Hướng dẫn tạo restful api với nodejs express và mongodb năm 2024

Khóa học này là khóa học đầu tiên trong series khóa học liên quan đến MERN Stack, nó sẽ giúp bạn build một REST API sử dụng NodeJS với TypeScript kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB. Với REST API này chúng ta sẽ dùng cho Mobile Application, Single Page Application sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB. Khóa học này TEDU sẽ sử dụng chuẩn TypeScript là superset của JavaScript giúp check strong type lúc biên dịch để đảm bảo ứng dụng sẽ dễ bảo trì sau này.

Show

Mục tiêu khoá học xây dựng một mạng xã hội nhỏ cho developer của TEDU cùng đăng bài và giao lưu với nhau.

Nội dung dự kiến

 1. Giới thiệu về khoá học
 2. Tổng quan về NodeJS
 3. Giới thiệu về TypeScript
 4. Giới thiệu về MongoDB
 5. Cài đặt môi trường phát triển
 6. Cấu hình Visual Studio Code
 7. Giới thiệu chức năng ứng dụng
 8. Phân tích entity relationship theo tư duy NoSQL
 9. Khởi tạo project trên Git và viết ứng dụng đầu tiên
 10. Khởi tạo và cấu hình tsconfig.json
 11. Viết ứng dụng demo đầu tiên
 12. Tạo routing structure cho dự án
 13. Kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB với Mongoose
 14. Làm việc với file cấu hình
 15. Cài đặt các middleware cần thiết
 16. Validate các biến môi trường
 17. Khai báo module trong tsconfig.json
 18. Error handling middleware trong API
 19. Ghi log ra file trong ứng dụng
 20. Debug ứng dụng NodeJS trong VS
 21. Tạo User Schema với Mongoose
 22. Tạo user service để truy cập database
 23. Tạo register API để đăng ký user
 24. Validate input cho API
 25. Tạo API login cho user
 26. Validate token sử dụng middleware
 27. Tạo API Get Single và update user
 28. Tạo API get all và phân trang user
 29. Tạo API delete user
 30. Tạo mới profile model và bổ sung logic cho bài trước
 31. Create, Update profile và delete profile
 32. Add Work Experience và xoá experience
 33. Add Education và Delete Education
 34. Xây dựng Model cho bài viết
 35. Tạo mới và cập nhật bài viết
 36. Get all post, get all post paging and post by id
 37. Delete the post
 38. Like a post và Unlike a post
 39. Add comment và Delete comment
 40. Share a post và Delete a post share
 41. Following and unfollowing profile
 42. Add friend and unfriend
 43. Accept friend request
 44. Create a group và List all group
 45. Update and Delete group
 46. Join to group request and approve request
 47. Set and remove manager
 48. List all members in group
 49. Remove member out of group
 50. Send message to other member
 51. List my converstation
 52. Thêm Swagger cho API
 53. Tích hợp ESLint để check chất lượng code
 54. Cấu hình build ứng dụng với Webpack
 55. Triển khai ứng dụng lên Heroku

Kết cấu của khóa học sẽ tổ chức dạng mô hình MVC (Model - View - Controller) thân quen và sử dụng Visual Studio Code để code và debug trực tiếp. Với khóa học này các bạn có thể code bất cứ đâu cũng được và tốc độ phát triển rất nhanh.

Để bắt đầu khóa học này chúng ta sẽ cần có kiến thức cơ bản về JavaScript, lập trình web và cơ sở dữ liệu. Nội dung khóa học dự kiến sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

1. Xây dựng cấu trúc dự án với NodeJS và TypeScript

2. Tạo ứng dụng Web API với Express

3. Chứng thực API sử dụng Web Token

4. Tạo các REST API cho ứng dụng mạng xã hội đơn giản.

5. Cách sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB

6. Sử dụng Middleware trong NodeJS

7. Chạy đa môi trường trong NodeJS

8. Deploy ứng dụng lên Firebase hoặc Heroku.

Khóa học này là 1 phần của MERN Stack sau này bao gồm MongoDB, Express, React JS và NodeJS. Khóa học này sẽ là bước chân đầu tiên giúp các bạn sang ngôn ngữ thứ 2 so với .NET Core của TEDU. Giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn để phát triển kỹ năng cho chính mình.

