Hướng dẫn how does python write dates in excel? - python viết ngày tháng trong excel như thế nào?

Ngày và thời gian trong Excel được thể hiện bằng các số thực, ví dụ, ngày 1 tháng 1 năm 2013 12:00 PM, được đại diện bởi số 41275.5.

Phần số nguyên của số lưu trữ số ngày kể từ kỷ nguyên và phần phân số lưu trữ tỷ lệ phần trăm trong ngày.

Một ngày hoặc thời gian trong Excel cũng giống như bất kỳ số nào khác. Để hiển thị số dưới dạng ngày, bạn phải áp dụng định dạng số Excel cho nó. Dưới đây là một số ví dụ:

import xlsxwriter

workbook = xlsxwriter.Workbook('date_examples.xlsx')
worksheet = workbook.add_worksheet()

# Widen column A for extra visibility.
worksheet.set_column('A:A', 30)

# A number to convert to a date.
number = 41333.5

# Write it as a number without formatting.
worksheet.write('A1', number)        # 41333.5

format2 = workbook.add_format({'num_format': 'dd/mm/yy'})
worksheet.write('A2', number, format2)    # 28/02/13

format3 = workbook.add_format({'num_format': 'mm/dd/yy'})
worksheet.write('A3', number, format3)    # 02/28/13

format4 = workbook.add_format({'num_format': 'd-m-yyyy'})
worksheet.write('A4', number, format4)    # 28-2-2013

format5 = workbook.add_format({'num_format': 'dd/mm/yy hh:mm'})
worksheet.write('A5', number, format5)    # 28/02/13 12:00

format6 = workbook.add_format({'num_format': 'd mmm yyyy'})
worksheet.write('A6', number, format6)    # 28 Feb 2013

format7 = workbook.add_format({'num_format': 'mmm d yyyy hh:mm AM/PM'})
worksheet.write('A7', number, format7)    # Feb 28 2013 12:00 PM

workbook.close()

Hướng dẫn how does python write dates in excel? - python viết ngày tháng trong excel như thế nào?

Để làm việc với ngày và thời gian dễ dàng hơn một chút, mô -đun XLSXWriter cung cấp phương thức write_datetime() để viết ngày ở định dạng thư viện tiêu chuẩn datetime.

Cụ thể, nó hỗ trợ các đối tượng DateTime thuộc loại ____10,

date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
1,
date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
2 và
date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
3.

Có nhiều cách để tạo các đối tượng DateTime, ví dụ như phương thức

date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
4:

date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')

Xem tài liệu datetime cho các phương thức tạo ngày/thời gian khác.

Như đã giải thích ở trên, bạn cũng cần tạo và áp dụng định dạng số để định dạng ngày/giờ:

date_format = workbook.add_format({'num_format': 'd mmmm yyyy'})
worksheet.write_datetime('A1', date_time, date_format)

# Displays "23 January 2013"

Dưới đây là một ví dụ dài hơn hiển thị cùng một ngày ở một số định dạng khác nhau:

from datetime import datetime
import xlsxwriter

# Create a workbook and add a worksheet.
workbook = xlsxwriter.Workbook('datetimes.xlsx')
worksheet = workbook.add_worksheet()
bold = workbook.add_format({'bold': True})

# Expand the first columns so that the dates are visible.
worksheet.set_column('A:B', 30)

# Write the column headers.
worksheet.write('A1', 'Formatted date', bold)
worksheet.write('B1', 'Format', bold)

# Create a datetime object to use in the examples.

date_time = datetime.strptime('2013-01-23 12:30:05.123',
               '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')

# Examples date and time formats.
date_formats = (
  'dd/mm/yy',
  'mm/dd/yy',
  'dd m yy',
  'd mm yy',
  'd mmm yy',
  'd mmmm yy',
  'd mmmm yyy',
  'd mmmm yyyy',
  'dd/mm/yy hh:mm',
  'dd/mm/yy hh:mm:ss',
  'dd/mm/yy hh:mm:ss.000',
  'hh:mm',
  'hh:mm:ss',
  'hh:mm:ss.000',
)

# Start from first row after headers.
row = 1

# Write the same date and time using each of the above formats.
for date_format_str in date_formats:

  # Create a format for the date or time.
  date_format = workbook.add_format({'num_format': date_format_str,
                   'align': 'left'})

  # Write the same date using different formats.
  worksheet.write_datetime(row, 0, date_time, date_format)

  # Also write the format string for comparison.
  worksheet.write_string(row, 1, date_format_str)

  row += 1

workbook.close()

Hướng dẫn how does python write dates in excel? - python viết ngày tháng trong excel như thế nào?

