Mật độ điện dài là gì năm 2024

qvd4081

Thành viên tích cực

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024

Nhận xét: +1/-0 Cảm ơn -Đã cảm ơn: 71 -Được cảm ơn: 24

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Offline

Bài viết: 141

Mật độ điện dài là gì năm 2024


Một sợi dây kéo bằng 1 lực căng dây T và co' mật độ dài là muy thì tôc' độ truyền song' trên dây la v= [tex]\sqrt{T}[/tex] /[tex]\sqrt{muy}[/tex] Vậy mật độ dài ở đây là gì vây? Mọi người giải thích hộ mình nha' . Thanks

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Logged

Quang Dương

Giáo Viên Administrator Lão làng

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024

Nhận xét: +135/-10 Cảm ơn -Đã cảm ơn: 22 -Được cảm ơn: 2948

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Offline

Giới tính:

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Bài viết: 2163

ĐHTHTpHCM 1978

Mật độ điện dài là gì năm 2024


Một sợi dây kéo bằng 1 lực căng dây T và co' mật độ dài là muy thì tôc' độ truyền song' trên dây la v= [tex]\sqrt{T}[/tex] /[tex]\sqrt{muy}[/tex] Vậy mật độ dài ở đây là gì vây? Mọi người giải thích hộ mình nha' . Thanks

Giải thích cho em : Đề bài này nói tắt : mật độ khối lượng dài là muy : nghĩa là khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Logged


"Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc..."

qvd4081

Thành viên tích cực

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024

Nhận xét: +1/-0 Cảm ơn -Đã cảm ơn: 71 -Được cảm ơn: 24

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Offline

Bài viết: 141

Mật độ điện dài là gì năm 2024


Vậy đơn vị của mật độ dài là kg/m phải không thầy ?

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Logged

Quang Dương

Giáo Viên Administrator Lão làng

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024
Mật độ điện dài là gì năm 2024

Nhận xét: +135/-10 Cảm ơn -Đã cảm ơn: 22 -Được cảm ơn: 2948

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Offline

Giới tính:

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Bài viết: 2163

ĐHTHTpHCM 1978

Mật độ điện dài là gì năm 2024


Đúng rồi !

Mật độ điện dài là gì năm 2024
Logged


"Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc..."