Bài viết được sự cho phép của tác giả Sơn Dương

Phần tiếp theo của khóa học Lập trình Node.js cơ bản, mình sẽ hướng dẫn các bạn học cách kết hợp Nodejs với cơ sở dữ liệu, nổi bật nhất là MongoDB. Để các bạn dễ hình dung, chúng ta sẽ cùng nhau tạo RESTful API đơn giản bằng Nodejs + MongoDB.

Khi chúng ta xây dựng ứng dụng Web hay các ứng dụng phía server, việc tạo RESTful API để tương tác với client trở lên vô cùng phổ biến.

Hướng dẫn tạo restful api với nodejs express và mongodb năm 2024

Ở bài viết này, mình sẽ tạo RESTful API hỗ trợ đủ 4 actions: CRUD ( Create – Read – Update – Delete).

OK, sau khi môi trường lập trình đã sẵn sàng, chúng ta bắt tay vào tạo RESTful API thôi!

Tạo RESTful API là một kiểu thiết kế ứng dụng trong đó quy định định dạng của địa chỉ URL và phương thức HTTP sử dụng để quản lý tài nguyên trên server.

Tài nguyên trên Server trong bài viết này mình giả sử là danh sách person trong Database.

Việc thiết kế REST cũng khá đơn giản, chúng ta sẽ định nghĩa 4 hàm xử lý 4 actions:

 • Tạo mới tài nguyên (ví dụ thêm một person).
 • Chỉnh sửa tài nguyên có sẵn (ví dụ cập nhập thông tin của một person).
 • Lấy về dữ liệu của tài nguyên (xem thông tin của một person/hoặc nhiều person)
 • Xóa tài nguyên (Xóa thông tin của một person)

Cụ thể trong bài viết này thì mình sẽ thiết kế như sau:

Hướng dẫn tạo restful api với nodejs express và mongodb năm 2024

Cấu hình Node.js với Express framework

Để bắt đầu, chúng ta sẽ tạo mới một dự án với các dependencies cần thiết. Từ cửa sổ lệnh, chúng ta thực hiện các lệnh sau:

npm init -y npm install express body-parser mongoose --save

Kết thúc những lệnh trên, chúng ta sẽ tạo một package.json, và cài đặt ExpressJS, Mongoose và một package hỗ trợ chuyển dữ liệu trong cách request từ client thành JSON data.

Để đơn giản, mình sẽ cho tất cả mã nguồn vào một file app.js. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích ở dự án thực tế nhé. Với dự án thực tế, các bạn nên ứng dụng những quy tắc như nguyên lý SOLID để đảm bảo dự án clean, dễ maintain.

Bạn tạo tệp app.js tại thư mục gốc của dự án:

/

 • Son Duong
 • https://vntalking.com
 • June 14, 2019 */ const Express = require("express"); const Mongoose = require("mongoose"); const BodyParser = require("body-parser"); var app = Express(); app.use(BodyParser.json()); app.use(BodyParser.urlencoded({ extended: true })); // Define REST API app.post("/person", async (request, response) => {}); app.get("/people", async (request, response) => {}); app.get("/person/:id", async (request, response) => {}); app.put("/person/:id", async (request, response) => {}); app.delete("/person/:id", async (request, response) => {}); app.listen(3000, () => { console.log("Listening at :3000..."); });

Mình sẽ giải thích một chút về đoạn code trên. Đầu tiên, chúng ta cần require những module cần thiết như: express, mongoose và body-parser.

Tiếp theo, chúng ta sẽ định nghĩa API như được thiết kế mục 2 ở trên bài viết. Chúng ta sẽ thêm logic xử lý cho từng hàm sau.

Cuối cùng, chúng ta khai báo ứng dụng sẽ lắng nghe port 3000.

Tham khảo việc làm MongoDB lương cao trên TopDev!

