Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Khoảng cách từ điểm M(3;5) đến đường thẳng 3x - 4y + 1 là:

A.25

B. 2

C.25

D.5

  • Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

Cho hai đường thẳng (d) và (d’) song song với nhau. Khoảng cách hai đường thẳng này bằng khoảng cách từ một điểm bất kì của đường thẳng này đến đường thẳng kia.

d( d; d’) = d( A; d’) trong đó A là một điểm thuộc đường thẳng d.

⇒ Để tính khoảng cách hai đường thẳng song song ta cần:

+ Đưa phương trình hai đường thẳng về dạng tổng quát.

+ Lấy một điểm A bất kì thuộc đường thẳng d.

+ Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d’ .

+ Kết luận: d( d; d’) = d( A; d’) .

Ví dụ 1: Khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆: 6x - 8y - 101 = 0 và d: 3x - 4y = 0 là:

A. 10, 1    B. 1,01    C. 12    D. √101 .

Hướng dẫn giải

+ Ta có:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Hai đường thẳng đã cho song song với nhau: d // ∆.

+ Lấy điểm O( 0;0) thuộc đường thẳng d.

+ Do hai đường thẳng d và ∆ song song với nhau nên

d(∆; d) = d ( O; ∆) =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= 10,1

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d: 7x + y - 3 = 0 và ∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
.

A.

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
   B. 15    C. 9    D.
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Lời giải

+ Ta đưa đường thẳng ∆ về dạng tổng quát:

∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Phương trình ∆: 7( x + 2) + 1( y - 2) = 0 hay 7x + y + 12 = 0

Ta có:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
nên d // ∆

⇒ d(d;Δ) = d(A;d) =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Chọn A.

Ví dụ 3. Tập hợp các điểm cách đường thẳng ∆: 3x - 4y + 2 = 0 một khoảng bằng 2 là hai đường thẳng có phương trình nào sau đây?

A. 3x - 4y + 8 = 0 hoặc 3x - 4y + 12 = 0.    B. 3x - 4y - 8 = 0 hoặc 3x - 4y + 12 = 0.

C. 3x - 4y - 8 = 0 hoặc 3x - 4y - 12 = 0.    D. 3x - 4y + 8 = 0 hoặc 3x - 4y - 12 = 0.

Lời giải

Gọi điểm M (x ; y) là điểm cách đường thẳng ∆ một khoảng bằng 2. Suy ra :

d(M(x; y); Δ) = 2 ⇔

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= 2

|3x - 4y + 2| = 10 ⇒

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Vậy tập hợp các điểm cách ∆ một khoảng bằng 2 là hai đường thẳng :

3x - 4y + 12 = 0 và 3x - 4y - 8 = 0

Chọn B.

Ví dụ 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: 5x + 3y - 3 = 0 và d2: 5x + 3y + 7 = 0 song song nhau. Đường thẳng d vừa song song và cách đều với d1; d2 là:

A. 5x + 3y - 2 = 0    B. 5x + 3y + 4 = 0    C. 5x + 3y + 2 = 0    D. 5x + 3y - 4 = 0

Lời giải

Lấy điểm M ( x; y) thuộc đường thẳng d. Suy ra:

d(M(x; y); d1)=d(M(x; y); d2) ⇔

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Đường thẳng d: 5x + 3y + 2 song song với hai đường thẳng d1 và d2.

Vậy đường thẳng d thỏa mãn là: 5x + 3y + 2 = 0

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 5: Cho đường thẳng d:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
và đường thẳng ∆:
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
. Tính khoảng cách hai đường thẳng này.

A. 1    B. 0.    C. 2    D. 3

Lời giải

+ Đường thẳng d:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Phương trình d: 3(x - 2) – 2(y + 1) = 0 hay 3x - 2y - 8 = 0

+ Đường thẳng ∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Phương trình ∆: 3(x - 0) – 2(y + 4) = 0 hay 3x - 2y - 8 = 0

⇒ hai đường thẳng này trùng nhau nên khoảng cách hai đường thẳng này là 0.

