Hướng dẫn python math round up - làm tròn toán học python

Nếu tôi nhận được số 46 và tôi muốn làm tròn đến mười gần nhất. Làm thế nào để tôi có thể làm điều này trong Python?

Nội dung chính ShowShow

 • Dưới đây là một ví dụ từng bước về việc làm tròn một số xuống đến 10 gần nhất.
 • Làm thế nào để tôi có được Python để làm tròn?
 • Chúng tôi đã sử dụng hàm import math def roundup(x): return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10 7 để làm tròn một số đến 10 gần nhất.
 • Vòng một số xuống đến 10 gần nhất trong Python #
 • Làm thế nào để tôi có được Python để làm tròn?
 • Python có vòng 0,5 lên hay xuống không?
 • Làm thế nào để bạn làm tròn đến 5 trong Python?

46 đi đến 50.

Hỏi ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:47Oct 19, 2014 at 19:47Oct 19, 2014 at 19:47

Hướng dẫn python math round up - làm tròn toán học python

3

import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
4 không có tham số
import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
5 âm!
>>> round(46,-1)
50

Có thể giải quyết trường hợp của bạn.

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:51Oct 19, 2014 at 19:51Oct 19, 2014 at 19:51

5

Bạn có thể sử dụng

import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
6 để làm tròn, sau đó nhân với 10
import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10

Để sử dụng chỉ

>>roundup(45)
50

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:58Oct 19, 2014 at 19:58Oct 19, 2014 at 19:58

ParkerparkerParkerParker

8.35910 Huy hiệu vàng68 Huy hiệu bạc96 Huy hiệu Đồng10 gold badges68 silver badges96 bronze badges10 gold badges68 silver badges96 bronze badges

5

Đây là một cách để làm điều đó:

>>> n = 46
>>> (n + 9) // 10 * 10
50

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:50Oct 19, 2014 at 19:50Oct 19, 2014 at 19:50

NPENPENPENPE

473K104 Huy hiệu vàng928 Huy hiệu bạc1001 Huy hiệu Đồng104 gold badges928 silver badges1001 bronze badges104 gold badges928 silver badges1001 bronze badges

3

Điều này cũng sẽ làm tròn chính xác:

>>> n = 46
>>> rem = n % 10
>>> if rem < 5:
...   n = int(n / 10) * 10
... else:
...   n = int((n + 10) / 10) * 10
...
>>> 50

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 20:02Oct 19, 2014 at 20:02Oct 19, 2014 at 20:02

2

Dưới đây là một ví dụ từng bước về việc làm tròn một số xuống đến 10 gần nhất.

 1. Trước tiên, chúng tôi chia số cho
  >>roundup(45)
  50
  
  9 và sau đó nhân với
  >>roundup(45)
  50
  
  9 để chuyển 1 thập phân sang phải và bên trái, để
  >>> n = 46
  >>> rem = n % 10
  >>> if rem < 5:
  ...   n = int(n / 10) * 10
  ... else:
  ...   n = int((n + 10) / 10) * 10
  ...
  >>> 50
  
  4 hoạt động trên hàng chục.
 2. Chia số cho
  >>roundup(45)
  50
  
  9 và làm tròn kết quả xuống số nguyên gần nhất.
 3. Nhân kết quả với
  >>roundup(45)
  50
  
  9 để có được số được làm tròn xuống
  >>roundup(45)
  50
  
  9 gần nhất.

Làm thế nào để tôi có được Python để làm tròn?

Chúng tôi đã sử dụng hàm import math def roundup(x): return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10 7 để làm tròn một số đến 10 gần nhất.

import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
4

Python có vòng 0,5 lên hay xuống không?

Làm thế nào để bạn làm tròn đến 5 trong Python?

Làm thế nào để bạn làm tròn đến 5 trong Python?46 đi đến 50.
Hỏi ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:47Oct 19, 2014 at 19:47
import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
4 không có tham số
import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
5 âm!
>>> round(46,-1)
50
Có thể giải quyết trường hợp của bạn. Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:51Oct 19, 2014 at 19:51

Bạn có thể sử dụng

import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
6 để làm tròn, sau đó nhân với 10
import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10

Để sử dụng chỉ

Chúng tôi đã sử dụng hàm import math def roundup(x): return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10 7 để làm tròn một số đến 10 gần nhất.

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:58Oct 19, 2014 at 19:58

 1. ParkerparkerParker
 2. 8.35910 Huy hiệu vàng68 Huy hiệu bạc96 Huy hiệu Đồng10 gold badges68 silver badges96 bronze badges
 3. Đây là một cách để làm điều đó:
>>> round(46,-1)
50
4

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:50Oct 19, 2014 at 19:50

>>> round(46,-1)
50
5

NPENPENPE

473K104 Huy hiệu vàng928 Huy hiệu bạc1001 Huy hiệu Đồng104 gold badges928 silver badges1001 bronze badges

Điều này cũng sẽ làm tròn chính xác:

import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
0

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 20:02Oct 19, 2014 at 20:02

Trước tiên, chúng tôi chia số cho
>>roundup(45)
50
9 và sau đó nhân với
>>roundup(45)
50
9 để chuyển 1 thập phân sang phải và bên trái, để
>>> n = 46
>>> rem = n % 10
>>> if rem < 5:
...   n = int(n / 10) * 10
... else:
...   n = int((n + 10) / 10) * 10
...
>>> 50
4 hoạt động trên hàng chục.

