Mảng php không nhận giá trị null

Một mảng trống đôi khi có thể gây ra sự cố phần mềm hoặc kết quả đầu ra không mong muốn. Để tránh điều này, tốt hơn là kiểm tra xem một mảng có trống hay không trước. Có nhiều phương thức và hàm khác nhau có sẵn trong PHP để kiểm tra xem mảng đã xác định hoặc đã cho có trống hay không. Một số trong số họ được đưa ra dưới đây

 1. Sử dụng hàm trống(). Hàm này xác định xem một biến đã cho có trống không. Hàm này không trả về cảnh báo nếu một biến không tồn tại

  cú pháp

  bool empty( $var )

  Thí dụ
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  9

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  0

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  2
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  0
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  2
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  3
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  4
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  5

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  9

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  7

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  2
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  0____101

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  9

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  03

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  04
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  05
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  06
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  09

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  70
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  71
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  72____173

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  9

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  04
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  06
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  09

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  70
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  71
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  93____173

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  95

  đầu ra.

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty

 2. Sử dụng chức năng đếm. Hàm này đếm tất cả các phần tử trong một mảng. Nếu số phần tử trong mảng bằng 0, thì nó sẽ hiển thị mảng trống

  cú pháp

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  0

  Thí dụ
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  97

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  98

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  2
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  0____101

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  97

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  84

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  85

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  04
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1____688
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  1
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  91

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  70
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  71
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  94
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  73

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  96

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  70
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  71
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  99____173

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  95

  đầu ra.

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  7

 3. Sử dụng hàm sizeof(). Phương pháp này kiểm tra kích thước của mảng. Nếu kích thước của mảng bằng 0 thì mảng trống nếu không thì mảng không trống

  Thí dụ
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  97

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  7

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  2
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  0____101

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  97

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  10

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  11

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  04
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  13
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  8
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  15

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  70
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  71
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  18
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  73

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  96

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  70
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  71
  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  23____173

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  95

  đầu ra.

  Given Array is not empty 
  Given Array is empty
  9

PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được thiết kế dành riêng cho phát triển web. Bạn có thể học PHP từ đầu bằng cách làm theo Hướng dẫn PHP và Ví dụ về PHP này

Cách kiểm tra giá trị NULL hay không trong PHP?

Để kiểm tra một biến có null hay không, chúng ta sử dụng hàm is_null() . Một biến được coi là NULL nếu nó không lưu trữ bất kỳ giá trị nào. Nó trả về TRUE nếu giá trị của biến $var là NULL, ngược lại, trả về FALSE.

Là mảng trống PHP?

Sử dụng hàm sizeof(). Phương pháp này kiểm tra kích thước của mảng. Nếu kích thước của mảng bằng 0 thì mảng trống nếu không thì mảng không trống.

Làm cách nào chúng ta có thể xóa bất kỳ phần tử nào khỏi một mảng trong PHP mà không để lại bất kỳ khoảng trống hoặc giá trị NULL nào)?

Trả lời. Sử dụng hàm PHP array_filter() . Hàm này thường lọc các giá trị của một mảng bằng hàm gọi lại.

Điều gì sẽ là chức năng để kiểm tra xem một giá trị cụ thể không phải là NULL?

Hàm PHP isset() . Hàm này trả về true nếu biến tồn tại và không phải là NULL, ngược lại trả về false.