reprise the theme song and roll the credits là gì - Nghĩa của từ reprise the theme song and roll the credits

reprise the theme song and roll the credits có nghĩa là

Dòng cuối cùng trong mỗi tập của Nickelodeon's "Roundhouse", chỉ ra (duh) rằng show's đã kết thúc.

Thí dụ

reprise the theme song and roll the credits có nghĩa là

Những gì Margaret nghĩ là một ý tưởng tốt để nhảy lên và nói vào cuối mỗi trường đại học học kỳ.

Thí dụ

Những gì Margaret nghĩ là một ý tưởng tốt để nhảy lên và nói vào cuối mỗi trường đại học học kỳ.

reprise the theme song and roll the credits có nghĩa là

Margaret: "Tái hiện bài hát chủ đề và cuộn các khoản tín dụng"

Thí dụ

Những gì Margaret nghĩ là một ý tưởng tốt để nhảy lên và nói vào cuối mỗi trường đại học học kỳ.