Quả cau tiếng anh là gì năm 2024

How to say ""quả cầu pha lê"" in American English and 36 more useful words.

More "Ảo thuật và bí ẩn" Vocabulary in American English

Example sentences

American EnglishShe said she could see his future in the crystal ball.

How ""quả cầu pha lê"" is said across the globe.

Castilian Spanishla bola de cristal

Frenchla boule de cristal

Italianla sfera di cristallo

Brazilian Portuguesea bola de cristal

British Englishcrystal ball

Mexican Spanishla bola de cristal

European Portuguesea bola de cristal

Other interesting topics in American English


Ready to learn American English?

Language Drops is a fun, visual language learning app. Learn American English free today.

Learn more words like "crystal ball" with the app.

Try Drops

Drops Courses

Chia động từ và tra cứu với chuyên mục của bab.la. Chuyên mục này bao gồm cả các cách chia động từ bất qui tắc. Chia động từ

Cụm từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu Những câu nói thông dụng trong tiếng Việt dịch sang 28 ngôn ngữ khác. Cụm từ & Mẫu câu

Treo Cổ Treo Cổ Bạn muốn nghỉ giải lao bằng một trò chơi? Hay bạn muốn học thêm từ mới? Sao không gộp chung cả hai nhỉ! Chơi

Let's stay in touch

Các từ điển

 • Người dich
 • Từ điển
 • Từ đồng nghĩa
 • Động từ
 • Phát-âm
 • Đố vui
 • Trò chơi
 • Cụm từ & mẫu câu

Công ty

 • Về bab.la
 • Liên hệ
 • Quảng cáo

Đăng nhập xã hội

Bằng cách hoàn thành đăng ký này, bạn chấp nhận the terms of use and privacy policy của trang web này.

Niki Lauda đã bị kẹt hơn một phút... trong quả cầu lửa nóng hơn 800 độ.

Niki Lauda was trapped for almost a minute in a searing inferno of 800-plus degrees.

Chúng được cuộn thành quả cầu nhỏ hoặc rắc thẳng vào dầu nóng và chiên.

This is then rolled into small balls or sprinkled straight in hot oil and deep-fried.

Công thức này cũng hữu hiệu giống như quả cầu Liahona được ban cho Lê Hi.

It works the same way as the Liahona given to Lehi did.

Pippin đã nhìn trong quả cầu 1 thoáng kế hoạch của kẻ thù.

Pippin saw in the palantir a glimpse of the enemy's plan.

* Quả cầu hay vật chỉ phương hướng được gọi là Li A Hô Na, AnMa 37:38.

* The ball or director was called the Liahona, Alma 37:38.

Trong mọi trường hợp... chúng có thấy Quả cầu.

Under no circumstances... Do they see the sphere.

Ổn rồi, thả quả khí cầu, thả quả khí cầu, thả quả khí cầu.

Okay, release the balloon, release the balloon, release the balloon.

Quả cầu màu hồng và có hạt bên trong.

It speaks of Rosy flesh and seeded womb

Các quả cầu than ở châu Âu thường có tuổi cuối tầng Westphalia muộn.

European coal balls are generally from the early end of the Westphalian Stage.

Quả cầu của Odin!

Odin's swifan balls!

Chúng ta sẽ không đi mà không có Quả cầu.

We're not leaving without the Orb.

Chúng ta làm gì với mấy quả cầu tuyết đó.

How we doing on those snow globes?

Những quả cầu.

The spheres.

Cậu không phải con của người thợ sửa đồng hồ và người phụ nữ bán quả cầu tuyết

You're not the son of a watchmaker And a woman who collected snow globes.

Tìm quả cầu.

Find the Orb.

Đừng mở Quả Cầu ra.

Do not open that Orb.

Năm 2017, cô được nhận giải thưởng Quả cầu kim cương năm 2017 bởi Quỹ Clara Lionel.

In 2017, she was awarded the 2017 Diamond Ball Honors Award by the Clara Lionel Foundation.

Giải Quả cầu vàng cho quay phim xuất sắc nhất về tay Robert Surtees và William V. Skall.

The Golden Globe for Best Cinematography was won by Robert Surtees and William V. Skall.

Bên ngoài cửa động có hai con sư tử ôm quả cầu trấn giữ.

Above the shelf are two winged limestone lions holding a plaque.

Gamora vẫn có thể lấy lại được Quả cầu.

Gamora may yet recover the Orb.

Nhưng một quả cầu và một cái bánh donut thì không đồng phôi với nhau.

But feeding and diapering a baby doll isn't quite the same.

Năm sau, ông đã xuất hiện trên hàng loạt chiến thắng Quả cầu vàng, The Shield.

The following year, he appeared on the Golden Globe winning series, The Shield.

Ông là thầy của Yaiba, đặc biệt là trong việc điều khiển quả cầu Sấm Sét.

He serves as Yaiba's teacher, especially upon controlling the Thunder Orb.

Tôi bước vào quả cầu một tuần trước thời gian đã định.

I entered the sphere a week before the scheduled air date.

Mang cho ngài Quả cầu, và ngài sẽ tiêu diệt Xandar.

Bring you the Orb, and you will destroy Xandar for me.