Tổng các số nguyên tố từ 1 đến 100 trong c++

upto = int(input("Tìm tổng các số nguyên tố tối đa. ")) tổng = 0 cho số trong phạm vi (2, tối đa + 1). i = 2 cho tôi trong phạm vi (2, num). nếu (int(num % i) == 0). i = số ngắt; . tổng += num print("\Tổng của tất cả các số nguyên tố tối đa", tối đa, ". ", sum) Ai có thể vui lòng giúp tôi kiểm tra chương trình này. khi tôi chạy chương trình này và nhập 100, nó hiển thị kết quả là 1058 Nhưng tổng của tất cả các số nguyên tố tối đa 100 phải là 1060

Viết chương trình C tìm tổng các số nguyên tố từ 1 đến n sử dụng vòng lặp for. Chương trình C để tạo tổng của tất cả các số nguyên tố giữa một phạm vi nhất định. Logic tìm tổng các số nguyên tố trong một dãy cho trước

Thí dụ

Đầu vào

Input upper limit: 10

đầu ra

Sum of prime numbers between 1-10: 17

Kiến thức cần thiết

Lập trình C cơ bản, If other, Vòng lặp for, Vòng lặp lồng nhau

Phải biết - Lập trình tìm số nguyên tố trong dãy cho trước

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số nguyên dương lớn hơn 1 chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Ví dụ. 2, 3, 5, 7, 11 là 5 số nguyên tố đầu tiên

 • Viết chương trình C để in tất cả các số nguyên tố từ 1 đến N bằng vòng lặp for
 • Wap trong C để in các số nguyên tố từ 1 đến 100


kiến thức bắt buộc

 • Hàm printf và scanf C
 • Vòng lặp for trong C
 • Chương trình C kiểm tra số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 hoặc chính nó. Đây là danh sách một vài số nguyên tố đầu tiên
2 3 5 7 11 13 17 19 23.

Thuật toán kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không
Cho N là số dương.

 • Với mọi số i, từ 2 đến N/2(2<= i <= N/2) kiểm tra xem tôi có chia hết cho N không (kiểm tra xem i có phải là thừa số của N không)
 • nếu (N % i == 0) thì N không thể là số nguyên tố
 • Nếu không có số nào trong khoảng từ 2 đến N/2 chia hết cho N thì N là số nguyên tố


Chương trình C để in tổng của tất cả các số nguyên tố từ 1 đến N

#include  
 
int main() { 
  int counter, N, i, isPrime, primeFactorSum = 0;  
  /* 
   * Take a number as input from user 
   */ 
  printf("Enter a Number\n"); 
  scanf("%d", &N);  

  /* Check for every number between 1 to N, 
    whether it is prime number or not */
  for(counter = 2; counter <= N; counter++) {
   isPrime = 1;
    for(i = 2; i <=(counter/2); ++i) {
      if(counter%i==0) {
        isPrime = 0;
        break;
      }
    }
  
    if(isPrime==1)
      primeFactorSum += counter;
  }
  
  printf("Sum of Prime Numbers between 1 to %d : %d", N,primeFactorSum);
  return 0; 
}

Output
Enter a Number
15
List of Prime Factors of 15
3 5
Enter a Number
50
List of Prime Factors of 50
2 5

Chủ đề liên quanChương trình C để in ra tất cả các thừa số nguyên tố của một sốChương trình C để tìm tổng các số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến Chương trình NC để kiểm tra
 • Trước
 • Tiếp theo

Cách viết chương trình C để in các số nguyên tố từ 1 đến 100 hoặc nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc trong một khoảng và tính tổng bằng vòng lặp For và While

Chương trình C để in các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng vòng lặp While

Trong chương trình C này để trả về các số nguyên tố từ 1 đến 100, chúng tôi đã sử dụng vòng lặp while lồng nhau cùng với nhiều câu lệnh if để nhận kết quả.

Nếu bạn không hiểu While, vui lòng tham khảo WHILE LOOP

#include 
 
int main()
{
 int i, a = 1, count; 
 

 while(a <= 100)
 {
  count = 0;
  i = 2;
  while(i <= a/2)
  {
   if(a%i == 0)
   {
    count++;
	break;
   }
   i++;	
  }	
  if(count == 0 && a != 1 )
  {
	printf(" %d ", a);
  }
  a++; 
 }
 return 0;
}
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Nó giống như trên, nhưng chúng tôi cho phép người dùng chọn giá trị tối thiểu và tối đa để in ở giữa chúng

#include 
 
int main()
{
 int i, Number, count, Minimum, Maximum; 
 
 printf("\n Please Enter the Minimum & Maximum Values\n");
 scanf("%d %d", &Minimum, &Maximum);
 Number = Minimum; 
 
 printf("Prime Numbers Between %d and %d are:\n", Minimum, Maximum);  
 while(Number <= Maximum)
 {
  count = 0;
  i = 2;
  while(i <= Number/2)
  {
   if(Number%i == 0)
   {
    count++;
	break;
   }
   i++;	
  }	
  if(count == 0 && Number != 1 )
  {
    printf(" %d ", Number);
  }
  Number++; 
 }
 return 0;
}
C Program to Print Prime Numbers from 1 to 100 4

Chương trình C in các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng vòng lặp For

Trong chương trình này, vòng lặp For đầu tiên sẽ đảm bảo rằng giá trị nằm giữa chúng

#include 
 
int main()
{
 int i, N, count; 
 

 for(N = 1; N <= 100; N++)
 {
  count = 0;
  for (i = 2; i <= N/2; i++)
  {
 	if(N%i == 0)
 	{
   	 count++;
 	 break;
	}
  }
  if(count == 0 && N != 1 )
  {
	printf(" %d ", N);
  } 
 }
 return 0;
}

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

TIỀN BOA. Chúng tôi đã giải thích logic để kiểm tra xem mạo từ đã cho có phải là Prime hay không trong ngôn ngữ C

Thay vì in các giá trị cố định, bạn có thể cho phép người dùng quyết định giá trị tối thiểu và tối đa. Chương trình này cho phép người dùng nhập các giá trị Tối thiểu và Tối đa

Tiếp theo, chương trình này in các số nguyên tố giữa các giá trị Tối thiểu và Tối đa bằng Vòng lặp For

Sum of prime numbers between 1-10: 17
0
Sum of prime numbers between 1-10: 17
1

Tính tổng các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng vòng lặp for

Chương trình Python này tìm các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng cách sử dụng vòng lặp for và nó sẽ cộng chúng để tính tổng

Sum of prime numbers between 1-10: 17
2____13

Thay vì thêm 1 vào 100 đầu tiên, bạn có thể cho phép người dùng quyết định giá trị tối thiểu và tối đa. Mã này cho phép người dùng nhập các giá trị Tối thiểu và Tối đa. Tiếp theo, chương trình C này tìm tổng các số nguyên tố giữa các giá trị Tối thiểu và Tối đa bằng cách sử dụng lệnh For

Tổng của 1 đến 100 số nguyên tố là gì?

Vậy tổng của tất cả các số nguyên tố tốt từ 1 đến 100 là 29+89=118 29 + 89 = 118.

Công thức số nguyên tố trong C là gì?

Chương trình kiểm tra số nguyên tố . Nếu n chia hết cho i thì n không phải là số nguyên tố. Trong trường hợp này, cờ được đặt thành 1 và vòng lặp được kết thúc bằng câu lệnh break. a for loop is iterated from i = 2 to i < n/2 . If n is perfectly divisible by i , n is not a prime number. In this case, flag is set to 1, and the loop is terminated using the break statement.