Alf amibroker so sánh giá cp năm 2024

Xin nhờ ad và anh em viết giúp code ạ: Bộ lọc thông báo biên trên và viên dưới của Bollinger Band bắt đầu mở ra. Chân thành cảm ơn ad và anh em ạ.

 • 25

  Xin nhờ ad và anh em viết giúp code ạ: Bộ lọc thông báo biên trên và viên dưới của Bollinger Band bắt đầu mở ra. Chân thành cảm ơn ad và anh em ạ.

Bạn tìm bài về chiến lược giao dịch TBS nhé. Trong đó có phần tính toán cho BB

 • 26

Chào ad và mọi người, Hiện tại em đang tập tành code amibroker nên chưa viết được với điều kiện: RSI trong 10 ngày

Liên tục

< 50 ạ Cảm ơn ad và mọi người ạ!

 • 27

  Lễ hơi rảnh

Mã:

r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 ); r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 ); r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 ); ml=MACD(r1,r2); sl=Signal(r1,r2,r3); //macd tuan TimeFrameSet(inweekly); mlw = MACD(r1,r2); slw = Signal(r1,r2,r3); low3w = LLV(L,3); high3w=HHV(H,3); roc3w = (high3w-low3w)*100/low3w ; dk2w = roc3w < 7; dk3w = Ref(mlw,-1) > Ref(mlw,-2) AND Ref(mlw,-2) > Ref(mlw,-3) AND Ref(mlw,-3) > Ref(mlw,-4) AND Ref(mlw,-4) > -0.1; dk4w = mlw > 0; TimeFrameRestore(); mlw = TimeFrameExpand(mlw,inWeekly); slw = TimeFrameExpand(slw,inWeekly); low3w = TimeFrameExpand(low3w,inWeekly); high3w = TimeFrameExpand(high3w,inWeekly); dk1 = Cross(ml,sl); dk2 = TimeFrameExpand(dk2w,inWeekly); dk3 = TimeFrameExpand(dk3w,inWeekly); dk4 = TimeFrameExpand(dk4w,inWeekly); Filter = dk1 AND dk2 AND dk3 AND dk4; AddColumn(V,"khoi luong",1.0); AddColumn(C,"Gia dong cua",1.2); AddColumn(high3w,"Gia High 3W",1.2); AddColumn(low3w,"Gia Low 3W",1.2); AddSummaryRows(16, 1.2,4);

Bác ơi, em nhờ bác chút với ạ. Nếu em chỉ muốn lọc những cổ phiếu có KL tháng N (0) tăng a% so với tháng N(-1) thì phải làm thế nào ạ. Bác có thể hỗ trợ em indicator này để lọc trên Amibroker được ko ạ

