Hướng dẫn save high quality image python - lưu trăn hình ảnh chất lượng cao

Nếu bạn đang sử dụng matplotlib và đang cố gắng để có được số liệu tốt trong một tài liệu latex, hãy lưu dưới dạng EPS. Cụ thể, hãy thử một cái gì đó như thế này sau khi chạy các lệnh để vẽ hình ảnh:

plt.savefig('destination_path.eps', format='eps')

Tôi đã thấy rằng các tệp EPS hoạt động tốt nhất và tham số dpi là điều thực sự làm cho chúng trông tốt trong một tài liệu.

Để chỉ định hướng của hình trước khi lưu, chỉ cần gọi theo cách sau trước cuộc gọi plt.savefig, nhưng sau khi tạo sơ đồ (giả sử bạn đã vẽ bằng cách sử dụng một trục có tên ax):

ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)

Trong đó elevation_angle là một số (tính theo độ) chỉ định góc cực (xuống từ trục z dọc) và azimuthal_angle chỉ định góc phương vị (xung quanh trục z).

Tôi thấy rằng việc xác định các giá trị này là dễ dàng nhất bằng cách vẽ hình ảnh trước tiên và sau đó xoay nó và xem các giá trị hiện tại của các góc xuất hiện ở dưới cùng của cửa sổ ngay bên dưới cốt truyện thực tế. Hãy nhớ rằng các vị trí X, Y, Z, xuất hiện theo mặc định, nhưng chúng được thay thế bằng hai góc khi bạn bắt đầu nhấp vào+kéo+xoay hình ảnh.


Pip Cài đặt gối. ....

 • C: \ Users \ Lizpa \ PyCharmProjects \ Jupyter \ Venv \ Scripts \ Python.exe -M Pip Cài đặt -nâng cấp Pip ..

 • Vẽ các dòng bằng phương thức Plot ().

 • Chúng ta có thể thêm nhãn trục bằng ylabel () và xlabel ().

 • Để có được một hình ảnh chất lượng cao, chúng ta có thể sử dụng định dạng hình ảnh .eps.

 • Bạn có thể tăng giá trị dấu chấm trên mỗi inch, tức là, DPI.

 • Sử dụng phương thức SaveFig (), chúng ta có thể lưu hình ảnh cục bộ.

 • Để hiển thị hình, sử dụng plt.show ().

Thí dụ

import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()

plt.plot([0, 5], [0, 5])

plt.ylabel("Y-axis ")
plt.xlabel("X-axis ")

image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
image_name = 'myimage.eps'

fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)

Đầu ra

Hướng dẫn save high quality image python - lưu trăn hình ảnh chất lượng cao

Hướng dẫn save high quality image python - lưu trăn hình ảnh chất lượng cao

Cập nhật vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 07:32:19

 • Câu hỏi và câu trả lời liên quan
 • Hai mươi trang web hàng đầu với hình ảnh độ phân giải cao miễn phí
 • Làm thế nào để nói chuyện với những người hàng xóm của tôi, những người giữ khối lượng TV của họ rất cao?
 • Tiết kiệm bản nhạc 3D trong PDF 3D với Python
 • Lưu tất cả các số liệu matplotlib mở trong một tệp cùng một lúc
 • Sự khác biệt giữa đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
 • Làm thế nào để xử lý số lượng rất lớn trong Python?
 • Làm thế nào để tải xuống tất cả các hình ảnh trên một trang web cùng một lúc?
 • Hoạt động tệp cấp cao trong Python (SHOTIL)
 • Làm việc với hình ảnh trong Python?
 • Đọc hình ảnh bằng Python?
 • Tạo một bộ phim từ Python mà không lưu các khung riêng lẻ vào các tệp
 • Tôi thấy rất khó để rửa chăn ở nhà. Làm gì để làm sạch chúng ở nhà?
 • Làm thế nào để nén các đối tượng Python trước khi lưu vào bộ đệm?
 • Python - Hiển thị hình ảnh với pygame
 • Saving scatterplot hoạt hình với matplotlib

Xem thảo luận

Cải thiện bài viết

Lưu bài viết

 • Đọc
 • Bàn luận
 • Xem thảo luận

  Cải thiện bài viết

  Lưu bài viết

  Đọc Python pillow

  Bàn luận

  Thay đổi độ phân giải hình ảnh

  Sử dụng tham số chất lượng:

  Chất lượng hình ảnh là một thang đo để đo lường và lưu trữ độ phân giải của một hình ảnh. Nó nằm trong phạm vi từ 0 đến 100 trong đó 95 được coi là tốt nhất vì 100 lần vô hiệu hóa một số phần của thuật toán nén JPEG dẫn đến các tệp rất lớn. Mặt khác, mức tăng về chất lượng hoặc độ phân giải hình ảnh cũng không đáng kể từ 95 đến 100. Chức năng có thể đạt được bằng các bước sau:

  1. Nhập mô -đun hình ảnh từ gối.
  2. Mở hình ảnh bằng phương thức .Open () bằng cách chỉ định đường dẫn hình ảnh.
  3. Phương thức Image_File.Save () có một tham số có tên chất lượng, chỉ định độ phân giải của hình ảnh theo tỷ lệ 1-100, trong đó 95 được coi là chất lượng tối ưu.

