Bài tập language focus unit 10 lớp 12 năm 2024

Hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Language focus trang 114 ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh dễ dàng soạn Tiếng Anh 12.

Tiếng Anh 12 Unit 10: Language focus trang 114

Pronunciation (trang 114 tiếng Anh lớp 12)

Practise reading the following sentences, playing attention to the stressed syllables (Thực hành đọc các câu sau, chú ý đến các âm tiết được nhấn mạnh.)

1. Tell me the time.

2. Show me the way.

3. He bought some carrots and cabbages.

4. Come for a swim.

5. Look at the clock on the mantelpiece.

6. I think he wants to go tomorrow.

7. It's not the one I want.

8. Most of them have arrived on the bus.

9. Walk down the path to the end of the canal.

10. I’m going home today for Christmas.

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

12. If you don't have the best, make the best of what you have.

Hướng dẫn dịch:

1. Cho tôi biết thời gian.

2. Hãy chỉ đường cho tôi.

3. Anh ấy mua một ít cà rốt và cải bắp.

4. Đi bơi.

5. Nhìn vào đồng hồ trên chiếc áo choàng.

6. Tôi nghĩ anh ấy muốn đi vào ngày mai.

7. Đó không phải là người mà tôi muốn.

8. Hầu hết trong số họ đã đến trên xe buýt.

9. Đi bộ xuống con đường đến cuối kênh.

10. Tôi sẽ về nhà vào dịp giáng sinh.

11. Một con chim trong tay có giá trị như hai con trong bụi rậm.

12. Nếu bạn không có những gì tốt nhất, hãy tận dụng hết những gì bạn có.

Grammar (trang 114-115 tiếng Anh lớp 12)

Exercise 1. Complete sentences, using may/ might with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng may/ might cùng với một trong các động từ trong khung.)

bite

break

need

rain

slip

wake

1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

2. Don’t make too much noise. You ……………. the baby up.

3. Be careful of that dog. It…………. you.

4. I don’t think we should throw that letter away. We …………. it later.

5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..

6. I don’t want the children to play in this room. They …………… something.

Đáp án:

1. might rain

2. may/might wake

3. may/might bite

4. may/might need

5. may/might slip

6. may/might break

Hướng dẫn dịch:

2. Đừng gây tiếng ồn quá nhiều. Bạn có thể đánh thức đứa bé.

3. Hãy cẩn thận với con chó đó. Nó có thể cắn bạn.

4. Tôi không nghĩ chúng ta nên vứt bỏ lá thư đó. Chúng ta có thể cần nó sau đó.

5. Hãy cẩn thận. Đường đi rất băng giá. Bạn có thể bị trượt.

6. Tôi không muốn các em chơi trong phòng này. Họ có thể làm vỡ cái gì đó.

Exercise 2. Complete the sentences, using needn't with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng needn't với một trong những động từ trong khung.)

ask

come

explain

leave

tell

walk

2. I can manage the shopping alone. You ………… with me.

3. We ………. all the way home. We can get a taxi.

4. Just help yourself if you’d like something to eat. You…………. first.

5. We can keep this a secret between ourselves. We ………… anybody else.

6. I understand the situation perfectly. You ……………. further.

Đáp án:

1. needn't leave

2. needn't come

3. needn't walk

4. needn't ask

5. needn't tell

6. needn't explain

Hướng dẫn dịch:

2. Tôi có thể đi mua sắm một mình. Bạn không cần đi với tôi.

3. Chúng ta không cần đi bộ về nhà. Chúng ta có thể đi taxi.

4. Cứ tự nhiên nếu bạn muốn ăn gì. Bạn không cần xin phép trước đâu.

5. Chúng ta có thể giữ bí mật này chỉ giữa chúng mình thôi. Chúng ta không cần nói với ai khác.

6. Tôi hiểu hết tình hình rồi. Bạn không cần giải thích thêm nữa.

Exercise 3. Complete the sentences with must, mustn't or needn't. (Hoàn thành câu với must, mustn't hoặc needn't.)

1. Pronunciation Language Focus Unit 10 Lớp 12

Rhythm (Ngữ điệu)

 • Ngữ điệu là từ dùng để chỉ cách nhấn các âm tiết trong văn nói. Trong câu, chúng ta thường nhấn mạnh danh từ, động từ thường, tính từ và trạng từ; ít nhấn mạnh đại từ, từ hạn định, giới từ, liên từ và trợ động từ.
 • Example
  • She was SURE that the BACK of the CAR had been DAMaged.
  • I'm GOing HOME toDAY for CHRISTmas.

Practise reading the following sentences, paying attention to the stressed syllables.

(Luyện đọc những câu sau, chú đến đến những âm tiết có trọng âm)

 1. Tell me the time.
 2. Show me the way.
 3. He bought some carrots and cabbages.
 4. Come for a swim.
 5. Look at the clock on mantelpiece.
 6. I think he wants to go tomorrow.
 7. It's not the one I want.
 8. Most of them have arrived on the bus.
 9. Walk down the path to the end of the canal.
 10. I'm going home today for Christmas.
 11. A bird in the hand is worth two in the bush.
 12. If you don't have the best, make the best of what you have.

