So sánh khác nhau giữa abstract và interface năm 2024

Chào bạn, nếu bạn là người mới tìm hiểu về lập trình Java, hẳn bạn đã từng nghe về khái niệm Abstract và Interface. Nhưng bạn có biết khi nào mình sẽ dùng abstract và khi nào mình dùng interface không? Khi mới bước chân vào nghề lập trình anh cũng rất hoang mang về công dụng và lợi ích của Abstract và Interface. Chính vì vậy anh viết bài này nhằm giúp mọi người có cái nhìn rõ hơn về sự khác nhau giữa abstract và interface. Từ đó biết lựa chọn sử dụng cái nào phù hợp nhất cho mỗi trường hợp trong lập trình Java. Đồng thời, trong bài viết anh cũng hướng dẫn cách để các bạn tạo Abstract và Interface trong lập trình Java.

1. Interface trong lập trình Java là gì

Interface chính là cách mình áp dụng tính trừu tượng trong lập trình. Interface chính là 100% abstract class (khi tạo một lớp abstract ta có thể có 5 phương thức là abstract còn lại 5 phương thức không cần abstract. Như vậy khi lớp con kế thừa thì bắt buộc cài đặt 5 phương thức còn 5 phương thức kia không cần cài đặt. Nếu một lớp abstract có 10 phương thức abstract thì bắt buộc lớp con phải cài đặt 10 phương thức, như vậy là cũng giống interface khi ta có 10 phương thức thì lớp con cũng phải cài đặt 10 phương thức. Nói các khác interface chính là abstract class nếu lớp abstract class đó tất cả các method đều là abstract method) để nhóm các phương thức liên quan với nhau và không có phần thân. Phần thân của method sẽ được implement (cài đặt) ở trong lớp implement Interface.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

// Interface interface Animal { public void animalSound(); // method của Interface không có phần thân public void sleep(); //method của Interface không có phần thân } // Pig "implements" Interface Animal class Pig implements Animal { public void animalSound() {

// phần thân của interface sẽ được code trong class PI
System.out.println("The pig says: wee wee");
} public void sleep() {
// phần thân của interface sẽ được code trong class PIG
System.out.println("Zzz");
} }

Một số chú ý khi sử dụng Interface.

 • Cũng giống như Abstract Class. Chúng ta không thể tạo đối tượng từ Interface bằng toán tử new
 • Interface thì chứa method trống không có phần thân. Phần thân sẽ được code bởi những class implement (cài đặt) interface đó
 • Lớp cài đặt Interface phải implement hết tất cả các method có trong interface. Nó định nghĩa một mẫu chung các hành động mà các lớp implements nó follow theo.
 • Các method trong Interface mặc định là abstract public và
 • Các biến (thuộc tính) trong Interface mặc định là public,static và final
 • Các lớp có thể cài đặt (implements) một hoặc nhiều Interface.
 • Interface thì không có constructor chính vì vậy mà ta không thể tạo object của một Interface được

2. Abstract trong lập trình Java là gì

Data Abstraction là quá trình che giấu đi những dữ liệu quan trọng mình chỉ đưa ra những thông tin cần thiết cho người dùng. Để làm được abstraction trong lập trình, ta có thể sử dụng abstract và interface. Ta có thể sử dụng abstract cho class hoặc method. Chúng ta sử dụng từ khoá abstract để khai báo abstract class và method.

 • Abstract class : cũng giống như Interface chúng ta không thể tạo đối tượng từ Abstract Class
 • Abstract method : cũng giống như Interface chúng không có phần thân . Phần thân sẽ được cài đặt trong lớp kế thừa nó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

// Abstract class abstract class Animal { // abstract class không có phần public abstract void animalSound(); // abstract class không có phần thân public void sleep() {

System.out.println("Zzz");
} } class Pig extends Animal { public void animalSound() {
// phần code thực thi của abstract method được viết bới lớp con kế thừa nó
System.out.println("The pig says: wee wee");
} }

3. Sự khác nhau giữa abstract và interface

Bảng dưới đây sẽ giúp các em có cái nhìn rõ hơn về sự khác nhau giữa abstract và interface. Khi nào thì chúng ta nên sử dụng abstract hoặc interface cho hợp lý

 ### Interface và abstract class có gì khác nhau?
 Interface: Một lớp có thể kế thừa nhiều interface khác nhưng không thể kế thừa một lớp. Điều này giúp một lớp có thể kế thừa nhiều tính năng từ nhiều nguồn khác nhau. Abstract class: Một lớp có thể kế thừa một lớp và nhiều interface khác.

 ### Interface trong OOP là gì?
 Interface (hay giao diện) là một kiểu dữ liệu tham chiếu chỉ chứa hằng số và tên các phương thức, không có phần phương thức trừu tượng tương tự với class (lớp). Tuy nhiên, class thường thể hiện các thuộc tính và hành động của đối tượng, còn Interface thể hiện các hành động của lớp đó.

 ### Interface trong ngôn ngữ lập trình là gì?
 Interface (nhiều tài liệu gọi là giao diện hoặc lớp giao tiếp) là 1 tập các thành phần chỉ có khai báo mà không có phần định nghĩa (giống phương thức thuần ảo đã trình bày ở bài ĐA HÌNH TRONG C#). Các thành phần này có thể là: Phương thức. Property (đã trình bày trong bài CÁC LOẠI PHẠM VI TRUY CẬP TRONG C#).

 ### Trong C# abstract class và interface có điểm chung là gì?
 Giống nhau: Abstract class và interface đều không thể khởi tạo đối tượng bên trong được. Abstract class và interface đều có thể khai báo các phương thức nhưng không thực hiện chúng. Abstract class và interface đều bao gồm các phương thức abstract.