Bài tập đại lượng tỉ lệ thuận toán 7 violet năm 2024

 • Tài Liệu Toán
 • Toán 7

Giáo Án PowerPoint Toán 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Học Kỳ 2

 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 20 Tỉ Lệ Thức
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 21 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 10 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 22 Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 23 Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 19 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Ôn Cuối Chương 6 Tỉ Lệ Thức Và Đại Lượng Tỉ Lệ
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 24 Biểu Thức Đại Số
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 25 Đa Thức Một Biến
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 26 Phép Cộng Và Phép Trừ Đa Thức Một Biến
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 34 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 27 Phép Nhân Đa Thức Một Biến
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 28 Phép Chia Đa Thức Một Biến
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 44 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Ôn Cuối Chương 7 Biểu Thức Đại Số Và Đa Thức Một Biến
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 29 Làm Quen Với Biến Cố
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 30 Làm Quen Với Xác Suất Của Biến Cố
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 56 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Ôn Cuối Chương 8 Làm Quen Với Biến Cố Và Xác Suất Của Biến Cố
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 31 Quan Hệ Giữa Góc Và Cạnh Đối Diện Trong Một Tam Giác
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 32 Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc Và Đường Xiên
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 33 Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 70 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 34 Sự Đồng Quy Của Ba Đường Trung Tuyến Phân Giác
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 35 Sự Đồng Quy Của Ba Đường Trung Trực Đường Cao
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 82 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Ôn Cuối Chương 9
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 36 Hình Hộp Chữ Nhật Và Hình Lập Phương
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 92 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài 37 Hình Lăng Trụ Đứng Tam Giác Và Tứ Giác
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Luyện Tập Chung Trang 100 Tập 2
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Bài Ôn Cuối Chương 10
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT HĐTN Đại Lượng Tỉ Lệ Trong Đời Sống
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT HĐTN Vòng Quay May Mắn
 • Giáo Án PowerPoint Toán 7 KNTT Hộp Quà Và Chân Đế Lịch Để Bàn Của Em

Giáo án powerpoint Toán 7 Kết nối tri thức bài 22 Đại lượng tỉ lệ thuận được soạn dưới dạng file pptx gồm 15 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Inline Feedbacks

View all comments

XEM NHIỀU

TÀI LIỆU HOT

Với tóm tắt lý thuyết Toán 7 Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 7 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 7.

 • Trắc nghiệm Toán 7 Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận (có đáp án)

Đại lượng tỉ lệ thuận (Lý thuyết Toán lớp 7) - Kết nối tri thức

Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ thuận

1. Đại lượng tỉ lệ thuận

Quảng cáo

• Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = ax (a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a.

Chú ý:

Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1a. Khi đó ta nói x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ví dụ: Nếu y = 5x thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số 5, hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số 15 .

Nhận xét:

Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì:

• Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (và bằng hệ số tỉ lệ):

y1x1=y2x2=y3x3=...=a

• Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:

y1y2=x1x2;y1y3=x1x3;y2y3=x2x3;...

Ví dụ: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Ta có: x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y = a . x

Khi x = 2 thì y = -4 nên ta có a=yx=−42=−2

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số -2, hay y = -2 . x

Từ đó:

Với x = -3 thì y = (-2).(-3) = 6

Với x = -1 thì y = (-2).(-1) =2

Với x = 1 thì y = (-2).1 = -2

Với x= 5 thì y = (-2).5 = -10

Vậy ta có bảng sau:

2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Quảng cáo

Để giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận, ta cần nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận trong bài toán. Từ đó ta có thể lập các tỉ số bằng nhau và dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các yếu tố chưa biết.

Ví dụ:

Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?

Hướng dẫn giải:

Gọi số cây trồng của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (cây) (x; y; z ∈ℕ*; x; y; z < 24)

Số cây xanh tỉ lệ với số học sinh nghĩa là x : y : z = 32 : 28 : 36, hay x32=y28=z36

Tổng số cây xanh phải chăm sóc là 24 cây nghĩa là x + y + z = 24.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x32=y28=z36=x+y+z32+28+36=2496=14

Vậy:

x32=14⇒x=32.14=8

y28=14⇒y=28.14=7

Quảng cáo

z36=14⇒z=36.14=9

Vậy số cây trồng của các lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 8, 7, 9 (cây).

Bài tập Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 1. Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a = −35. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Hướng dẫn giải:

Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a = −35⇒ y = −35. x

⇒ x = −53 . y Hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là −53 .

Bài 2. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không nếu:

a)

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

b)

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

Hướng dẫn giải:

 1. Ta có:

xy=19=218=327=436=545

⇒ y = 9x

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

 1. Ta có:

112=224=560=672≠990

Do đó, hai đại lượng x và y không tỉ lệ thuận với nhau.

Bài 3. Gọi x, y, z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút và kim giây trong cùng một thời gian. Tìm hệ số tỉ lệ của z đối với x.

Hướng dẫn giải:

Trên đồng hồ có 12 số chia mặt đồng hồ thành 12 khoảng bằng nhau.

Khi kim phút quay được một vòng thì kim giờ quay được một khoảng. Do đó, khi kim phút quay được 12 vòng thì kim giờ quay được một vòng.

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 12 tức là y = 12x.

Khi kim giây quay được 60 vòng thì kim phút quay được một vòng. Do đó, z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 60 tức là z = 60y.

Suy ra, z = 60y = 60 . 12x = 720x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 720.

Bài 4. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu. Theo công thức, cứ 2kg dâu thì cần 3kg đường. Hạnh bảo cần 3,75kg đường còn Vân bảo cần 3,25kg. Theo em ai đúng và vì sao?

Hướng dẫn giải:

Gọi khối lượng đường là y (kg), khối lượng dâu là x (kg). (x, y > 0)

Vì khối lượng đường tỉ lệ thuận với khối lượng dâu nên ta có y = ax

Theo điều kiện đề bài x = 2 thì y = 3 suy ra 3 = a . 2 hay a=32.

Do đó: y=32x

Khi x = 2,5kg thì y=32.2,5=3,75(kg).

Vậy khi làm 2,5kg dâu thì cần 3,75kg đường, tức là Hạnh nói đúng.

Học tốt Đại lượng tỉ lệ thuận

Các bài học để học tốt Đại lượng tỉ lệ thuận Toán lớp 7 hay khác:

 • Giải sgk Toán 7 Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Giải sbt Toán 7 Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Lý thuyết Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Tổng hợp lý thuyết Toán 7 Chương 6
 • Lý thuyết Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số
 • Lý thuyết Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến
 • Lý thuyết Toán 7 Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
 • Bài tập đại lượng tỉ lệ thuận toán 7 violet năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập đại lượng tỉ lệ thuận toán 7 violet năm 2024

Bài tập đại lượng tỉ lệ thuận toán 7 violet năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.