well as time. Python Datetime module comes built into Python, so there is no need to install it externally. Python Datetime module supplies classes to work with date and time.

Làm thế nào để python tính toán chênh lệch ngày?

Sử dụng hàm Strptime (DATE_STR, Định dạng) để chuyển đổi chuỗi ngày thành đối tượng DateTime theo định dạng tương ứng.Để có được sự khác biệt giữa hai ngày, trừ ngày 2 từ ngày 1.Một kết quả là một đối tượng Timedelta.subtract date2 from date1. A result is a timedelta object.

Ngày được viết bằng Python như thế nào?

Sử dụng hàm strftime () của lớp DateTime Các mã định dạng là các chỉ thị tiêu chuẩn để đề cập đến định dạng bạn muốn đại diện cho DateTime.Ví dụ:%d-%m-%y%H:%m:%s Mã chuyển đổi ngày thành DD-MM-YYYY HH: MM: SS. The format codes are standard directives for mentioning in which format you want to represent datetime. For example, the %d-%m-%Y %H:%M:%S codes convert date to dd-mm-yyyy hh:mm:ss format.

Làm thế nào để Python tính toán thời gian?

Để tính toán thời gian trôi qua trong việc thực thi mã, mô -đun thời gian có thể được sử dụng.Lưu dấu thời gian khi bắt đầu mã bắt đầu sử dụng thời gian (). Lập dấu thời gian ở cuối mã kết thúc. Tìm hiểu sự khác biệt giữa cuối và bắt đầu, cho thời gian thực hiện.Save the timestamp at the beginning of the code start using time() . Save the timestamp at the end of the code end . Find the difference between the end and start, which gives the execution time.