Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024

Chủ đề về các tên các con vật bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề có một lượng từ vựng khá lớn và rất phong phú về thể loại. Đây là một trong những chủ đề cơ bản người mới học tiếng Anh nên biết để có thể giao tiếp một cách tốt nhất. Hiểu được tầm quan trọng đó, NativeX đã tổng hợp hơn 100 tên các loài động vật theo nhiều nhóm để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt từ vựng tiếng Anh chủ đề Animals.

Xem thêm:

 • Từ vựng tiếng Anh giao tiếp
 • Bí quyết học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả

Trong bài viết này, NativeX sẽ cung cấp cho các bạn những từ vựng tiếng Anh chủ đề Animals theo các nhóm khác nhau. Việc sắp xếp như vậy sẽ giúp bạn dễ theo dõi và có thể ghi nhớ cách đọc các tên con vật bằng tiếng Anh dễ dàng hơn đấy.

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
Hình ảnh các con vật

1. Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật

Nhiều bạn gặp khó khăn khi ghi nhớ danh sách tên các con vật trong tiếng Anh. Vì thế, NativeX đã chia làm 8 nhóm tên động vật tiếng Anh chính, cùng học những từ vựng này nhé!

1.1. Tên các con vật bằng tiếng Anh – động vật lưỡng cư

 • Frog – /frɒg/: Con ếch
 • Tadpole – /’tædpoʊl/: Nòng nọc
 • Toad – /toʊd/: Con cóc
  Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
  Tiếng Anh về con vật – động vật lưỡng cư
 • Newt – /nut/: Con sa giông
 • Dragon – /ˈdræg.ən/: Con rồng
 • Snail – /sneil/: Ốc sên

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • ⭐ Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • ⭐ Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • ⭐ Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • ⭐ Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024

1.2. Tên các con vật bằng tiếng Anh – động vật thuộc lớp hình nhện

 • Scorpion – /ˈskoːpiən/: Bọ cạp
 • Spider – /ˈspaidə/: Con nhện

  Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
  Tên các con vật bằng tiếng Anh – động vật thuộc lớp hình nhện

  Xem thêm: Các cung hoàng đạo Tiếng Anh

1.3. Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loài chim

 • Albatross – /ˈælbəˌtros/: Hải âu
 • Canary – /kəˈneə.ri/: Chim hoàng yến
 • Crow – /kroʊ/: Con quạ
 • Raven – /reɪvən/: Con quạ
 • Cuckoo – /’kuku/: Chim cu
 • Dove – /dəv/: Bồ câu
 • Pigeon – /’pɪdʒən/: Bồ câu
 • Duck – /dək/: Vịt
 • Eagle – /iɡəl/: Đại bàng
 • Falcon – /’fɔlkən/: Chim cắt
  Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
  Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loài chim
 • Finch – /fɪnʧ /: Chim sẻ
 • Sparrow -/spæroʊ/: Chim sẻ
 • Flamingo – /flə’mɪŋɡoʊ/: Hồng hạc
 • Goose – /ɡus/: Ngỗng
 • Gull – /ɡəl/: Chim mòng biển
 • Hawk – /hɔk/: Diều hâu
 • Owl – /aʊl/: Con cú
 • Parrot – /pærət/: Con vẹt
 • Peacock – /pi,kɑk/: Con công
 • Penguin – /pɛŋwɪn/: Chim cánh cụt
 • Robin -/rɑbɪn/: Chim cổ đỏ
 • Turkey – /tɜrki/: Gà tây
 • Ostrich – /’ɔstritʃ/: Đà điểu
 • Swan – /swɔn/: Thiên nga
 • Woodpecker – /’wud,peipə/: Chim gõ kiến
 • Cockatoo – /,kɔkə’tu:/: Vẹt mào

1.4. Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loài cá và động vật dưới nước

