Quyết toán dự án hoàn thành là gì năm 2024

Quyết toán dự án hoàn thành là gì năm 2024
Hỏi:

Kính gửi Bộ Tài chính, tôi có câu hỏi, mong được Bộ và cơ quan ban hành liên quan giải đáp. Theo như tôi Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là một quá trình, từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đến trình cơ quan có thẩm quyền quyết toán dự án hoàn thành ra quyết định phê duyệt dự án hoàn thành và thực hiện thu, chi từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành . Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 10/4/2020; trong đó: + Tại Khoản 1 Điều 20 quy định về chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán. + Tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 quy định về nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán như sau: “2. Quản lý, sử dụng chi phí , phê duyệt quyết toán: b) Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm: – Chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán." Vậy xin hỏi với nội dung chi là hỗ trợ trực tiếp công tác thẩm tra quyết toán thì chỉ người thực hiện trình phê duyệt quyết toán mới được nhận thù lao, còn những người liên quan như văn thư tiếp nhận hồ sơ, cán bộ hỗ trợ kiểm tra hồ sơ, kế toán thực hiện nghiệp vụ quản lý thu chi từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán có được nhận thù lao hay không?

11/08/2022

  1. Về hiệu lực của Thông tư: Ngày 11/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 thay thế Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2022). Theo đó, Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2020 đến ngày 31/12/2021.
  1. Tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2022 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước quy định như sau:

“b) Nội dung chi công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

- Chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán.

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn.

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán.

  1. Căn cứ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và nội dung chi quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán xây dựng quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán, trình thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định phê duyệt để làm cơ sở thực hiện hàng năm cho đến khi quy chế được điều chỉnh, bổ sung (nếu có).”

Căn cứ quy định nêu trên, các khoản chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được cơ quan cấp trên phê duyệt.

Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành bao gồm những gì? Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành? Xin cảm ơn!

Quy định của pháp luật về vốn đầu tư được quyết toán?

Căn cứ Điều 31 Nghị định 99/2021/NĐ-CP theo đó vốn đầu tư được quyết toàn được hiểu như sau:

Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật."

Quyết toán dự án hoàn thành là gì năm 2024

Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành bao gồm những gì? Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành?

Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 35 Nghị định 99/2021/NĐ-CP theo đó quy định như sau:

- Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư:

Dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập sử dụng vốn ngân sách nhà nước: người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập giao bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập giao cấp tỉnh quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập giao cấp huyện quản lý.

Dự án thành phần, tiểu dự án độc lập không sử dụng vốn nhà nước: chủ đầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Đối với các dự án khác: người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hoặc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

+ Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính chủ trì tổ chức thẩm tra (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyết định khác).

+ Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tổ chức thẩm tra (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyết định khác).

+ Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng công chức chuyên môn thuộc quyền quản lý để thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Trường hợp công chức chuyên môn không đủ năng lực thẩm tra báo cáo quyết toán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm tra báo cáo quyết toán.

+ Đối với các dự án khác: người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán trước khi phê duyệt.

- Kiểm toán báo cáo quyết toán:

+ Các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công khi hoàn thành phải kiểm toán báo cáo quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán (trừ dự án thuộc danh mục bí mật nhà nước). Các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định đấu thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán.

Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.

Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản này.

+ Nhà thầu kiểm toán độc lập là các doanh nghiệp kiểm toán độc lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.

+ Đối với các dự án được cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra:

Trường hợp Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra và phát hành báo cáo kiểm toán, kết luận thanh tra có đủ nội dung quy định tại Điều 37 Nghị định này, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra làm căn cứ để thẩm tra; không phải thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán.

Trường hợp Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra thực hiện chưa đủ các nội dung quy định tại Điều 37 Nghị định này, căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, chủ đầu tư xác định nội dung, phạm vi kiểm toán bổ sung và lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán bổ sung trong trường hợp cần thiết. Chi phí kiểm toán bổ sung được xác định tương tự như xác định chi phí thuê kiểm toán độc lập quy định tại Điều 46 Nghị định này. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán sử dụng báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, kết luận của cơ quan thanh tra và báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án.

Trường hợp Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra có quyết định kiểm toán, thanh tra dự án khi nhà thầu kiểm toán độc lập đang thực hiện hợp đồng kiểm toán thì nhà thầu kiểm toán độc lập thực hiện hợp đồng kiểm toán theo đúng nội dung của hợp đồng đã ký kết.

Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 45 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, theo đó hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành bao gồm:

- Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán lập hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán sau khi đã thẩm tra xong quyết toán. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán gồm:

+ Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán.

+ Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán (dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình).

+ Hồ sơ khác khi người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán yêu cầu.

- Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành gồm các nội dung chính sau:

+ Khái quát toàn bộ dự án, những vấn đề đã được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình đầu tư thực hiện dự án.

+ Tóm tắt kết quả thẩm tra theo đúng trình tự thẩm tra quy định tại Nghị định này.

+ Kiến nghị giá trị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Kiến nghị giải quyết các tồn tại về vốn đầu tư, tài sản và công nợ sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được gửi cho các cơ quan, đơn vị: chủ đầu tư, cơ quan nhận tài sản, cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư, cơ quan kiểm soát, thanh toán (hoặc cơ quan được ủy quyền kiểm soát, thanh toán đối với dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công).

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Theo như tôi Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là một quá trình, từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đến trình cơ quan có thẩm quyền quyết toán dự án hoàn thành ra quyết định phê duyệt dự án hoàn thành và thực hiện thu, chi từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành .11 thg 8, 2022nullChi tiết hỏi đáp - Bộ Tài chínhmof.gov.vn › hoidapcstc › detailnull

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do ai lập?

Khi dự án hoàn thành, Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trong đó có chi phí thực hiện Hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.nullHỏi đáp CSTC - Bộ Tài chínhmof.gov.vn › hoidapcstc › home › cthoidapnull

Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng khi nào?

Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án.nullHỏi đáp CSTC - Bộ Tài chínhmof.gov.vn › hoidapcstc › home › cthoidapnull

Quyết toán vốn đầu tư là gì?

Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng.nullĐiều 31. Vốn đầu tư được quyết toán - Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chínhmof.gov.vn › hoidapcstc › home › cthoidapnull