 • 28

Chào Ad, M ko rành về code. Mà mình có AFL bị báo lỗi như ảnh (Báo 1 lỗi duy nhất chữ "b" ngay dòng đầu - bullsechslwst), phiền Ad có thể giúp fix dc ko ạ? Mình cảm ơn nhiều. .................................................................................................... //- BUY Condition - //- 144 - 89 - sechs - bullsechslwst = lowest(low, 144) bullsechshgst = highest(high, 144) //y-Wert WW bullsechspe = bullsechslwst[abs(89*2.5)] bullsechspz = highest(89*3+1) bullsechspd = bullsechslwst[89] bullsechspv = highest(89+1) bullsechspf = low buysechs = ((bullsechspv-bullsechspf) / (bullsechspv-bullsechspd)) > 1.2 and ((bullsechspv-bullsechspf) / (bullsechspv-bullsechspd)) < 1.4 and (bullsechspv-bullsechspd)/(bullsechspz-bullsechspd) > 0.6 and (bullsechspv-bullsechspd)/(bullsechspz-bullsechspd) < 0.7 and low- 89 - 55 - funf - bullfunflwst = lowest(low, 89) bullfunfhgst = highest(high, 89) //y-Wert WW bullfunfpe = bullfunflwst[abs(55*2.5)] bullfunfpz = highest(55*3+1) bullfunfpd = bullfunflwst[55] bullfunfpv = highest(55+1) bullfunfpf = low buyfunf = ((bullfunfpv-bullfunfpf) / (bullfunfpv-bullfunfpd)) > 1.2 and ((bullfunfpv-bullfunfpf) / (bullfunfpv-bullfunfpd)) < 1.4 and (bullfunfpv-bullfunfpd)/(bullfunfpz-bullfunfpd) > 0.6 and (bullfunfpv-bullfunfpd)/(bullfunfpz-bullfunfpd) < 0.7 and low- 55 - 34 - vier - bullvierlwst = lowest(low, 55) bullvierhgst = highest(high, 55) //y-Wert WW bullvierpe = bullvierlwst[abs(34*2.5)] bullvierpz = highest(34*3+1) bullvierpd = bullvierlwst[34] bullvierpv = highest(34+1) bullvierpf = low buyvier = ((bullvierpv-bullvierpf) / (bullvierpv-bullvierpd)) > 1.2 and ((bullvierpv-bullvierpf) / (bullvierpv-bullvierpd)) < 1.4 and (bullvierpv-bullvierpd)/(bullvierpz-bullvierpd) > 0.6 and (bullvierpv-bullvierpd)/(bullvierpz-bullvierpd) < 0.7 and low- 34 - 21 - drei - bulldreilwst = lowest(low, 34) bulldreihgst = highest(high, 34) //y-Wert WW bulldreipe = bulldreilwst[abs(21*2.5)] bulldreipz = highest(21*3+1) bulldreipd = bulldreilwst[21] bulldreipv = highest(21+1) bulldreipf = low buydrei = ((bulldreipv-bulldreipf) / (bulldreipv-bulldreipd)) > 1.2 and ((bulldreipv-bulldreipf) / (bulldreipv-bulldreipd)) < 1.4 and (bulldreipv-bulldreipd)/(bulldreipz-bulldreipd) > 0.6 and (bulldreipv-bulldreipd)/(bulldreipz-bulldreipd) < 0.7 and low- 21 - 13 - zwo - bullzwolwst = lowest(low, 21) bullzwohgst = highest(high, 21) //y-Wert WW bullzwope = bullzwolwst[abs(13*2.5)] bullzwopz = highest(13*3+1) bullzwopd = bullzwolwst[13] bullzwopv = highest(13+1) bullzwopf = low buyzwo = ((bullzwopv-bullzwopf) / (bullzwopv-bullzwopd)) > 1.2 and ((bullzwopv-bullzwopf) / (bullzwopv-bullzwopd)) < 1.4 and (bullzwopv-bullzwopd)/(bullzwopz-bullzwopd) > 0.6 and (bullzwopv-bullzwopd)/(bullzwopz-bullzwopd) < 0.7 and low 0 or buydrei > 0 or buyvier > 0 or buyfunf > 0 or buysechs > 0 ? 1 : 0 buysum = buyzwo + buydrei + buyvier + buyfunf + buysechs plot(buysum, title = "Buy", color=green, transp=0)

