Bài 9 trang 33 sgk hóa học 8 năm 2024

Đơn chất tạo nên từ một… nên công thức hóa học chỉ gồm một…còn … tạo nên từ hai, ba… nên công thức hóa học gồm hai, ba…

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số… có trong một ….

Phương pháp giải

Để điền những từ còn thiếu vào chỗ trống cần ghi nhớ công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.

Hướng dẫn giải

Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm một kí hiệu hóa học, còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học.

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử.

2. Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa 8

Cho công thức hóa học của các chất sau:

 1. Khí clo Cl2
 1. Khí metan CH4
 1. Kẽm clorua ZnCl2
 1. Axit sulfuric H2SO4

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Phương pháp giải

Từ công thức hóa học ta có thể biết được các nguyên tố tạo thành, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối của chất đó.

Hướng dẫn giải

Bài 9 trang 33 sgk hóa học 8 năm 2024

3. Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa 8

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau :

 1. Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O ;
 1. Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H ;
 1. Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O.

Phương pháp giải

Dựa vào số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố, ta kết hợp với nhau để viết công thức hóa học và tính phân tử khối.

Hướng dẫn giải

Câu a: Phân tử canxi oxit có 1Ca và 1O nên công thức hóa học là: CaO.

Phân tử khối CaO = 40.1 + 16.1 = 56 đvC.

Câu b: Phân tử Amoniac có 1N và 3H nên công thức hóa học là: NH3

Phân tử khối NH3 = 14.1 + 1.3 = 17 đvC.

Câu c: Phân tử đồng sunfat có 1Cu, 1S và 4O nên công thức hóa học là: CuSO4

Phân tử khối CuSO4 = 64.1 + 32.1 + 16. 4 = 160 đvC.

4. Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa 8

 1. Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5 Cu, 2 NaCl, 3 CaCO3;
 1. Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Phương pháp giải

 1. Từ chữ số phía trước và kí hiệu hóa học của nguyên tố ta nêu lên ý nghĩa. Ví dụ: 2 Ca: 2 nguyên tử canxi.
 1. Ta cần ghi nhớ tên nguyên nguyên tố hóa học và các gốc tạo thành phân tử để viết công thức hóa học.

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học Bài 9: Công thức hóa học trang 33, 34 lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Hóa học.

Giải bài 1 trang 33 SGK Hoá 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp:

Đơn chất tạo nên từ một ... nên công thức hóa học chỉ gồm một ... còn ... tạo nên từ hai, ba ... Nên công thức hóa học gồm hai, ba ... Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số ... có trong một...

Lời giải:

Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm một kí hiệu hóa học còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử hợp chất.

Giải bài 2 Hoá 8 SGK trang 33

Cho công thức hóa học của các chất sau:

 1. Khí clo Cl2.
 1. Khí metan CH4.
 1. Kẽm clorua ZnCl2.
 1. Axit sunfuric H2SO4.

Hãy nêu những gì biết được từ mỗi chất

Lời giải:

 1. Khí Cl2:

- Khí clo do nguyên tố clo tạo ra

- Có 2 nguyên tử clo trong một phân tử khí Cl2

- Phân tử khối: 35,5 x 2 = 71 đvC.

 1. Khí CH4:

- Khí CH4 do 2 nguyên tố H và C tạo ra.

- Có 1 nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử H trong một phân tử CH4

- Phân tử khối : 12 + 1.4 = 16 đvC

 1. Kẽm clorua ZnCl2:

- Kẽm clorua do hai nguyên tố là Zn và Cl tạo ra.

- Có 1 nguyên tử Zn và 2 nguyên tử Cl trong 1 phân tử ZnCl2

- Phân tử khối: 65 + 35,5 x 2 = 136 đvC

 1. Axit sunfuric H2SO4:

- Axit sunfuric do ba nguyên tố là H, S và O tạo ra

- Có 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O trong 1 phân tử H2SO4

- Phân tử khối bằng: 2 x 1 + 32 + 16 x 4 = 98 đvC

Giải bài 3 SGK Hoá 8 trang 34

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

 1. Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O.
 1. Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H.
 1. Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O

Lời giải:

 1. – Phân tử Canxi oxit có 1Ca và 1O nên công thức hóa học là: CaO

- PTK CaO = NTK Ca + NTK O = 40 + 16 = 56 đvC

 1. – Phân tử Amoniac có 1N và 3H nên công thức hóa học là: NH3

- PTK NH3 = NTK N + 3. NTK H = 14 + 3.1 = 17 đvC

 1. – Phân tử Đồng sunfat có 1Cu, 1S và 4O nên công thức hóa học là: CuSO4

- PTK CuSO4 = NTK Cu + NTK S + 4. NTK O = 64 + 32 + 4.16 = 160 đvC

Giải bài 4 trang 34 SGK Hoá 8

 1. Các cách viết sau chỉ những ý gì 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3.
 1. Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Lời giải:

 1. Năm nguyên tử đồng (Cu)

Hai phân tử natri clorua (NaCl)

Ba phân tử canxi cacbonat (CaCO3)

 1. Ba phân tử oxi : 3O2

Sáu phân tử canxi oxit : 6 CaO

Năm phân tử đồng sunfat : 5 CuSO4

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Hóa học Bài 9: Công thức hóa học trang 33, 34 SGK lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.