Chương trình python để in 10 số chẵn đầu tiên theo thứ tự ngược lại

Sử dụng khái niệm cắt chuỗi, bạn có thể đảo ngược chuỗi.

num = 123456
print(str(num)[::-1])
3 tương ứng với
num = 123456
print(str(num)[::-1])
4. Khi bạn vượt qua -1 ở vị trí
num = 123456
print(str(num)[::-1])
5, điểm
num = 123456
print(str(num)[::-1])
6 sẽ đi về cuối và điểm
num = 123456
print(str(num)[::-1])
7 ở phía trước

Lặp lại từng phần tử trong danh sách bằng vòng lặp for và kiểm tra xem num % 2 == 0. Nếu điều kiện thỏa mãn thì chỉ in ra số.  

Python3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
0

 

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
1

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
4
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
5
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
7
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
9
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

 

num = 123456
print(str(num)[::-1])
67

num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
num = 123456
print(str(num)[::-1])
69
num = 123456
print(str(num)[::-1])
60
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61

 

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
63

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
69
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
num = 123456
print(str(num)[::-1])
62

num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
num = 123456
print(str(num)[::-1])
64
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68

đầu ra.  

num = 123456
print(str(num)[::-1])
6

Phương pháp 2. Sử dụng vòng lặp while

Python3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
0

 

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
1

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2_______53 ____54____55____56____366____56____59
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

num = 123456
print(str(num)[::-1])
69
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61

 

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
59

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
60
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
62
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
63

 

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
63

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
68
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
num = 123456
print(str(num)[::-1])
62

num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
num = 123456
print(str(num)[::-1])
64
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
67
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68

 

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
82

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
69____885
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
87

đầu ra.  

num = 123456
print(str(num)[::-1])
6

Phương pháp 3. Sử dụng hiểu danh sách

Python3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
88

 

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
1

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
4
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
5
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
7
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
9
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

 

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
15

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
16_______53
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
18
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
num = 123456
print(str(num)[::-1])
69
num = 123456
print(str(num)[::-1])
60
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
69
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

 

num = 123456
print(str(num)[::-1])
64____532____533
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
34

đầu ra.  

num = 123456
print(str(num)[::-1])
6

Phương pháp 4. Sử dụng biểu thức lambda

Python3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
0

 

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
1

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
4
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
5
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
7
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
9
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
52
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

 

 

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
54

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
16_______53
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
57____532____559
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
32
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
68

 

num = 123456
print(str(num)[::-1])
64____532____533
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
34

Đầu ra

num = 123456
print(str(num)[::-1])
6

Phương pháp 5. Sử dụng đệ quy

Python3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
73

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
74

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
75
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
76____557
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
78
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
81

_______162____583

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
86
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3____53
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
62
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
32
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
57
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
81

num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
94

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
57_______598____167
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68____53
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
num = 123456
print(str(num)[::-1])
62

____363____364____532____557

num = 123456
print(str(num)[::-1])
609
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3____367
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
614

_______162____576____557____578

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
85
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
87
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
4
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
5
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
7
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
9
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
63
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

num = 123456
print(str(num)[::-1])
64____532____1639
num = 123456
print(str(num)[::-1])
640
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68

num = 123456
print(str(num)[::-1])
644

Đầu ra

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
5

Phương pháp. Sử dụng hàm liệt kê

Python3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
4
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
650
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
652
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
654
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
656
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
num = 123456
print(str(num)[::-1])
659____160
num = 123456
print(str(num)[::-1])
661
num = 123456
print(str(num)[::-1])
662

num = 123456
print(str(num)[::-1])
663
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
665
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
num = 123456
print(str(num)[::-1])
62

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
64
num = 123456
print(str(num)[::-1])
674
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68

Đầu ra

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6

Phương pháp. Sử dụng thẻ

Python3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
2
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
4
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
650
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
652
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
654
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
656
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66

num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
num = 123456
print(str(num)[::-1])
665____160
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61

num = 123456
print(str(num)[::-1])
663
num = 123456
print(str(num)[::-1])
65
num = 123456
print(str(num)[::-1])
665
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68
num = 123456
print(str(num)[::-1])
600
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
61
num = 123456
print(str(num)[::-1])
62

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
605

_______1663____1607____362

num = 123456
print(str(num)[::-1])
62
num = 123456
print(str(num)[::-1])
64
num = 123456
print(str(num)[::-1])
674
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
67
num = 123456
print(str(num)[::-1])
68

Đầu ra

Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6

Không gian phụ trợ. Ô(1)

Phương pháp. sử dụng numpy. mảng

Python3
num = 123456
print(str(num)[::-1])
615

num = 123456
print(str(num)[::-1])
616

num = 123456
print(str(num)[::-1])
617
num = 123456
print(str(num)[::-1])
618

 

num = 123456
print(str(num)[::-1])
619

num = 123456
print(str(num)[::-1])
620
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
3
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
4_______168
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
650
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
652
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
654
Input: list2 = [12, 14, 95, 3]
Output: [12, 14]
6
num = 123456
print(str(num)[::-1])
656
num = 123456
print(str(num)[::-1])
66