2. Grammar Language Focus Unit 10 Lớp 12

Modal verbs: may, might, must, mustn't, needn't

 • ​May & might
  • ​May & might được dùng để diễn đạt điều gì đó có thể là thật hoặc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Trong trường hợp này, might không phải là dạng quá khứ của may. Cả may và might đều được dùng để nói về hiện tại hoặc tương lai. Tuy nhiên, khi được dùng để dự đoán về khả năng một điều gì đó có thể xảy ra, may hàm ý cơ hội xảy ra lớn hơn, chắc chắn hơn might.
   • It may/might be a bomb. (Có thể đó là một quả bom)
   • I may go to London next month. (cơ hội 50%)/ My family might come with me. (cơ hội 30%)
  • May & might được dùng để xin phép trong lối nói trang trọng. Might được dùng chủ yếu trong các cấu trúc nghi vấn gián tiếp và ít phổ biến.
   • May I turn the TV on?
   • I wonder if I might have a little more cheese.
  • May/ might + be + V-ing: diễn đạt điều gì đó có thể đang diễn ra.
   • That man may/might be watching us. (= Perhaps he is watching us.)
  • May/ might + have + V-ed/III: diễn đạt điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ hoặc một điều gì đã xảy ra trước một thời điểm trong tương lai.
   • Polly's very late. She may have missed her bus. (=It is impossible that she missed...)
  • Might + have + V-ed/III: cũng được dùng để diễn tả về một điều gì đó đáng lẽ đã xảy ra nhưng đã không xảy ra.
   • You were stupid to try climbing up there. You might have killed yourself.(Thật ngốc khi cố leo lên đó. May mà không chết đấy!)
 • Must, mustn't & needn't
  • Must được dùng để diễn đạt sự cần thiết hoặc sự bắt buộc ở hiện tại và tương lai.
   • Don't tell anybody what I said. You must keep it a secret.
  • Mustn't được dùng để chỉ sự cấm đoán - nói rằng điều gì đó không nên làm, hoặc bảo ai đừng làm gì.
   • You mustn't be late for school.
  • Needn't được dùng để diễn đạt sự không cần thiết ở hiện tại hoặc tương lai.
   • We've got plenty of time. We needn't hurry.

3. Exercise Language Focus Unit 10 Lớp 12

3.1. Unit 10 Language Focus Exercise 1

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box.

(Hoàn thành các câu, dùng may/might với một động từ trong khung.)

bite break need rain slip wake

 1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.
 2. Don’t make too much noise. You …………….the baby up.
 3. Be careful of that dog. It………….you.
 4. I don’t think we should throw that letter away. We ………….it later.
 5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..
 6. I don’t want the children to play in this room. They ……………..something.

Guide to answer

 1. Don’t make too much noise. You may/might wake the baby up.
 2. Be careful of that dog. It may/might bite you.
 3. I don’t think we should throw that letter away. We may/might need it later.
 4. Be careful. The footpath is very icy. You may/might slip
 5. I don’t want the children to play in this room. They may/might break something.

3.2. Unit 10 Language Focus Exercise 2

Complete the sentences, using needn't with one of the verbs in the box.

(Hoàn thành câu, dùng needn't với một trong những động từ trong khung.)

ask come explain leave tell walk

 1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.
 2. I can manage the shopping alone. You …………with me.
 3. We ……….all the way home. We can get a taxi.
 4. Just help yourself if you’d like something to eat. You………….first.
 5. We can keep this a secret between ourselves. We …………anybody else.
 6. I understand the situation perfectly. You …………….further.

Guide to answer

 1. I can manage the shopping alone. You needn't come with me.
 2. We needn't walk all the way home. We can get a taxi.
 3. Just help yourself if you’d like something to eat. You needn't ask first.
 4. We can keep this a secret between ourselves. We needn't tell anybody else.
 5. I understand the situation perfectly. You needn't explain further.

3.3. Unit 10 Language Focus Exercise 3

Complete the sentences with must, mustn’t or needn't.

(Hoàn thành câu với must, mustn’t hoặc needn’t.)

 1. We haven't got much time. We must hurry.
 2. We’ve got plenty of time. We needn’t hurry.
 3. We have enough food at home so we………….go shopping today.
 4. Jim gave me a letter to post. I……………..remember to post it.
 5. Jim gave me a letter to post. I…………….forget to post it.
 6. There’s plenty of time for you to make up your mind. You ……….decide now.
 7. You………..wash those tomatoes. They’ve already been washed.
 8. This is a valuable book. You……..…look after it carefully and you …..…lose it.

Guide to answer

 1. We have enough food at home so we needn't go shopping today.
 2. Jim gave me a letter to post. I must remember to post it.
 3. Jim gave me a letter to post. I mustn't forget to post it.
 4. There’s plenty of time for you to make up your mind. You needn't decide now.
 5. You needn't wash those tomatoes. They’ve already been washed.
 6. This is a valuable book. You must look after it carefully and you mustn't lose it.