Định dạng ngày mặc định

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn áp dụng định dạng ngày mặc định khi viết các đối tượng DateTime, ví dụ, khi xử lý một hàng dữ liệu bằng

date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
6.

Trong những trường hợp này, có thể chỉ định chuỗi định dạng ngày mặc định bằng cách sử dụng tùy chọn Trình xây dựng

date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
7
date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
8:

workbook = xlsxwriter.Workbook('datetimes.xlsx', {'default_date_format':
                         'dd/mm/yy'})
worksheet = workbook.add_worksheet()
date_time = datetime.now()
worksheet.write_datetime(0, 0, date_time) # Formatted as 'dd/mm/yy'

workbook.close()

Xử lý múi giờ

Excel không hỗ trợ thời gian trong DateTimes/Times, do đó, không có bất kỳ cách nào không an toàn mà XLSXWriter có thể ánh xạ DateTime nhận thức về thời gian Python thành một DateTime Excel. Vì vậy, người dùng nên xử lý thời gian theo một cách nào đó có ý nghĩa theo yêu cầu của họ. Thông thường, điều này sẽ yêu cầu một số chuyển đổi theo thời gian điều chỉnh múi giờ và việc loại bỏ

date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
9 khỏi đối tượng DateTime để có thể chuyển đến write_datetime():

utc_datetime = datetime(2016, 9, 23, 14, 13, 21, tzinfo=utc)
naive_datetime = utc_datetime.replace(tzinfo=None)

worksheet.write_datetime(row, 0, naive_datetime, date_format)

Ngoài ra, tùy chọn cấu trúc

date_time = datetime.datetime.strptime('2013-01-23', '%Y-%m-%d')
7
date_format = workbook.add_format({'num_format': 'd mmmm yyyy'})
worksheet.write_datetime('A1', date_time, date_format)

# Displays "23 January 2013"
2 có thể được sử dụng để loại bỏ múi giờ từ các giá trị DateTime được truyền đến write_datetime(). Mặc định là
date_format = workbook.add_format({'num_format': 'd mmmm yyyy'})
worksheet.write_datetime('A1', date_time, date_format)

# Displays "23 January 2013"
4. Để kích hoạt tùy chọn này sử dụng:

workbook = xlsxwriter.Workbook(filename, {'remove_timezone': True})

Khi làm việc với Python Pandas và XLSXWriter, bạn có thể chuyển đối số như sau:Working with Python Pandas and XlsxWriter you can pass the argument as follows:

writer = pd.ExcelWriter('pandas_example.xlsx',
            engine='xlsxwriter',
            options={'remove_timezone': True})

Làm thế nào để Python đọc ngày trong Excel?

Linked..
Ngày đọc dưới dạng chuỗi không nổi từ Excel bằng Python XLRD ..
Chuyển đổi 'float' sang 'ngày'.
Chuyển đổi ngày/giờ trong gấu trúc ..
Chuyển đổi ngày từ định dạng số nguyên đến ngày ..
Chuyển đổi biểu diễn số của ngày (định dạng excel) thành ngày và thời gian của Python, sau đó chia chúng thành hai cột DataFrame riêng biệt trong gấu trúc ..

Ngày được viết bằng Python như thế nào?

Sử dụng hàm strftime () của lớp DateTime Các mã định dạng là các chỉ thị tiêu chuẩn để đề cập đến định dạng bạn muốn đại diện cho DateTime.Ví dụ:%d-%m-%y%H:%m:%s Mã chuyển đổi ngày thành DD-MM-YYYY HH: MM: SS. The format codes are standard directives for mentioning in which format you want to represent datetime. For example, the %d-%m-%Y %H:%M:%S codes convert date to dd-mm-yyyy hh:mm:ss format.

Làm thế nào để Python làm việc với ngày?

Trong Python, ngày và thời gian không phải là một loại dữ liệu của riêng họ, nhưng một mô -đun có tên DateTime có thể được nhập để hoạt động với ngày cũng như thời gian.Mô -đun DateTime Python được tích hợp vào Python, do đó không cần phải cài đặt bên ngoài.Mô -đun Datetime Python cung cấp cho các lớp để làm việc theo ngày và giờ.a module named datetime can be imported to work with the date as well as time. Python Datetime module comes built into Python, so there is no need to install it externally. Python Datetime module supplies classes to work with date and time.

Làm thế nào để Python đọc và ghi dữ liệu trong Excel?

OpenPyXL là một thư viện Python để đọc và ghi các tệp Excel (với phần mở rộng XLSX/XLSM/XLTX/XLTM).Mô -đun OpenPyXL cho phép chương trình Python đọc và sửa đổi các tệp Excel.. The openpyxl module allows Python program to read and modify Excel files.