pull a james charles là gì - Nghĩa của từ pull a james charles

pull a james charles có nghĩa là

Đến hẹn hò một người thẳng.Được sử dụng bởi BiGay Gay.

Thí dụ

OOP Cô gái Tôi phải kéo James Charles vì anh ta là Cuteeee.