 • Alf amibroker so sánh giá cp năm 2024
  Capture.PNG 9.4 KB · Xem: 2
 • 29

  Chào Ad, M ko rành về code. Mà mình có AFL bị báo lỗi như ảnh (Báo 1 lỗi duy nhất chữ "b" ngay dòng đầu - bullsechslwst), phiền Ad có thể giúp fix dc ko ạ? Mình cảm ơn nhiều. .................................................................................................... //- BUY Condition - //- 144 - 89 - sechs - bullsechslwst = lowest(low, 144) bullsechshgst = highest(high, 144) //y-Wert WW bullsechspe = bullsechslwst[abs(89*2.5)] bullsechspz = highest(89*3+1) bullsechspd = bullsechslwst[89] bullsechspv = highest(89+1) bullsechspf = low buysechs = ((bullsechspv-bullsechspf) / (bullsechspv-bullsechspd)) > 1.2 and ((bullsechspv-bullsechspf) / (bullsechspv-bullsechspd)) < 1.4 and (bullsechspv-bullsechspd)/(bullsechspz-bullsechspd) > 0.6 and (bullsechspv-bullsechspd)/(bullsechspz-bullsechspd) < 0.7 and low- 89 - 55 - funf - bullfunflwst = lowest(low, 89) bullfunfhgst = highest(high, 89) //y-Wert WW bullfunfpe = bullfunflwst[abs(55*2.5)] bullfunfpz = highest(55*3+1) bullfunfpd = bullfunflwst[55] bullfunfpv = highest(55+1) bullfunfpf = low buyfunf = ((bullfunfpv-bullfunfpf) / (bullfunfpv-bullfunfpd)) > 1.2 and ((bullfunfpv-bullfunfpf) / (bullfunfpv-bullfunfpd)) < 1.4 and (bullfunfpv-bullfunfpd)/(bullfunfpz-bullfunfpd) > 0.6 and (bullfunfpv-bullfunfpd)/(bullfunfpz-bullfunfpd) < 0.7 and low- 55 - 34 - vier - bullvierlwst = lowest(low, 55) bullvierhgst = highest(high, 55) //y-Wert WW bullvierpe = bullvierlwst[abs(34*2.5)] bullvierpz = highest(34*3+1) bullvierpd = bullvierlwst[34] bullvierpv = highest(34+1) bullvierpf = low buyvier = ((bullvierpv-bullvierpf) / (bullvierpv-bullvierpd)) > 1.2 and ((bullvierpv-bullvierpf) / (bullvierpv-bullvierpd)) < 1.4 and (bullvierpv-bullvierpd)/(bullvierpz-bullvierpd) > 0.6 and (bullvierpv-bullvierpd)/(bullvierpz-bullvierpd) < 0.7 and low- 34 - 21 - drei - bulldreilwst = lowest(low, 34) bulldreihgst = highest(high, 34) //y-Wert WW bulldreipe = bulldreilwst[abs(21*2.5)] bulldreipz = highest(21*3+1) bulldreipd = bulldreilwst[21] bulldreipv = highest(21+1) bulldreipf = low buydrei = ((bulldreipv-bulldreipf) / (bulldreipv-bulldreipd)) > 1.2 and ((bulldreipv-bulldreipf) / (bulldreipv-bulldreipd)) < 1.4 and (bulldreipv-bulldreipd)/(bulldreipz-bulldreipd) > 0.6 and (bulldreipv-bulldreipd)/(bulldreipz-bulldreipd) < 0.7 and low- 21 - 13 - zwo - bullzwolwst = lowest(low, 21) bullzwohgst = highest(high, 21) //y-Wert WW bullzwope = bullzwolwst[abs(13*2.5)] bullzwopz = highest(13*3+1) bullzwopd = bullzwolwst[13] bullzwopv = highest(13+1) bullzwopf = low buyzwo = ((bullzwopv-bullzwopf) / (bullzwopv-bullzwopd)) > 1.2 and ((bullzwopv-bullzwopf) / (bullzwopv-bullzwopd)) < 1.4 and (bullzwopv-bullzwopd)/(bullzwopz-bullzwopd) > 0.6 and (bullzwopv-bullzwopd)/(bullzwopz-bullzwopd) < 0.7 and low 0 or buydrei > 0 or buyvier > 0 or buyfunf > 0 or buysechs > 0 ? 1 : 0 buysum = buyzwo + buydrei + buyvier + buyfunf + buysechs plot(buysum, title = "Buy", color=green, transp=0)

Có vẻ bạn bị thiếu tất cả các dấu ";" ở cuối các dòng code.

 • 30

  Bác ơi, em nhờ bác chút với ạ. Nếu em chỉ muốn lọc những cổ phiếu có KL tháng N (0) tăng a% so với tháng N(-1) thì phải làm thế nào ạ. Bác có thể hỗ trợ em indicator này để lọc trên Amibroker được ko ạ

Điều kiện lọc của bạn là: TimeFrameSet(inMonthly); dk1 = Ref(V,-1) > Ref(V,-2)*1.0a; TimeFrameRestore(); dk1 = TimeFrameExpand(dk1,inMonthly);

ví dụ bạn chọn 5% thì a = 5

 • 31

Chào các bác!

Em muốn viết bộ lọc Amibroker để lọc cổ phiếu có các điều kiện: 1.Tuần Thứ 1 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa. 2.Tuần Thứ 2 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa. 3.Tuần thứ 3 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa 4.Tuần thứ 4 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa 5.Tuần thứ 5 có giá đóng cửa Cao hơn giá mở cửa 6.Giá của 5 tuần gần nhất cao hơn MA 50

Nhờ các cao thủ hướng code giúp. Xin cảm ơn

 • 32

Chào các bác!