  Program:

  Python3

  from PIL

  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  0
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  1

  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  2
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  3
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  4

  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  5
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  3
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  7
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  8
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  9

  import matplotlib.pyplot as plt
  
  fig, ax = plt.subplots()
  
  plt.plot([0, 5], [0, 5])
  
  plt.ylabel("Y-axis ")
  plt.xlabel("X-axis ")
  
  image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
  image_name = 'myimage.eps'
  
  fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)
  0
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  fig, ax = plt.subplots()
  
  plt.plot([0, 5], [0, 5])
  
  plt.ylabel("Y-axis ")
  plt.xlabel("X-axis ")
  
  image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
  image_name = 'myimage.eps'
  
  fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)
  7
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  fig, ax = plt.subplots()
  
  plt.plot([0, 5], [0, 5])
  
  plt.ylabel("Y-axis ")
  plt.xlabel("X-axis ")
  
  image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
  image_name = 'myimage.eps'
  
  fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)
  2
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  3dpi0
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  fig, ax = plt.subplots()
  
  plt.plot([0, 5], [0, 5])
  
  plt.ylabel("Y-axis ")
  plt.xlabel("X-axis ")
  
  image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
  image_name = 'myimage.eps'
  
  fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)
  5

  import matplotlib.pyplot as plt
  
  fig, ax = plt.subplots()
  
  plt.plot([0, 5], [0, 5])
  
  plt.ylabel("Y-axis ")
  plt.xlabel("X-axis ")
  
  image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
  image_name = 'myimage.eps'
  
  fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)
  0dpi3
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  fig, ax = plt.subplots()
  
  plt.plot([0, 5], [0, 5])
  
  plt.ylabel("Y-axis ")
  plt.xlabel("X-axis ")
  
  image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
  image_name = 'myimage.eps'
  
  fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)
  2
  ax.view_init(elev=elevation_angle, azim=azimuthal_angle)
  
  3dpi6
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  fig, ax = plt.subplots()
  
  plt.plot([0, 5], [0, 5])
  
  plt.ylabel("Y-axis ")
  plt.xlabel("X-axis ")
  
  image_format = 'eps' # e.g .png, .svg, etc.
  image_name = 'myimage.eps'
  
  fig.savefig(image_name, format=image_format, dpi=1200)
  5

  Ảnh gốc:

  Hướng dẫn save high quality image python - lưu trăn hình ảnh chất lượng cao

  Output:

  Độ phân giải mặc định/cao (chất lượng = 95):

  Hướng dẫn save high quality image python - lưu trăn hình ảnh chất lượng cao

  Độ phân giải trung bình (chất lượng = 25):

  Hướng dẫn save high quality image python - lưu trăn hình ảnh chất lượng cao

  Độ phân giải thấp (chất lượng = 1):

  Hướng dẫn save high quality image python - lưu trăn hình ảnh chất lượng cao

  Làm cách nào để lưu một hình ảnh chất lượng cao trong Python?

  Sử dụng matplotlib.pyplot.savefig () để lưu hình ảnh ở chất lượng rất cao.Gọi matplotlib. pyplot. savefig() to save images at very high quality. Call matplotlib.

  Làm cách nào để tiết kiệm PNG có độ phân giải cao trong Python?

  Chúng ta có thể đặt giá trị DPI để có được hình ảnh chất lượng cao.Sử dụng phương thức Saving (), chúng ta có thể lưu hình ảnh với định dạng = trực tuyến png và dpi = 1200.Để hiển thị hình ảnh, sử dụng PLT.Hiển thị () phương thức.Using the saving() method, we can save the image with format=”png” and dpi=1200. To show the image, use the plt. show() method.

  Làm cách nào để tăng độ phân giải trong matplotlib?

  Để cải thiện chất lượng hình ảnh matplotlib, chúng ta có thể sử dụng dấu chấm lớn hơn trên mỗi inch, tức là giá trị DPI (lớn hơn 600) và định dạng PDF hoặc .EPS có thể được khuyến nghị.use greater dot per inch i.e dpi value (greater than 600) and pdf or . eps format can be recommended.

  Làm thế nào để bạn tăng độ phân giải trong Python?

  Để thực hiện điều này, trong thiết bị đầu cuối của bạn, hãy chạy lệnh bên dưới nếu bạn không được cài đặt sẵn ...
  PIP Cài đặt OpenCV-Python.....
  Pip cài đặt Numpy.....
  Pip Cài đặt gối.....
  C: \ Users \ Lizpa \ PyCharmProjects \ Jupyter \ Venv \ Scripts \ Python.exe -M Pip Cài đặt -nâng cấp Pip ..