Năm 1928 kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp

Đáp án cần chọn là C.

Các đặc điểm của thể song dị bội này là : (1) (3) (4)

2 sai, mỗi NST tồn tại thành từng cặp tương đồng (gồm 2 chiếc NST).

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 1200

Đáp án B

(1) Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu. à đúng

(2)  Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng. à đúng

(3) Có khả năng sinh sản hữu tính. à sau

(4)  Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen. à đúng

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai hai cây cải bắp ( loài Beasssica 2n=18) với cây cải củ ( loài Raphanus 2n=18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ. Một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng NST làm tăng gấp đôi NST tạo thành các thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng với các thể song nhị bội này ?

(1) Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu

(2) Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng nhóm. ,mỗi nhóm gồm 4 NST tương đồng

(3)  Có khả năng sinh sản hữu tính

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen

Năm 1928, Kapetrenco  đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng NST làm tăng gấp đôi bộ NST tạo thành các thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm là sai với thể song nhị bội này?

(1)   Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu

(2)   Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 NST tương đồng

(3)   Có khả năng sinh sản hữu tính

(4)   Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành các thể song nhị bội.

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng vói các thể song nhị bội này?

(1) Mang vật chất di truyền của cả hai loài cải ban đầu.

(2) Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng.

(3) Có khả năng sinh sản hữu tinh.

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

(5) Tế bào sinh dưỡng có 18 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Đáp án cần chọn là C.

Các đặc điểm của thể song dị bội này là : (1) (3) (4)

2 sai, mỗi NST tồn tại thành từng cặp tương đồng (gồm 2 chiếc NST).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Diệp lục b. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

B. Carotenoit, diệp lục a, diệp lục b, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

C. Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

D. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

Xem đáp án » 03/08/2021 39,944

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023