 • Carp – /kɑrp/: Cá chép
 • Cod -/kɑd/: Cá tuyết
 • Crab – /kræb/: Cua
 • Eel – /il/: Lươn
 • Goldfish -/’ɡoʊld,fɪʃ/: Cá vàng
 • Jellyfish – /dʒɛli,fɪʃ/: Sứa
 • Lobster – /lɑbstər/: Tôm hùm
 • Perch – /pɜrʧ/: Cá rô
 • Plaice – /pleɪs/: Cá bơn
 • Ray – /reɪ/: Cá đuối
 • Salmon – /sæmən/: Cá hồi
 • Sawfish – /sɑfɪʃ/: Cá cưa
 • Scallop – /skɑləp/: Sò điệp
 • Shark – /ʃɑrk/: Cá mập
 • Shrimp – /ʃrɪmp/: Tôm
 • Trout – /traʊt/: Cá hương
 • Octopus – /’ɔktəpəs/: Bạch tuộc
  Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
  Các loài cá và động vật dưới nước
 • Coral – /’kɔrəl/: San hô
 • Herring – /’heriɳ/: Cá trích
 • Minnow – /’minou/: Cá tuế
 • Sardine – /sɑ:’din/: Cá mòi
 • Whale – /hweɪl/: Cá voi
 • Clam – /klæm/: Con trai
 • Seahorse: Cá ngựa
 • Squid – /skwid/: Mực ống
 • Slug – /slʌg/: Sên
 • Orca – /’ɔ:kə/: Cá kình
 • Sea lion – /ˈsiːlaɪ.ən/: Sư tử biển
 • Sea turtle – /siːˈtɝː.t̬əl/: Rùa biển
 • Clams – /klæm/: Sò
  Xem thêm: Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật

1.5. Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loài côn trùng

 • Ant – /ænt/: Kiến
 • Aphid – /eɪfɪd/: Con rệp
 • Bee – /bi/: Con ong
 • Caterpillar – /kætə,pɪlər/: Con sâu bướm
 • Cockroach – /’kɑk,roʊʧ /: Con gián
 • Dragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: Con chuồn chuồn
 • Flea – /fli/: Bọ chét
 • Fly – /flaɪ/: Con ruồi
 • Grasshopper – /græs,hɑpər/: Châu chấu
 • Ladybug – /’leɪdi,bəɡ/: Con bọ rùa
 • Larva – /lɑrvə/: Ấu trùng
 • Louse – /laʊs/: Con rận
 • Millipede – /’mɪlə, pid: Con rết
  Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
  Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loài côn trùng
 • Moth – /mɔθ/: Bướm đêm
 • Nymph – /nɪmf/: Con nhộng
 • Wasp – /wɑsp/: Tò vò
 • Beetle – /’bi:tl/: Bọ cánh cứng
 • Mosquito – /məs’ki:tou/: Con muỗi
 • Ladybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùa
 • Cricket – /’krɪkɪt/: Con dế
 • Locust – /’loukəst/: Cào cào
 • Cicada – /si’kɑ:də/ : Ve sầu

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • ⭐ Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • ⭐ Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • ⭐ Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • ⭐ Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024