Em muốn viết bộ lọc Amibroker để lọc cổ phiếu có các điều kiện: 1.Tuần Thứ 1 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa. 2.Tuần Thứ 2 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa. 3.Tuần thứ 3 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa 4.Tuần thứ 4 có giá đóng cửa Thấp hơn giá mở cửa 5.Tuần thứ 5 có giá đóng cửa Cao hơn giá mở cửa 6.Giá của 5 tuần gần nhất cao hơn MA 50

Nhờ các cao thủ hướng code giúp. Xin cảm ơn[/QUOTE]

 • 33

  Lễ hơi rảnh

Mã:

r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 ); r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 ); r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 ); ml=MACD(r1,r2); sl=Signal(r1,r2,r3); //macd tuan TimeFrameSet(inweekly); mlw = MACD(r1,r2); slw = Signal(r1,r2,r3); low3w = LLV(L,3); high3w=HHV(H,3); roc3w = (high3w-low3w)*100/low3w ; dk2w = roc3w < 7; dk3w = Ref(mlw,-1) > Ref(mlw,-2) AND Ref(mlw,-2) > Ref(mlw,-3) AND Ref(mlw,-3) > Ref(mlw,-4) AND Ref(mlw,-4) > -0.1; dk4w = mlw > 0; TimeFrameRestore(); mlw = TimeFrameExpand(mlw,inWeekly); slw = TimeFrameExpand(slw,inWeekly); low3w = TimeFrameExpand(low3w,inWeekly); high3w = TimeFrameExpand(high3w,inWeekly); dk1 = Cross(ml,sl); dk2 = TimeFrameExpand(dk2w,inWeekly); dk3 = TimeFrameExpand(dk3w,inWeekly); dk4 = TimeFrameExpand(dk4w,inWeekly); Filter = dk1 AND dk2 AND dk3 AND dk4; AddColumn(V,"khoi luong",1.0); AddColumn(C,"Gia dong cua",1.2); AddColumn(high3w,"Gia High 3W",1.2); AddColumn(low3w,"Gia Low 3W",1.2); AddSummaryRows(16, 1.2,4);

Bác ơi, bác có thể giúp em code lọc cổ phiếu mà giá theo Tuần vượt SpanA theo ichimoku được không ạ. thank bác!

 • 34

  Lễ hơi rảnh

Mã:

r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 ); r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 ); r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 ); ml=MACD(r1,r2); sl=Signal(r1,r2,r3); //macd tuan TimeFrameSet(inweekly); mlw = MACD(r1,r2); slw = Signal(r1,r2,r3); low3w = LLV(L,3); high3w=HHV(H,3); roc3w = (high3w-low3w)*100/low3w ; dk2w = roc3w < 7; dk3w = Ref(mlw,-1) > Ref(mlw,-2) AND Ref(mlw,-2) > Ref(mlw,-3) AND Ref(mlw,-3) > Ref(mlw,-4) AND Ref(mlw,-4) > -0.1; dk4w = mlw > 0; TimeFrameRestore(); mlw = TimeFrameExpand(mlw,inWeekly); slw = TimeFrameExpand(slw,inWeekly); low3w = TimeFrameExpand(low3w,inWeekly); high3w = TimeFrameExpand(high3w,inWeekly); dk1 = Cross(ml,sl); dk2 = TimeFrameExpand(dk2w,inWeekly); dk3 = TimeFrameExpand(dk3w,inWeekly); dk4 = TimeFrameExpand(dk4w,inWeekly); Filter = dk1 AND dk2 AND dk3 AND dk4; AddColumn(V,"khoi luong",1.0); AddColumn(C,"Gia dong cua",1.2); AddColumn(high3w,"Gia High 3W",1.2); AddColumn(low3w,"Gia Low 3W",1.2); AddSummaryRows(16, 1.2,4);

Bác vui lòng hướng dẫn mình vẽ 1 đường (NH - NL) trong amibroker Trong đó: NH là new high, NL là new low Thank bác nhiều!!!

 • 35

nhờ bác nào viết giúp em đoạn code thể hiện giá OHLC và % tăng giảm (giống như mình xem trên web platform) cho chứng khoán việt nam với ạ. em chân thành cảm ơn ạ

 • 36

  Bác vui lòng hướng dẫn mình vẽ 1 đường (NH - NL) trong amibroker Trong đó: NH là new high, NL là new low Thank bác nhiều!!!

Bạn có thể dùng hàm LLV(L,chu kì) và HHV(H, chu kì) và plot ra để vẽ trên chart.