Chọn B.

Ví dụ 6: Cho hai đường thẳng d: x + y - 2 = 0 và đường thẳng ∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
. Viết phương trình đường thẳng d’// d sao cho khoảng cách hai đường thẳng d’ và ∆ là √2.

A. x + y - 1 = 0    B. x + y + 1= 0    C. x + y - 3 = 0    D. Cả B và C đúng.

Lời giải

+ Do đường thẳng d’// d nên đường thẳng d có dạng (d’) : x + y + c = 0( c ≠ -2)

+ Đường thẳng ∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Phương trình ∆: 1(x + 2) + 1(y - 3) = 0 hay x + y - 1 = 0.

+ Lấy điểm M ( 1; 0) thuộc ∆.

Để khoảng cách hai đường thẳng d’ và ∆ bằng 2 khi và chỉ khi:

d( d’; ∆) = d( M; d’) = 2

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= √2 ⇔ |1 + c| = 2

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn là : x + y + 1 = 0 và x + y - 3 = 0

Chọn D.

Ví dụ 7: Cho tam giác ABC có B( 1; -2) và C( 0; 1). Điểm A thuộc đường thẳng
d: 3x+ y= 0 .Tính diện tích tam giác ABC.

A. 1    B. 3    C. 0,5    D. 2

Lời giải

+ Phương trình đường thẳng BC:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Phương trình BC: 3(x - 1) + 1(y + 2) = 0 hay 3x + y - 1 = 0 .

+ ta có; BC =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= √10

+ Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d và BC:

Ta có:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
⇒ d // BC.

Mà điểm A thuộc d nên d( A; BC) = d( d; BC) . (1)

+ Ta tính khoảng cách hai đường thẳng d và BC.

Lấy điểm O(0; 0) thuộc d.

⇒ d(d; BC) = d(O;BC) =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
=
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
( 2)

Từ ( 1) và ( 2) suy ra d( A; BC) = .

+ Diện tích tam giác ABC là S =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
d( A,BC).BC = . .√10 = 0, 5

Chọn C.

Câu 1: Cho hai đường thẳng d: x + y - 4 = 0 và đường thẳng ∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng này?

A. 1    B. 2    C. √2    D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

+Đường thẳng ∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Phương trình đường thẳng ∆: 1( x - 1) + 1( y - 1) = 0 hay x + y - 2 = 0.

+ Ta có:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
nên hai đường thẳng d//∆.

+ Lấy điểm A( 1; 1) thuộc ∆. Do d // ∆ nên :

d(d; ∆) = d(A; d) =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= √2

Câu 2: Cho đường thẳng d: x - 2y + 2 = 0 . Phương trình các đường thẳng song song với d và cách d một đoạn bằng √5 là

A. x - 2y - 3 = 0; x - 2y + 7 = 0    B. x - 2y + 3 = 0 và x - 2y + 7 = 0

C. x - 2y - 3 = 0; x - 2y - 7 = 0    D. x - 2y + 3 = 0; x - 2y - 7 = 0 .

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Gọi ∆ là đường thẳng song song với d: x - 2y + 2 = 0

⇒ Đường thẳng ∆ có dạng: x - 2y + c = 0 ( c ≠ 2 ) .

+ Lấy một điểm A( -2 ; 0) thuộc d.

⇒ d( d ; ∆) = d( A ; ∆) = √5

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= √5 ⇔ |c - 2| = 5 nên
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

+ Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn là x - 2y + 7 = 0 hoặc x - 2y - 3 = 0.

Câu 3: Cho đường thẳng d: 3x + 4y + 1 = 0. Có 2 đường thẳng d1 và d2 cùng song song với d và cách d một khoảng bằng 1. Hai đường thẳng đó có phương trình là:

A. 3x + 4y - 7 = 0; 3x - 4y + 3 = 0.    B. 3x - 4y + 7 = 0; 3x - 4y - 3 = 0

C. 3x + 4y + 4 = 0; 3x + 4y + 3 = 0.    D. 3x + 4y - 4 = 0; 3x + 4y + 6 = 0 .

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

+ Do đường thẳng song song với d nên ∆ có dạng là : ∆ : 3x + 4y + c = 0 ( c ≠ 1) .

