Chủ đề: php

Có 2,792 bài viết

Hướng dẫn dùng switch -nintendo trong PHP
Hướng dẫn dùng switch -nintendo trong PHP

1) Khái niệm lệnh switch case trong PHP- Lệnh switch case dùng để xác định một danh sách các trường hợp, trong mỗi trường hợp sẽ có một đoạn mã. Khi giá ...

Hướng dẫn run php locally mac
Hướng dẫn run php locally mac

Trong macOS phiên bản mới (như 10.11, 10.12, 10.13 ...) có cài sẵn mặc định Webserver Apache HTTP và PHP, tuy nhiên để dễ tuỳ biến trong phần này sẽ huỷ sử dụng ...

How ajax get data from another page in php?
How ajax get data from another page in php?

I am trying to get data from one php page and pass it to another page using Ajax. JS :$.ajax({ url: action.php, success: function(data){ $.ajax({ url: ...

Hướng dẫn dùng sanitizing input trong PHP
Hướng dẫn dùng sanitizing input trong PHP

Việc bảo mật phù hợp là rất quan trọng để giữ cho website hoặc theme hoặc plugin người dùng được an toàn. Một phần của việc đó có nghĩa là xác nhận và ...

Hướng dẫn pointers in php
Hướng dẫn pointers in php

Hàm (function) là một đoạn chương trình được đặt tên, có đầu vào và đầu ra. Hàm có chức năng giải quyết một số vấn đề chuyên biệt cho chương ...

Hướng dẫn dùng waitpid trong PHP
Hướng dẫn dùng waitpid trong PHP

1. Giới thiệuMột trong các triết lý về lập trình đó là do one thing and do it well, làm một việc và làm tốt điều đó. Quản lý tiến trình ...

Hướng dẫn dùng incrament trong PHP
Hướng dẫn dùng incrament trong PHP

#1 AUto increment là 1 tính năng rất phổ biến trong sql nó được sử dụng hầu hết cho tất cả các bạn để tăng ID 1 cách tự động dễ dàng trong việc insert ...

How to stop page refresh on form submit in php
How to stop page refresh on form submit in php

I am currently using php in my html page and there is an action in the same page which gets executed upon form submission. Currently whole form gets reloaded while I want the php action to be run in ...

How to code add to cart in php?
How to code add to cart in php?

by Vincy. Last modified on September 27th, 2022.Building a PHP shopping cart eCommerce software is simple and easy. In this tutorial, let’s create a simple PHP shopping cart software with MySQL.The ...

Hướng dẫn print stdclass object php
Hướng dẫn print stdclass object php

I have an array that contains standard class object. How can I return the properties (print them out) in a stdClass object? asked Oct 14, 2011 at 2:451If you just want to print you can use var_dump() ...

Hướng dẫn strict php
Hướng dẫn strict php

I. Cài đặt XAMPP hỗ trợ PHP 7 trên localhostTrước khi bắt đầu học PHP 7 thì bắt buộc bạn phải cài đặt PHP 7 thì mới có thể chạy các tính năng mới của ...

What is the newest version of php?
What is the newest version of php?

Unsupported Historical Releases We have collected all the official information and code available for past PHP releases. You can find more details on the current release on our downloads page. Please ...

What is difference between explode and split in php?
What is difference between explode and split in php?

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleIn this article, we will see the differences between split() and explode() functions for String ...

How can i get latitude and longitude from zip code in php?
How can i get latitude and longitude from zip code in php?

The following PHP function will generate Latitude and Longitude from given zip code.function getLnt($zip){ $url = ...

Install php 8 in mac
Install php 8 in mac

Check out my blog for more articles like this: https://hbakouane.dev/blogUpdating PHP in a macOS machine can be difficult, you cannot just install Xampp, MAMP, or WAMP, run it, and then you have PHP ...

Hướng dẫn _post in php
Hướng dẫn _post in php

Định nghĩa và cách dùng PHP _GET và _POSTPHP _GET và _POST là hai phương thức dùng để thu thập dữ liệu form, đây cũng là phương thức dùng để chuyển dữ liệu ...

Hướng dẫn dùng write object trong PHP
Hướng dẫn dùng write object trong PHP

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article) Nội dung chínhLập trình hướng đối tượng (OOP) là gì?Class trong PHP ...

Hướng dẫn design pattern php
Hướng dẫn design pattern php

Design pattern là gì ?Design Pattern là bộ môn thuộc về ngành khoa học máy tính chuyên nghiên cứu các kiên trúc phần mềm. Hiện nay tất cả các Framwork như ...

Base64 decode file upload php
Base64 decode file upload php

Im passing image as a base64 string from a form. Then I would like to decode it, rename it and upload it to my server folder. I cant get this to work so obviously Im doing something wrong here. ...

Hướng dẫn join array php
Hướng dẫn join array php

Hàm join() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một ...

