JavaScript nhận giá trị textarea với ngắt dòng

tôi có TextArea, khi người dùng nhấn Enter để bắt đầu dòng mới, nhưng văn bản xuất hiện trên cùng một dòng, chẳng hạn

CHÀO

bạn khỏe không?

nó được hiển thị như. chào, bạn khỏe không?

CHÀO

bạn khỏe không?

quý 2. nếu tôi thêm hàng mới vào bảng của mình (nó sẽ ở đầu các hàng), thì làm cách nào tôi có thể đặt và tập trung màn hình vào hàng đầu tiên?

Phần tử HTML