Chủ đề: Blob image NodeJS

Có 102 bài viết

How do you mask an image in python?
How do you mask an image in python?

The other answers did not work for me. Back then, I spent so much time to find a good masking function. Here are two simple answers with numpy only.import numpy as np arr = ...

Kết nối nodejs với postgresql
Kết nối nodejs với postgresql

Giới thiệuPostgreSQLCấu hình dự ánThực hiện các hoạt động CRUDCấu hình cơ sở dữ liệuKết nối với Cơ sở dữ liệuTạo bảngTạo / Chèn dữ liệuLấy / ...

Hướng dẫn background trong html
Hướng dẫn background trong html

Theo mặc định, nền của trang web là màu trắng. Bạn có thể không thích màu này, và muốn thiết lập một màu khác cho trang của bạn. HTML cung cấp cho bạn hai ...

Hướng dẫn nodejs dockerfile
Hướng dẫn nodejs dockerfile

Đây là một hướng dẫn ngắn và đơn giản về docker, khá hữu ích cho các anh em Nodejs.Tại sao bạn nên sử dụng Docker?Khi công việc kinh doanh cần tới nhiều ...

Di chuyển ảnh trong css
Di chuyển ảnh trong css

1. Làm sắc nét hình ảnh với image-renderingKhi một hình ảnh được phóng to, trình duyệt làm mịn hình ảnh, do đó, nó không nhìn pixelated. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ...

Hướng dẫn npm mongodb
Hướng dẫn npm mongodb

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để sử dụng MongoDB với Nodejs. MongoDB là một NoSQL, hiểu suất cao rất nổi tiếng, nó được xây dựng ...

Hướng dẫn dùng moment.format JavaScript
Hướng dẫn dùng moment.format JavaScript

Moment.js là một thư viện tuyệt vời để làm việc với đối tượng date trên một trường browser và môi trường Nodejs.Bài viết này nhằm giải thích những ...

React node js express mysql example build a crud app github
React node js express mysql example build a crud app github

In this tutorial, I will show you how to build full-stack React + Node.js + Express + MySQL example with a CRUD Application. The back-end server uses Node.js + Express for REST APIs, front-end side ...

Get public ip from request nodejs
Get public ip from request nodejs

I want to get the public IP address of the client using Nodejs express. I searched for the question online which lead me to use this:var ip = req.headers[x-forwarded-for] || ...

Hướng dẫn web scraping selenium javascript
Hướng dẫn web scraping selenium javascript

Web scraping with JavaScript is a very useful technique to extract data from the Internet for presentation or analysis. However, in this era of dynamic websites, it becomes difficult to accurately ...

gelatinous blob là gì - Nghĩa của từ gelatinous blob
gelatinous blob là gì - Nghĩa của từ gelatinous blob

gelatinous blob có nghĩa là1: Một điều lớn của một chất giống như thạch. 2: Một người thực sự béo hoặc điều.Thí dụ1: Putty ngớ ngẩn 2: Này Greg, hãy ...

Hướng dẫn form nodejs
Hướng dẫn form nodejs

Express là gì?Express có rất nhiều tính năng được tích hợp sẵn và nhiều tính năng khác mà bạn có thể nhận được từ các package khác tích hợp liền mạch, ...

Hướng dẫn đồ án mongodb
Hướng dẫn đồ án mongodb

Bà GIÁO DĀC VÀ ĐÀO T¾OTR¯âNG Đ¾I HàC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHà HÀI PHÒNG------------------------------------------- ISO 9001:2015Đà ÁN TÞT NGHIàP NGÀNH: CÔNG NGHàTHÔNG TINSinh ...

Hướng dẫn body-parser nodejs
Hướng dẫn body-parser nodejs

Xây dựng App đơn giản với NodeJS, ExpressJS và Socket.IO9 tip tối ưu code Nodejs dành cho lập trình viênKhi lần đầu học Express, tôi đã có file app.js được ...

When a try block contains code that might throw an exception but no exception is thrown in a particular execution then the program?
When a try block contains code that might throw an exception but no exception is thrown in a particular execution then the program?

Article 6 of 6 Part of: Troubleshooting common Java errors and exceptionsJust how well do you know exception handling in Java? These 10 tough multiple-choice questions on checked and unchecked ...

How do you add a new page in javascript?
How do you add a new page in javascript?

I would like to make a button on a page that can call a JS function in the same page. The function will need to create (open) new window which its HTML code was given from the JS function itself. How ...

Hướng dẫn mongodb api
Hướng dẫn mongodb api

Hì, trước giờ toàn xem ké, học free hoài nên hôm nay cũng viết một bài rồi chia sẽ với mọi người để mọi người ném đá mà rút kinh nghiệm... hì bài này ...

Hướng dẫn mongodb expressjs
Hướng dẫn mongodb expressjs

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để sử dụng MongoDB với Nodejs. MongoDB là một NoSQL, hiểu suất cao rất nổi tiếng, nó được xây dựng ...

Convert image to grayscale php
Convert image to grayscale php

In this article, I am going to tell you how to convert a normal colored or any RGB image to a grayscale image in PHP.Before I go through, let me tell you what is actually a Grayscale image is.A ...