LL = LLV(L, 5); // 5 candles HH = HHV(H,5); //5 candles plot(LL,"New low",colorGreen,styleDashed); plot(HH,"New high",colorGreen,styleDashed);

 • 37

  Bạn có thể dùng hàm LLV(L,chu kì) và HHV(H, chu kì) và plot ra để vẽ trên chart.
LL = LLV(L, 5); // 5 candles HH = HHV(H,5); //5 candles plot(LL,"New low",colorGreen,styleDashed); plot(HH,"New high",colorGreen,styleDashed);

Chào bác Em đang muốn viết code với điều kiện là: 1. MACD tuần cắt lên đường signal và lớn hơn 0 2. Giá đóng cửa nến tuần lớn hơn hoặc bằng đường MA10 3. Khối lượng giao dịch tuần n, tức tuần vừa giao dịch xong lớn hơn tuần n-1 Nhưng không hiểu sao code cứ bị lỗi, nhờ bác ngó chỉnh sửa giùm em. Cảm ơn bác

_SECTION_BEGIN("MACD"); r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 ); r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 ); r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 ); ml=MACD(r1,r2); sl=Signal(r1,r2,r3); //macd tuan TimeFrameSet(inWeekly); mlw = MACD(r1,r2); slw = Signal(r1,r2,r3); Volw = Volume(V,1); CPw = Close price(C,1); MA = MA(10); dk1w = mlw > slw; dk2w = (MA(10) =< Volw); dk3w = Ref(Volw,-1) > Ref(Volw,-2) AND Ref(Volw,-2) > MA (Volume,20); dk4w = mlw > 0; TimeFrameRestore(); mlw = TimeFrameExpand(mlw,inWeekly); slw = TimeFrameExpand(slw,inWeekly); Volw = TimeFrameExpand(Volw,inWeekly); CPw = TimeFrameExpand(CPw,inWeekly); dk1 = Cross(ml,sl); dk2 = TimeFrameExpand(dk2w,inWeekly); dk3 = TimeFrameExpand(dk3w,inWeekly); dk4 = TimeFrameExpand(dk4w,inWeekly); Filter = dk1 AND dk2 AND dk3 AND dk4; AddColumn(V,"khoi luong",1.0); AddColumn(C,"Gia dong cua",1.2);

 • 38

  Chào bác Em đang muốn viết code với điều kiện là: 1. MACD tuần cắt lên đường signal và lớn hơn 0 2. Giá đóng cửa nến tuần lớn hơn hoặc bằng đường MA10 3. Khối lượng giao dịch tuần n, tức tuần vừa giao dịch xong lớn hơn tuần n-1 Nhưng không hiểu sao code cứ bị lỗi, nhờ bác ngó chỉnh sửa giùm em. Cảm ơn bác
_SECTION_BEGIN("MACD"); r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 ); r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 ); r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 ); ml=MACD(r1,r2); sl=Signal(r1,r2,r3); //macd tuan TimeFrameSet(inWeekly); mlw = MACD(r1,r2); slw = Signal(r1,r2,r3); Volw = Volume(V,1); CPw = Close price(C,1); MA = MA(10); dk1w = mlw > slw; dk2w = (MA(10) =< Volw); dk3w = Ref(Volw,-1) > Ref(Volw,-2) AND Ref(Volw,-2) > MA (Volume,20); dk4w = mlw > 0; TimeFrameRestore(); mlw = TimeFrameExpand(mlw,inWeekly); slw = TimeFrameExpand(slw,inWeekly); Volw = TimeFrameExpand(Volw,inWeekly); CPw = TimeFrameExpand(CPw,inWeekly); dk1 = Cross(ml,sl); dk2 = TimeFrameExpand(dk2w,inWeekly); dk3 = TimeFrameExpand(dk3w,inWeekly); dk4 = TimeFrameExpand(dk4w,inWeekly); Filter = dk1 AND dk2 AND dk3 AND dk4; AddColumn(V,"khoi luong",1.0); AddColumn(C,"Gia dong cua",1.2);

Volw = Volume(V,1); CPw = Close price(C,1); 2 Dòng này của bạn có vấn đề thì phải. Lấy vol, close của weekly thì bạn chỉ cần Volw= V; Cpw =C;

 • 39

chào bác cho em xin code để lọc loại bỏ các mã chứng quyền, chỉ số tức là chỉ lấy 3 chữ cái của mã cp thôi ạ, em cảm ơn