Chia số cho

>>roundup(45)
50
9 và làm tròn kết quả xuống số nguyên gần nhất.

 1. Nhân kết quả với
  >>roundup(45)
  50
  
  9 để có được số được làm tròn xuống
  >>roundup(45)
  50
  
  9 gần nhất.
 2. Để thực hiện chiến lược làm tròn lên trên các chiến lược của người Viking trong Python, chúng tôi sẽ sử dụng chức năng cle () từ mô -đun toán học. Hàm CLE () có tên từ thuật ngữ trần nhà, được sử dụng trong toán học để mô tả số nguyên gần nhất lớn hơn hoặc bằng một số nhất định.

Vòng một số xuống đến 10 gần nhất trong Python #

Trong Python, chức năng vòng () làm tròn lên hay xuống? Hàm vòng () có thể làm tròn các giá trị lên và xuống cả hai tùy thuộc vào tình huống. Đối với 0,5, nó làm tròn lên. For = 0,5, hàm vòng () làm tròn số đến số chẵn gần nhất.

 1. Trong Python, có một hàm vòng () tích hợp làm tròn một số cho số chữ số đã cho. Hàm vòng () chấp nhận hai đối số số, N và N chữ số, sau đó trả về số N sau khi làm tròn nó thành n chữ số.
 2. 8.35910 Huy hiệu vàng68 Huy hiệu bạc96 Huy hiệu Đồng10 gold badges68 silver badges96 bronze badges
 3. Đây là một cách để làm điều đó:
import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
1

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 19:50Oct 19, 2014 at 19:50

import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
2

NPENPENPE

473K104 Huy hiệu vàng928 Huy hiệu bạc1001 Huy hiệu Đồng104 gold badges928 silver badges1001 bronze badges

Dưới đây là một ví dụ từng bước về việc làm tròn một số xuống đến 10 gần nhất.

import math

def roundup(x):
  return int(math.ceil(x / 10.0)) * 10
3

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2014 lúc 20:02Oct 19, 2014 at 20:02

Trước tiên, chúng tôi chia số cho
>>roundup(45)
50
9 và sau đó nhân với
>>roundup(45)
50
9 để chuyển 1 thập phân sang phải và bên trái, để
>>> n = 46
>>> rem = n % 10
>>> if rem < 5:
...   n = int(n / 10) * 10
... else:
...   n = int((n + 10) / 10) * 10
...
>>> 50
4 hoạt động trên hàng chục.

Đây là một quy trình gồm hai bước:

 1. Chia số cho
  >>roundup(45)
  50
  
  9 và làm tròn kết quả xuống số nguyên gần nhất.
 2. Nhân kết quả với
  >>roundup(45)
  50
  
  9 để có được số được làm tròn xuống
  >>roundup(45)
  50
  
  9 gần nhất.

Làm thế nào để tôi có được Python để làm tròn?

Để thực hiện chiến lược làm tròn lên trên các chiến lược của người Viking trong Python, chúng tôi sẽ sử dụng chức năng cle () từ mô -đun toán học.Hàm CLE () có tên từ thuật ngữ trần nhà, được sử dụng trong toán học để mô tả số nguyên gần nhất lớn hơn hoặc bằng một số nhất định.use the ceil() function from the math module. The ceil() function gets its name from the term “ceiling,” which is used in mathematics to describe the nearest integer that is greater than or equal to a given number.use the ceil() function from the math module. The ceil() function gets its name from the term “ceiling,” which is used in mathematics to describe the nearest integer that is greater than or equal to a given number.

Python có vòng 0,5 lên hay xuống không?

Trong Python, chức năng vòng () làm tròn lên hay xuống?Hàm vòng () có thể làm tròn các giá trị lên và xuống cả hai tùy thuộc vào tình huống.Đối với 0,5, nó làm tròn lên.For = 0,5, hàm vòng () làm tròn số đến số chẵn gần nhất.For 0.5, it rounds up. For =0.5, the round() function rounds the number off to the nearest even number.For <0.5, it rounds down, and for >0.5, it rounds up. For =0.5, the round() function rounds the number off to the nearest even number.

Làm thế nào để bạn làm tròn đến 5 trong Python?

Trong Python, có một hàm vòng () tích hợp làm tròn một số cho số chữ số đã cho.Hàm vòng () chấp nhận hai đối số số, N và N chữ số, sau đó trả về số N sau khi làm tròn nó thành n chữ số.round() function that rounds off a number to the given number of digits. The function round() accepts two numeric arguments, n, and n digits, and then returns the number n after rounding it to n digits.round() function that rounds off a number to the given number of digits. The function round() accepts two numeric arguments, n, and n digits, and then returns the number n after rounding it to n digits.