Làm cách nào để tính phần trăm tăng trong PHP?

Máy tính phần trăm thay đổi (máy tính thay đổi %) sẽ định lượng sự thay đổi từ số này sang số khác và thể hiện sự thay đổi dưới dạng tăng hoặc giảm.  

Đây là máy tính % thay đổi. Từ 10 quả táo đến 20 quả táo là số lượng quả táo tăng (thay đổi) 100%

Máy tính này sẽ được sử dụng phổ biến nhất khi có số "cũ" và "mới" hoặc giá trị "ban đầu" và "cuối cùng". Thay đổi tích cực được biểu thị bằng lượng tăng của giá trị phần trăm trong khi thay đổi âm được biểu thị bằng lượng giảm giá trị tuyệt đối của giá trị phần trăm

Thông thường, bạn sẽ sử dụng phép tính phần trăm thay đổi khi thứ tự của các số có ý nghĩa quan trọng; . " Khi bạn chỉ so sánh 2 số, bạn có thể muốn sử dụng công thức và phép tính chênh lệch phần trăm

Các phép tính liên quan có thể được thực hiện bằng Máy tính tỷ lệ phần trăm và các chuyển đổi có thể được giải quyết bằng Số thập phân thành Phần trăm, Phần trăm thành Số thập phân, Phân số thành Phần trăm hoặc Phần trăm thành Phân số

Tỷ lệ phần trăm thay đổi công thức

Phần trăm thay đổi bằng thay đổi về giá trị chia cho giá trị tuyệt đối của giá trị ban đầu, nhân với 100

\( \text{Thay đổi phần trăm} = \dfrac{\Delta V}{. V_1. } \times 100 \)

\( = \dfrac{(V_2-V_1)}{. V_1. } \times 100 \)

Ví dụ một, cách tính phần trăm thay đổi

Phần trăm thay đổi được thể hiện dưới dạng tăng hoặc giảm trong 3. 50 ăn 2. 625?

Đặt V1 = 3. 50 và V2 = 2. 625 và cắm số vào công thức thay đổi phần trăm của chúng tôi

\( \dfrac{(V_2-V_1)}{. V_1. } \times 100 \)

\( = \dfrac{(2. 625 - 3. 50)}{. 3. 50. } \times 100 \)

\( = \dfrac{-0. 875}{3. 50} \times 100 \)

\( = -0. 25 \times 100 = -25\% \;

Nói thay đổi -25% tương đương với nói giảm 25%

Lưu ý rằng nếu chúng ta đặt V1 = 2. 625 và V2 = 3. 50 chúng ta sẽ nhận được 33. tăng 3333%. Điều này là do những tỷ lệ phần trăm này đề cập đến số lượng khác nhau. 25% của 3. 50 so với 33. 3333% của 2. 625

Ví dụ thứ hai, hãy xem xét một thay đổi bao gồm các số âm, trong đó việc lấy giá trị tuyệt đối của V1 ở mẫu số sẽ tạo ra sự khác biệt

Phần trăm thay đổi được thể hiện dưới dạng tăng hoặc giảm từ -25 đến 25 là bao nhiêu?

Đặt V1 = -25 và V2 = 25 và thay số vào công thức của chúng tôi

\( = \dfrac{(25 - -25)}{. -25. } \times 100 \)

\( = \dfrac{50}{25} \times 100 \)

\( = 2 \times 100 = 200\% \; \text{change} \)

Nói thay đổi 200% tương đương với tăng 200%

Ví dụ thứ ba và cũng là ví dụ cuối cùng, hãy xem xét một thay đổi khác bao gồm các số âm, trong đó việc lấy giá trị tuyệt đối của V1 ở mẫu số sẽ tạo ra sự khác biệt

Thay đổi được biểu thị bằng cách tăng hoặc giảm cho -25 đến -50 là gì?