Lấy điểm M(-3 ; 2) thuộc d

Do d(d ; ∆) = d( M ; ∆) =1 ⇔

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= 1

⇔ |c - 1| = 5 ⇔

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn là : 3x + 4y + 6 = 0 hoặc 3x + 4y - 4 = 0

Câu 4: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng (a): 7x + y - 3 = 0 và (b): 7x + y + 12 = 0 là

A.

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
   B. 9.    C.
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
   D. 15.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Ta có :

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
nên a // b

Lây điểm M (0 ; 3) thuộc( a) .

Do a // b nên d(M ; b) = d( a ; b) =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Câu 5: Cho đường thẳng d: 3x - 4y + 2 = 0. Có đường thẳng a và b cùng song song với d và cách d một khoảng bằng 1. Hai đường thẳng đó có phương trình là:

A. 3x + 4y - 1 = 0 ; 3x + 4y + 5 = 0    B. 3x - 4y + 7 = 0 ; 3x - 4y - 3 = 0

C. 3x + 4y - 3 = 0 ; 3x + 4y + 7 = 0    D. 3x - 4y + 6 = 0; 3x - 4y - 4 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Giả sử đường thẳng ∆ song song với d : 3x - 4y + 2 = 0

Khi đó ; ∆ có phương trình là ∆ : 3x - 4y + C = 0.

Lấy điểm M( -2 ; -1) thuộc d.

Do d(d; ∆) = 1 ⇔

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= 1 ⇔ |C - 2| = 5 ⇔
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Do đó hai đường thẳng thỏa mãn là : 3x - 4y + 7 = 0 và 3x - 4y - 3 = 0.

Câu 6: Cho đường thẳng d: 2x - 3y + 6 = 0 và đường thẳng ∆: 4x - 6y + 20 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ // d sao cho khoảng cách hai đường thẳng d’ và ∆ là √13

A. 2x - 3y + 23 = 0    B. 2x - 3y - 3 = 0.

C. 2x - 3y – 8 = 0 và 2x - 3y = 0    D. Cả A và B đúng

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

+ Ta có đường thẳng d’// d nên đường thẳng d’ có dạng : 2x - 3y + c = 0 ( c ≠ 6)

+ Xét vị trí của hai đường thẳng d và ∆:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Hai đường thẳng d và ∆ song song với nhau .

Mà d // d’ nên d’ // ∆.

+ Lấy điểm A( -5; 0) thuộc ∆.

+ Do d’ // ∆ nên d( d’; ∆) = d( A; d’) = √13

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= √13 ⇔
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn là 2x - 3y + 23 = 0 và 2x - 3y - 3 = 0.

Câu 7: Cho tam giác ABC có B( - 2; 1) và C( 2; 0). Điểm A thuộc đường thẳng
d: x+ 4y- 10= 0 .Tính diện tích tam giác ABC.

A. 1    B. 3    C. 0,5    D. 2

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Phương trình đường thẳng BC:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

⇒ Phương trình BC: 1( x + 2) + 4( y - 1) = 0 hay x + 4y - 2 = 0 .

+ ta có; BC =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
= √17

+ Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d và BC:

Ta có:

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
⇒ d // BC.

Mà điểm A thuộc d nên d( A; BC) = d( d; BC) . (1)

+ Ta tính khoảng cách hai đường thẳng d và BC.

Lấy điểm H( 10; 0) thuộc d.

⇒ d(d; BC) = d(H;BC) =

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
=
Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
( 2)

Từ ( 1) và ( 2) suy ra d( A; BC) =

+ Diện tích tam giác ABC là S = d( A,BC).BC = . .√17= 1

Chuyên đề Toán 10: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta
    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Cho điểm M 35 và đường thẳng Delta có phương trình 2x 3y-6 = 0 tính khoảng cách từ M đến Delta

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jsp