Hướng dẫn powershell convert json to html - powershell chuyển đổi json sang html

Tôi đã theo dõi đối tượng JSON được tạo động và có thể chứa các ký tự đặc biệt trong các tên, ví dụ: O'Brian trong họ và các nhân vật đặc biệt trong ghi chú.

Show