Đặt V1 = -25 và V2 = -50 và thay số vào công thức của chúng tôi

\( = \dfrac{(-50 - -25)}{. -25. } \times 100 \)

\( = \dfrac{-25}{25} \times 100 \)

\( = -1 \times 100 = -100\% \; \text{change} \)

Nói thay đổi -100% tương đương với nói giảm 100%

Người giới thiệu

cộng tác viên Wikipedia. "" Wikipedia, Bách khoa toàn thư miễn phí. Wikipedia, Bách khoa toàn thư miễn phí, truy cập lần cuối ngày 18 tháng 2. 2011

Máy tính phần trăm tăng tìm thấy mức tăng từ giá trị này sang giá trị khác theo tỷ lệ phần trăm

Nhập giá trị bắt đầu và giá trị cuối cùng để tìm phần trăm tăng

Cách tính phần trăm tăng

  • Trừ giá trị cuối cùng trừ giá trị bắt đầu
  • Chia số tiền đó cho giá trị tuyệt đối của giá trị ban đầu
  • Nhân với 100 để tăng phần trăm
  • Nếu tỷ lệ phần trăm là âm, điều đó có nghĩa là có giảm và không tăng

Công thức tăng tỷ lệ phần trăm

Bạn có thể sử dụng công thức tăng phần trăm cho bất kỳ phép tính phần trăm tăng nào

\( \text{Phần trăm tăng} = \\ \dfrac{\text{Giá trị cuối cùng} - \text{Giá trị ban đầu}}{\left. \text{Giá trị ban đầu}\right. } \times 100 \)

Vấn đề ví dụ. Tỷ lệ phần trăm tăng

Năm ngoái, chiếc quần jean yêu thích của bạn có giá 36 đô la một chiếc. Năm nay chúng có giá 45 đô la một cặp. Bao nhiêu phần trăm tăng giá của những chiếc quần jean này từ năm ngoái đến năm nay?

Tỷ lệ phần trăm tăng = [ (Giá trị cuối cùng - Giá trị ban đầu) /. Giá trị ban đầu. ] × 100

45 - 36 = 9
9/36 = 0. 25
0. 25 × 100 = 25%

Vì vậy, giá quần jean yêu thích của bạn đã tăng 25% từ năm ngoái đến năm nay

Máy tính liên quan

Sử dụng Máy tính phần trăm giảm để tìm phần trăm giảm từ giá trị này sang giá trị khác

Sử dụng Máy tính Chênh lệch Phần trăm khi bạn đang so sánh hai giá trị và muốn tìm phần trăm chênh lệch giữa chúng

Máy tính phần trăm thay đổi tìm thấy sự thay đổi giữa hai số dưới dạng phần trăm. Nó tương tự như tìm phần trăm tăng hoặc phần trăm giảm nhưng nó không gắn nhãn thay đổi là tăng hoặc giảm

Công thức tính tỷ lệ phần trăm tăng là gì?

Để tính phần trăm tăng. Đầu tiên. tìm ra sự khác biệt (tăng) giữa hai số bạn đang so sánh. Sau đó. chia số tăng cho số ban đầu và nhân câu trả lời với 100. % tăng = Tăng ÷ Số gốc × 100 .

Làm cách nào để thêm phần trăm trong PHP?

Bạn chỉ cần sao chép, dán mã php này và sử dụng nó để tìm phần trăm thêm vào một số. .
$x=200;
$y=18;
$a = $x+(($y/100)*$x);
echo sprintf("Tổng giá trị của x (200) sau khi cộng 18 phần trăm với x = %f",$a);

Làm cách nào để tính tỷ lệ phần trăm giữa hai số trong PHP?

@ShreevatsaR - bạn có muốn tôi diễn đạt lại câu hỏi thành "Công thức PHP để Tính tỷ lệ phần trăm tiết kiệm được giữa hai số" Sau đó, mọi người có thể viết $diff = (($listPrice - . ; either way, you cant really write a program without using a formula, hence, this question is programming ...