Hướng dẫn react-bootstrap form align center - trung tâm căn chỉnh biểu mẫu phản ứng-bootstrap

Tin 1
Tin 2
Tin 3
MAIN THÔNG TIN BỔ SUNG footer 1 footer 2 footer 3 ); } export default App;

1. Tạo project với lệnh create-react-app bai4

.header {
 height: 60px; font-size: 2em;
 display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.footer > div { display: flex; align-items: center; justify-content: center;}

2.  Chuyển vào folder project và cài thư viện react-bootstrap

Hướng dẫn react-bootstrap form align center - trung tâm căn chỉnh biểu mẫu phản ứng-bootstrap

3. Trong file App.js. code lại:

4. File App.css, xóa hết code lại

import React from 'react';
class FormLogin extends React.Component{  
render(){
 const kq=
 
return (kq); } } export default FormLogin;

5. Chạy trong trình duyệt, http://localhost:3000, kêt quả sẽ thế này

import FormLogin from './FormLogin'; 

Thêm form vào react giống như thêm các phần tử html bình thường. Nếu có dùng bootstrap, có thể dùng thêm các class mà bootstrap hỗ trợ để định dạng cho nhanh. Ví dụ sau tạo 1 form login


  
MAIN

– Tạo file src/FormLogin.js

– Trong App.js, import FormLogin:Click, onChange, onSubmit … diễn tả giống javascript nhưng nhớ ghi chữ hoa ngay tên chính của sự kiện.

Hướng dẫn react-bootstrap form align center - trung tâm căn chỉnh biểu mẫu phản ứng-bootstrap

– Và cho FormLogin hiện ra trong layout

import React from 'react';
class FormLogin extends React.Component{  
getdata(e){
 console.log(e.target.id, e.target.value);
} 
render(){
 const kq=
 
onChange={this.getdata} className="form-control" id="un"/>
onChange={this.getdata} className="form-control" id="pass"/>
return (kq); } } export default FormLogin;

Sự kiện trong form

Sự kiện onClick, onChange, onSubmit … diễn tả giống javascript nhưng nhớ ghi chữ hoa ngay tên chính của sự kiện.this không phải là “đối tượng này” . Ví dụ: trường hợp sau sẽ lỗi với từ this trong hàm layTuKhoa

Ví dụ: Xử lý sự kiện trong form loginsrc/FormSearch.js

0

Dùng this trong class component

1

Trong class component, this không được định nghĩa mặc định. Vì vậy trong các function thông thường, this không phải là “đối tượng này” . Ví dụ: trường hợp sau sẽ lỗi với từ this trong hàm layTuKhoa

Hướng dẫn react-bootstrap form align center - trung tâm căn chỉnh biểu mẫu phản ứng-bootstrap

– Tạo file  src/FormSearch.js

– Import và cho hiện trong App.jsthis sẽ được hiểu là “đối tượng này”, tức là instance component hiện tại. Đó là cách thứ nhất để không bị lỗi khi dùng this.

2

Kết quả: khi nhập từ khóa:this đến component instance bằng phương thức bind()

3

Dùng this trong arrow function

Dùng this trong các arrow function sẽ không bị lỗi. Trong arrow function this sẽ được hiểu là “đối tượng này”, tức là instance component hiện tại. Đó là cách thứ nhất để không bị lỗi khi dùng this.

Uncontrolled input: giống như input HTML truyền thống, không cần viết hàm xử lý sự kiện cho mỗi lần cập nhật  giá trị trong input, mà tạo ref và gán ref cho tag . Nhờ đó sẽ có thể truy xuất giá trị của tag trong form.

Tạo ref bằng cách sử dụng hàm React.creacteRef trong constructor() và cho ref 1 tên. Ví dụ: this.hoten =  React.createRef(); ref bằng cách sử dụng hàm React.creacteRef trong constructor() và cho ref 1 tên. Ví dụ: this.hoten =  React.createRef();

Gán ref cho 1 tag HTML bằng cách dùng thuộc tính ref trong tag html. Ví dụ: ref={this.hoten}ref={this.hoten}

Chú ý: trong component, khi truy cập đến ref (this.hoten.current) là đang tham chiếu đến cả tag html.

– Tạo src/FormLienHe.jssrc/FormLienHe.js

4

– Nhúng vào App.js:

5

– Đưa form vào layout

6

Controlled component

Controlled component liên kết giá trị trong tag với state, liện liên kết này  xử lý bằng cách tạo các hàm xử lý và gọi khi có sự thay đổi giá trị của tag. Ví dụ:

Hướng dẫn react-bootstrap form align center - trung tâm căn chỉnh biểu mẫu phản ứng-bootstrap

Ví dụ 2: Tạo src/FormLienHe2.js

7

– Nhúng vào App.js:

8

– Đưa form vào layout

9

Controlled component

Controlled component liên kết giá trị trong tag với state, liện liên kết này  xử lý bằng cách tạo các hàm xử lý và gọi khi có sự thay đổi giá trị của tag. Ví dụ:

Bạn đã tìm ra cách tập trung thông báo "không tìm thấy" của bạn. Điều gây rối cho bạn là

0, mà bạn có thể kiểm tra bằng cách lấy nó ra. Bạn sẽ nhận thấy rằng các thanh cuộn biến mất.

Lớp này

1 cung cấp cho hộp Flex bên dưới thanh Nav, chiều cao 100% của chế độ xem, điều này tránh thêm bất kỳ thanh cuộn nào. Vấn đề là Navbar Barges vào và ném trang ra khỏi blalance bằng cách tự gắn vào đầu. Vì vậy, lượng srolling chính xác là chiều cao của
0 và vì nó trống rỗng, có rất ít cuộn.

Một giải pháp liên tục là đặt thanh điều hướng của bạn vào hộp Flex. Nhưng điều đó sẽ không hoạt động trong trường hợp của bạn, vì cách hộp Flex của bạn điều chỉnh các mục. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp đơn giản hơn, cần được xem như là một công việc xung quanh.

Bootstrap không đi kèm với các lớp như

3 hoặc
4, nhưng may mắn là chúng rất dễ tạo. Bạn có thể thêm lớp này vào CSS tùy chỉnh của mình:

.not-found-container {
 min-height: 95vh !important;
}

.

đến

Dưới đây là một hộp cát để minh họa ý tưởng: https://codesandbox.io/s/peaceful-sanne-e3m9w?file=/src/app.js

Rõ ràng giá trị

6 sẽ cần được điều chỉnh dựa trên chiều cao nếu thanh điều hướng của bạn.

Ví dụ 2: Tạo src/FormLienHe2.js

Trên đây là các ví dụ về cách dùng Form và sự kiện trong react, cũng không khó phải không. Các bạn có thể tham khảo thẻm ở địa chỉ sau: https://www.w3schools.com/react/react_forms.asp .

Liên quan đến chủ đề Form và sự kiện trong react, các bạn đọc thêm bài này nữa nhé Sử dụng Redux form create-react-app bai4

Form và sự kiện trong react hướng dẫn bạn cách tạo form trong react và cách lấy các giá trị trong form khi làm web với React.

npm install react-bootstrap 

Chuẩn bị

import './App.css';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import Container from 'react-bootstrap/Container';
import { Col, Row } from "react-bootstrap";

function App() {
 return (
  
  HEADER