1.6. Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loài thú

 • Antelope – /æn,təloʊp/: Linh dương
 • Badger – /bædʒər/: Con lửng
 • Bat – /bæt/: Con dơi
 • Bear – /beə/: Con gấu
 • Beaver – /bivər/: Hải ly
 • Camel – /kæməl/: Lạc đà
 • Chimpanzee – /,ʧɪmpæn’zi/: Tinh tinh
 • Deer – /dir/: Con nai
 • Hart – /hɑrt.: Con hươu
 • Dolphin – /dɑlfɪn/: Cá heo
 • Elephant – /,ɛləfənt/: Con voi
 • Elk – /ɛlk/: Nai sừng tấm
 • Fox – /fɑks/: Con cáo
 • Giraffe – /dʒə’ræf/: Hươu cao cổ
 • Goat – /ɡoʊt/: Con dê
 • Guinea pig: Chuột lang
 • Hare – /hɜr/: Thỏ rừng
 • Hedgehog – /hɛdʒ,hɑɡ/: Nhím
  Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
  Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loài thú
 • Hyena – /haɪ’inə/: Linh cẩu
 • Lynx – /lɪŋks/: Linh miêu
 • Mammoth – /mæməθ/: Voi ma mút
 • Mink – /mɪŋk/: Con chồn
 • Mule – /mjul/: Con la
 • Otter – /’ɑtər/: Rái cá
 • Panda – /’pændə/: Gấu trúc
 • Pony – /’poʊni/: Ngựa con
 • Puma – /pjumə/: Con báo
 • Racoon – /ræ’kun/: Con gấu mèo
 • Reindeer – /’reɪn,dir/: Tuần lộc
 • Rhinoceros – /raɪ’nɑsərəs/: Tê giác
 • Seal – /sil/: Hải cẩu
 • Sloth – /slɔθ/: Con lười
 • Squirrel – /skwɜrəl/: Con sóc
 • Zebra – /’zɛbrə/: Ngựa vằn
 • Kangaroo – /,kæɳgə’ru:/: Chuột túi
 • Walrus – /’wɔ:lrəs/: Con moóc
 • Koala – /kou’a:lə/: Gấu túi
 • Lion – /’laiən/: Sư tử
 • Hippopotamus – /,hipə’pɔtəməs/: Hà mã
 • Coyote – /’kɔiout/: Chó sói
 • Platypus – /’plætipəs/: Thú mỏ vịt
 • Yak – /jæk/: Bò Tây Tạng
 • Hyena – /haɪˈiː.nə/: Linh cẩu
 • Gorilla – /gəˈrɪl.ə/ : Vượn người
 • Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi
 • Cheetah – /’tʃi:tə/: Báo gêpa
 • Polar bear: Gấu Bắc cực

1.7. Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loại động vật bò sát

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loại động vật bò sát

 • Chameleon – /kə’miliən/: Con tắc kè
 • Snake – /sneɪk/: Con rắn
 • Crocodile – /krɑkə,daɪl/: Cá sấu
 • Alligator – /ˈaliˌgātər/: Cá sấu
 • Iguana – /ɪ’gwɑnə/: Kỳ nhông
 • Lizard – /lɪzərd/: Thằn lằn
 • Python – /paɪθɑn/: Con trăn
 • Turtle – /’tɜrtəl/: Con rùa

1.8. Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loại gia súc gia cầm

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
Tên các con vật bằng tiếng Anh – các loại gia súc gia cầm

 • Cow – /kau/: Con bò cái
 • Ox – /ɑːks/: Con bò đực
 • Pig – /pig/: Con lợn
 • Sheep – /ʃi:p/: Con cừu
 • Chicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: Con gà
 • Cock – /kɔk/: Gà trống
 • Hen – /hen/: Gà mái
 • Hound – /haund/: Chó săn

2. Một số cụm từ vựng về các con vật trong tiếng Anh

Dưới đây NativeX sẽ giới thiệu đến bạn một số cụm từ tiếng Anh con vật thường gặp. Cùng theo dõi nhé!

 • Chicken out – nghĩa là rút lui khỏi (vì không dám làm việc gì đó)

Ví dụ: We went skiing but I chicken out because I didn’t dare.

(Chúng tôi đã đi trượt tuyết nhưng tôi rút lui vì tôi không dám.)

 • Duck out – lẻn ra ngoài, trốn tránh việc gì đó

Ví dụ: Don’t duck out out while in class.

(Đừng trốn ra ngoài khi đang ở trong lớp học.)

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
Một số cụm từ vựng về con vật tiếng Anh

 • Fish for – thu thập (thông tin, ý kiến,…) một cách gián tiếp

Ví dụ: He’s always fishing for what people think about her plan.

(Anh ta lúc nào cũng cố dò hỏi mọi người nghĩ gì về bản kế hoạch của mình.)

 • Fish out – lấy cái gì (ra khỏi cái gì)

Ví dụ: Katy fished out a bracelet from her bag.

(Katy lấy ra một chiếc vòng tay từ túi của cô ấy.)