Hướng dẫn mongoose nodejs
Hướng dẫn mongoose nodejs

Mongoose là một thư viện mô hình hóa đối tượng (Object Data Model - ODM) cho MongoDB và Node.js. Nó quản lý mối quan hệ giữa dữ liệu, cung cấp sự xác nhận giản ...

Hướng dẫn dùng bcrypt trong PHP
Hướng dẫn dùng bcrypt trong PHP

Sau khi đọc bài viết băm mật khẩu đúng cách của anh thaidn, mình nhớ lại lúc mình mới ra trường, cũng đã từng nghĩ về vấn đề này (lúc đó mình khá thích ...

Nodejs hướng dẫn
Nodejs hướng dẫn

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn display image php mysql
Hướng dẫn display image php mysql

I have to display images on my php web page from mysql database where i have give the path of my images. but Its only displaying the path but not the image. I used the following Code:<?php ...

Convert image url to blob javascript
Convert image url to blob javascript

You can do this in two ways:Load the image source using XMLHttpRequest() or fetch() instead of an image elementConvert image element via a canvas element. This will recompress the image causing some ...

Hướng dẫn upload file php laravel
Hướng dẫn upload file php laravel

Trang chủ Học Laravel Upload file trong Laravel Trong hướng dẫn này chúng ta cùng đi tìm hiểu cách Upload file trong Laravel 8 bằng phương thức store thông qua ví dụ ...

Mongodb developer mongodb express rest api example git
Mongodb developer mongodb express rest api example git

MongoDB and Express.js REST API sample applicationThis repository contains the sample application for the MongoDB and Express.js REST API tutorial.How To RunYou can follow the Getting Started with ...

Hướng dẫn background html css
Hướng dẫn background html css

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn get cookie nodejs
Hướng dẫn get cookie nodejs

Trong bài viết này, chúng ta sẽ gặp gỡ mội khái niệm mới có tên gọi là session - được sử dụng trong lập trình ứng dụng giao tiếp qua mạng máy tính nói ...

Nodejs append to file new line
Nodejs append to file new line

Im trying to Append data to a Log file using Node.js and that is working fine but it is not going to the next line. n doesnt seem to be working in my function below. Any suggestions?function ...

Hướng dẫn javascript md5
Hướng dẫn javascript md5

Hàm MD5 thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu và lưu vào trong CSDL, tuy nhiên trong Javascript hiện nay vẫn chưa hỗ trợ hàm mã hóa này, vì vậy trong bài ...

Rest api node js express mongodb
Rest api node js express mongodb

In this article, well build a RESTful API using Node, Express, and MongoDB. We will create endpoints for creating data, reading data, updating data, and deleting data (basic CRUD operations).But ...

Hướng dẫn f8 nodejs
Hướng dẫn f8 nodejs

Học lập trình cho Fullstack Developer – Theo thống kê mỗi anh em lập trình viên trung bình dành 15-25 phút vi vu trên Youtube. Để không lãng phí 30 phút mỗi ngày thời ...

Hướng dẫn javascript runtime là gì
Hướng dẫn javascript runtime là gì

JavaScript Runtime Environment là gì?Một khái niệm, thành phần khá quan trọng trong lập trình JavaScript đó là JavaScript Runtime Enviroment.JavaScript Runtime Environment là ...

Nodejs mysql escape single quote
Nodejs mysql escape single quote

From my understanding you want to Escape query values when you perform the mysql operations i dont know which mysql driver you are using but i will suggest some solutions with the node.js driver for ...

Hướng dẫn javascript force garbage collection
Hướng dẫn javascript force garbage collection

I have a page with chained drop-downs. Choosing an option from the first select populates the second, and choosing an option from the second select returns a table of matching results using the ...

Hướng dẫn php image size
Hướng dẫn php image size

Asked 4 years, 3 months agoViewed 616 times I try to put image size in image src tag, but it still does not work. The image can be displayed fine.<?php $files = glob(uploads/*.*); echo ...

Check file is image php
Check file is image php

Native way to get the mimetype:For PHP < 5.3 use mime_content_type() For PHP >= 5.3 use finfo_open() or mime_content_type()Alternatives to get the MimeType are exif_imagetype and getimagesize, ...

Hướng dẫn nodejs session variables
Hướng dẫn nodejs session variables

In this article, we’ll learn about how to use session variables with Node.js.Session Management in Node.js:Session Management is a technique that keeps track of users’ states (data).If the client ...

Hướng dẫn detect user agent nodejs
Hướng dẫn detect user agent nodejs

Thanks to decoder7283. Upvoted!Fast Middleware exposing user-agent for NodeJSexpress-useragent is a simple NodeJS/ExpressJS user-agent middleware exposing user-agent details to your application and ...

Hướng dẫn model mongodb nodejs
Hướng dẫn model mongodb nodejs

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để sử dụng MongoDB với Nodejs. MongoDB là một NoSQL, hiểu suất cao rất nổi tiếng, nó được xây dựng ...