Thay đổi vị trí button back to top

Website của bạn đang build bằng Elementor và Theme không hỗ trợ sẵn nút back to top, bạn cũng không muốn cài thêm plugin chỉ để thêm một cái nút quay về đầu trang. Hãy sử dụng ngay Elementor để tạo một nút back to top rất nhanh và đơn giản nhé.

Cách dễ nhất là thêm một icon hoặc button vào footer template vì footer sẽ được hiện thị trên toàn bộ các bài viết, trang của website.

Sau khi thêm icon thì tới phần chỉnh sửa nội dung của icon. Trong phần chỉnh sửa nội dung các bạn có thể thêm bất kì icon nào mình thích từ thư viện hoặc tự upload lên.

Tiếp theo là chỉnh sửa style cho icon như màu sắc, kích thước…

Sau khi tùy biến giao diện nút back to top ta chuyển sang gán id và chỉnh sửa vị trí icon trong phần Advanced.

Các bạn nhớ tùy chỉnh vị trí cho cả giao diện mobile nữa nhé.

Sau khi thêm nút back top top và chỉnh sửa giao diện cũng như vị trí cho nó, bước cuối cùng chúng ta thêm một đoạn mã Javascript và CSS để điều khiển nút này khi nào cần xuất hiện/mất đi và hiệu ứng khi xuấy hiện/mất đi

Để thêm đoạn mã javascript và CSS này chúng ta thêm widget html vào bất kì đâu trong footer template.

Các bạn copy toàn bộ đoạn mã sau vào trong widget HTML nhé.

Sau khi hoàn thành các bước trên, nhớ update Footer template và Reload lại trang web của bạn để kiểm tra nhé. Các bạn cũng có thể tùy biến đoạn mã điều khiển trên theo ý thích miễn là cái nut back to top vẫn hoạt động là được 😀

Scroll to top button là button được sử dụng để cuộn trang về đầu 1 cách nhanh chóng, tạo nên tiện ích cho người dùng.

Scroll to top button

Demo được viết trên một trang html, sử dụng thư viện Font Awesome và jQuery. Có thể chia thành 3 phần như sau để tiện hình dung công việc:

  • Tạo button.
  • Tạo CSS cho button.
  • Tạo sự kiện click.

Tạo button

class="button_scroll2top" onclick="page_scroll2top()"

Hình dạng sơ khai của button:

Thay đổi vị trí button back to top

Định nghĩa class button_scroll2top và function page_scroll2top() như sau:

Tạo CSS cho button

Thay đổi vị trí button back to top

Dòng display: none có chức năng ẩn button đi khi người dùng chưa scroll xuống. Ở đây dùng opacity: 0.6 để làm mờ button và hiện rõ phần nội dung bên dưới button (nếu có), nhằm tránh gây khó chịu cho người dùng khi họ sử dụng những thiết bị có màn hình nhỏ.

Tạo sự kiện click

Hàm $(window).scroll() bắt sự kiện scroll của trang web sau đó $(window).scrollTop() sẽ trả về khoảng cách giữa đầu trang và vị trí hiện tại mà bạn đã scroll tới. Nếu khoảng cách này lớn hơn hoặc bằng 10 thì thẻ

0 được gắn class

1 sẽ được hiển thị.


Learn how to create a "scroll back to top" button with CSS.


Try it Yourself »


How To Create a Scroll To Top Button

Step 1) Add HTML:

Create a button that will take the user to the top of the page when clicked on:

Example


Step 2) Add CSS:

Style the button:

Example

myBtn {

display: none; /* Hidden by default */ position: fixed; /* Fixed/sticky position */ bottom: 20px; /* Place the button at the bottom of the page */ right: 30px; /* Place the button 30px from the right */ z-index: 99; /* Make sure it does not overlap */ border: none; /* Remove borders */ outline: none; /* Remove outline */ background-color: red; /* Set a background color */ color: white; /* Text color */ cursor: pointer; /* Add a mouse pointer on hover */ padding: 15px; /* Some padding */ border-radius: 10px; /* Rounded corners */ font-size: 18px; /* Increase font size */ }

myBtn:hover {

background-color:

555; /* Add a dark-grey background on hover */

}Step 3) Add JavaScript:

Example

// Get the button: let mybutton = document.getElementById("myBtn");

// When the user scrolls down 20px from the top of the document, show the button window.onscroll = function() {scrollFunction()};

function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 20 || document.documentElement.scrollTop > 20) { mybutton.style.display = "block"; } else { mybutton.style.display = "none"; } }

// When the user clicks on the button, scroll to the top of the document function topFunction() { document.body.scrollTop = 0; // For Safari document.documentElement.scrollTop = 0; // For Chrome, Firefox, IE and Opera }

Try it Yourself »

★ +1