 • Pig out – ăn nhiều

Ví dụ: I tend to pig out on junk food. .

(Tôi có xu hướng ăn rất nhiều đồ ăn vặt.)

 • Wolf down – ăn (rất) nhanh

Ví dụ: John wolfed down a big-sized pizza in 30 seconds.

(John đã ăn một cái pizza to trong 30 giây.)

 • Beaver away – học, làm việc chăm chỉ

Ví dụ: I beavered away to prepare for the exam.

(Tôi đã học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi.)

 • Leech off – bám lấy, lợi dụng ai đó để kiếm lợi ích

“Leech” là con đỉa. Đây là loài vật bám lấy con vật khác, con người để hút máu.

Ví dụ: She’s always Leech off a married man to take advantage of

(Cô ấy luôn luôn đuổi theo một người đàn ông đã có gia đình để lợi dụng.)

 • Horse around – đùa giỡn

Ví dụ: Please stop horsing around. This is not fun

(Hãy ngưng đùa giỡn. Điều này không vui)

 • Ferret out – tìm ra

Ví dụ: I ferret out the ring in the closet

(Tôi tìm ra chiếc nhẫn từ trong tủ.)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • ⭐ Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • ⭐ Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • ⭐ Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • ⭐ Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024

3. Cách học từ vựng về các con vật tiếng Anh

Để học tiếng Anh về các con vật hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số cách học dưới đây:

 • Học qua hình ảnh luôn là phương pháp thông minh cho người học từ vựng, đặc biệt là đối với các bạn trí nhớ kém
 • Học theo chủ đề để có mối tương quan giữa các từ vựng, não sẽ ghi nhớ nhanh, lâu hơn
 • Vận dụng trí tưởng tượng khi học mỗi từ mới, thậm chí có thể viết một câu chuyện nhỏ giữa các tên động vật ấy
 • Thực hiện phương pháp nhắc lại, để có thể ôn từ vựng mới sau một khoảng thời gian nhất định

4. Hình ảnh các con vật bằng tiếng Anh

Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
Hình ảnh các con vật bằng tiếng Anh 1
Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
Hình ảnh các con vật bằng tiếng Anh 2
Con quạ đen trong tiếng anh là gì năm 2024
Hình ảnh các con vật bằng tiếng Anh 3

5. Bài tập tiếng Anh chủ đề các con vật

Chủ đề con vật tiếng Anh cực kỳ đa dạng. Vì vậy để có thể nhớ hết tất cả tên các động vật, cùng làm bài tập nhỏ củng cố từ vựng vừa học nhé!

Đoán tên tiếng Anh tên tất cả các con vật bên dưới

 1. This monkey is big and black. It is a/an …
 2. It is the king of the animals. It is a/an …
 3. It is men’s best friend. It is a/an …
 4. It is a white bear. It is a/an …
 5. This pet sleeps all day and catches mice. It is a/an …
 6. This fish is dangerous and has a lot of teeth. It is a/an …
 7. It can jump very high and lives in Australia. It is a/an …
 8. It has no leg. It is a/an …
 9. It is very useful in the desert. It is a/an …
 10. It has a very long neck. It is a/an …
 11. It’s a black and white animal, it eats bamboo. It is a/an …
 12. This animal has horns called antlers on its head. It is a/an …

Đáp án

1. Chimpanzee 2. Lion 3. Dog 4. Polar bears 5. Cats 6. Shark 7. Kangaru 8. Fish 9. Camel 10. Giraffe 11. Panda 12. Deer

Trên đây là một loạt tên của các con vật bằng tiếng Anh mà bạn thường gặp, đã được sắp xếp theo từng nhóm động vật để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Mong rằng sau khi xem bài viết các bạn đã phần nào tích lũy thêm được nhiều từ vựng tiếng Anh chủ đề Animals để qua đó nâng cao vốn từ vựng của mình.

Còn nếu như bạn vẫn chưa tự tin với khả năng tiếng Anh của mình, hãy để lại thông tin để NativeX hỗ trợ bạn nhé!