Hướng dẫn dùng directory symlink trong PHP
Hướng dẫn dùng directory symlink trong PHP

Định nghĩa.Cú pháp.Cú pháp:Trong đó.Giá trị trả về.Ghi chú.Changelog.Ví dụ.Ví dụ # 1.Hàm liên quan.Thông tin thêm.Định nghĩa.Hàm symlink() sẽ tạo liên ...

Download folder as zip file in php
Download folder as zip file in php

Well, first of all, this is my folder structure:images/ image1.png image11.png image111.png image223.png generate_zip.php And this is mine generate_zip.php:<?php $files = ...

Hướng dẫn dùng alnum trong PHP
Hướng dẫn dùng alnum trong PHP

Regular Expression được dùng để xử lý chuỗi thông qua biểu thức riêng của nó. Để các biểu thức này có thể hoạt động được bạn cần tuân thủ nhiêm ...

Hướng dẫn php command not found
Hướng dẫn php command not found

I have been using php with mamp on mac for a year even with old versions of MacOS, since I installed MacOS Monterrey if I type php on the terminal I get a message:zsh: command not found: phpUsing ...

Hướng dẫn dùng in define trong PHP
Hướng dẫn dùng in define trong PHP

Khái niệm về hằng số trong PHPHằng số là một tên (dịnh danh) cho một giá trị đơn giản. Gọi là hằng số bởi vì giá trị ứng với tên hằng sau khi định ...

Php check if value exists
Php check if value exists

I was wondering if it is possible to have a general system function that checks for a value and if it doesnt exist return another value.below is what I have come up with however if I use it on a ...

Hướng dẫn trait trong php
Hướng dẫn trait trong php

Hôm nay mình sẽ giới thiệu một khái niệm đã được PHP giới thiệu từ PHP 5.4 trở đi. Đây là một khái niệm theo mình nghĩ là hay, và để biết nó hay như ...

What is __ method __ in php?
What is __ method __ in php?

Let me clarify your doubt..First I will explain about CLASS & OBJECT(what is the difference..)Then I will clarify about FUNCTION & METHOD(what is the difference..)talking about Class :: It is ...

How will you locate a string within a string in php?
How will you locate a string within a string in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)strpos — Find the position of the first occurrence of a substring in a stringDescriptionstrpos(string $haystack, string $needle, int $offset = 0): int|falseParameters ...

Insert null value mysql php
Insert null value mysql php

Normally, you add regular values to mySQL, from PHP like this:function addValues($val1, $val2) { db_open(); // just some code ot open the DB $query = INSERT INTO uradmonitor (db_value1, ...

Hướng dẫn require php là gì
Hướng dẫn require php là gì

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP include và requireĐịnh nghĩa và cách dùng include và requireinclude hoặc require tiện lợi cho việc sử dụng những phần dùng chung, ...

Hướng dẫn dùng number precision trong PHP
Hướng dẫn dùng number precision trong PHP

Floating point numbers (also known as floats, doubles, or real numbers) can be specified using any of the following syntaxes: ...

Php copy multiple files from one directory to another
Php copy multiple files from one directory to another

The rename function does thisImage renamerename(image2.jpg, newfolder/image2.jpg); rename(image4.jpg, newfolder/image4.jpg); rename(image5.jpg, newfolder/image5.jpg); If you want to keep ...

Hướng dẫn dùng try else trong PHP
Hướng dẫn dùng try else trong PHP

Bài này hướng dẫn bạn xử lý ngoại lệ trong PHP. Các ngoại lệ được sử dụng để thay đổi luồng thông thường của tập lệnh nếu xảy ra lỗi được ...

Concat single quote in php
Concat single quote in php

The difference between single and double quotes in PHP is that double quotes are intelligent in that they will parse for variables when being read, while single quotes are dumb and will not try ...

What are constants in php?
What are constants in php?

Table of ContentsSyntaxPredefined constantsMagic constants A constant is an identifier (name) for a simple value. As the name suggests, that value cannot change during the execution of the script ...

Hướng dẫn php exec php script
Hướng dẫn php exec php script

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)exec — Execute an external programDescriptionexec(string $command, array &$output = null, int &$result_code = null): string|falseParameters command The command ...

Hướng dẫn dùng boolean variable trong PHP
Hướng dẫn dùng boolean variable trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về kiểu dữ liệu boolean trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web ...

How to verify password in php from database
How to verify password in php from database

I am currently letting users sign up with a username and password and storing the password hashed in my database which is stored fine as follows: //Signing up <?php $user = $_POST[user1]; ...

Hướng dẫn dùng text strip trong PHP
Hướng dẫn dùng text strip trong PHP

Hàm strip_tags() là một hàm có sẵn trong ngôn ngữ PHP được dùng để tách một chuỗi khỏi HTML và các thẻ PHP.Cú pháp:strip_tags( $str, $allow );Tham số:$str: Đây là ...