Tương tác với MongoDB sử dụng Mongoose

Để có thể connect được với MongoDB, bạn cần khai báo đúng đường dẫn:

Mongoose.connect("mongodb://localhost/vntalking");

Trong đó vntalking là tên cơ sở dữ liệu (tương đương với tên database trong SQL vậy).

Lưu ý: Bài viết này mình tập trung vào những logic tương tác với MongoDB từ Nodejs. Do đó, mặc định mình sẽ coi các bạn đã biết cách tạo collection trong MongoDB. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB dễ dàng thì có thể sử dụng công cụ Robo3T.

Sau khi đã cấu hình kết nối xong, mình sẽ tiến hành tạo model. Trong khuôn khổ ví dụ của bài viết này, chúng ta chỉ cần tạo một model như sau:

const PersonModel = Mongoose.model("person", {

firstname: String, 
lastname: String 
});

Model này sẽ tạo một people collection (tương đương với tạo một table trong SQL vậy). Với mỗi document sẽ có 2 thông tin: first name và last name.

Ok, như vậy phần cấu hình với MongoDB đã xong, chúng ta tiến hành xử lý logic cho mỗi API.

Tạo RESTful API và xử lý logic hành động

Đầu tiên, chúng ta sẽ viết code xử lý phần tạo mới một person:

app.post("/person", async (request, response) => {

try { 
  var person = new PersonModel(request.body); 
  var result = await person.save(); 
  response.send(result); 
} catch (error) { 
  response.status(500).send(error); 
} 
});

Khi client thực hiện một POST request tới ứng dụng của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng PersonModel và JSON payload để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Có một điểm lưu ý, tất cả những công việc tương tác với cơ sở dữ liệu đều có thể tốn thời gian và bạn cần phải sử dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ. Trước kia bạn có thể dùng Promise, và giờ thì hiện đại hơn, dùng kỹ thuật mới async và await ( hỗ trợ từ javascript ES7).

Sau khi lưu dữ liệu thành công, chúng ta trả lại kết quả cho client biết.

Tiếp theo, khi đã có dữ liệu, chúng ta có thể lấy dữ liệu từ database:

app.get("/people", async (request, response) => {

try { 
  var result = await PersonModel.find().exec(); 
  response.send(result); 
} catch (error) { 
  response.status(500).send(error); 
} 
});

Có hai kiểu lấy dữ liệu: Một là lấy toàn bộ danh sách person có trong database, hai là lấy cụ thể thông tin của một người nào đó.

Trong kịch bản API này, khi client không gửi bất kì điều kiện nào thì sẽ trả về một danh sách các person.

Nếu client gửi cụ thể ID một person nào đó, chúng ta sẽ chỉ trả về 1 một person mà thôi. Implement như sau:

app.get("/person/:id", async (request, response) => {

try { 
  var person = await PersonModel.findById(request.params.id).exec(); 
  response.send(person); 
} catch (error) { 
  response.status(500).send(error); 
} 
});

Khi client gửi ID của person lên, chúng ta sẽ sử dụng hàm findById()để tìm trong database xem có person nào tương ứng với ID đó không. Nếu tồn tại person đó thì trả lại cho client.

Hoàn toàn tương tự với việc cập nhật và xóa thông tin của một person khi biết ID

app.put("/person/:id", async (request, response) => {

try { 
  var person = await PersonModel.findById(request.params.id).exec(); 
  person.set(request.body); 
  var result = await person.save(); 
  response.send(result); 
} catch (error) { 
  response.status(500).send(error); 
} 
}); app.delete("/person/:id", async (request, response) => {
try { 
  var result = await PersonModel.deleteOne({ _id: request.params.id }).exec(); 
  response.send(result); 
} catch (error) { 
  response.status(500).send(error); 
} 
});

Như vậy là chúng ta hoàn thành đủ 4 action như thiết kế ban đầu. Các bạn có thể test ứng dụng bằng cách sử dụng Postman. Tất nhiên, đừng quên chạy ứng dụng trước khi test trên server bằng lệnh sau.

Tổng kết

Qua bài viết, chúng ta đã biết tạo RESTful API đơn giản rồi phải không? Từ những kiến thức cơ bản này, các bạn có thể tự phát triển và mở rộng cho những ứng dụng thực tế.