Bài tập tính độ ph của dung dịch năm 2024

100% found this document useful (1 vote)

510 views

27 pages

Original Title

CHUYÊN ĐỀ 9 - TÍNH pH CỦA CÁC DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

100% found this document useful (1 vote)

510 views27 pages

CHUYÊN ĐỀ 9 - TÍNH PH CỦA CÁC DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI

Jump to Page

You are on page 1of 27

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập tính độ ph của dung dịch năm 2024

Bài tập tính độ ph của dung dịch năm 2024

Nhóm 1

BÀI TẬP TÍNH ĐỘ pH

Câu 1. Dung dịch HCN nồng độ 0,2M có . Xác định , và pH.

Câu 2. Tính pH của dung dịch 0,1M.

Câu 3. Tính pH của các dung dịch sau :

-H2C2O4 0,1 M,

- 10-2M, Ka của là 6,3.10-10 và Kb của là 2.10-11

-NaHCO3 2.10-2 M biết rằng K1 và K2 của H2CO3 lần lượt là 10 -6,35 và 10-10,33

Câu 4. Tính pH của dung dịch 0,2M, cho .

Câu 5. Tính pH của dung dịch 0,2M, biết độ điện li của là 2%.

Câu 6. Dung dịch acid benzoic (axit yếu) 1M có cùng pH với dung dịch HCl nồng độ 8.10-3M.

  1. Tìm pH.
  1. Tính hằng số acid Ka của acid benzoic.

Câu 7. Tỉnh pH của dung dịch NaCH3COO- 0,1M, biết hằng số baz Kb \= 5,7.10-10.

Câu 8. Tính pH của hệ đệm gồm 0,050 mol acid axetic và 0,050 mol natri axetat trong một lít

dung dịch. pH sẽ thay đổi thế nào khi thêm vào hệ đệm này 0,001 mol HCl?

Câu 9. Al(OH)3, là một hidroxit lưỡng tính theo đó có thể xác định 2 cân bằng sau:

  1. Biểu thị độ tan toàn phần S = dưới dạng một hàm của
  1. Ở pH nào thì có độ tan cực tiểu?

Câu 10. Tính độ điện li a và pH của dung dịch HCOOH 1M và dung dịch HCOOH 10-2M, biết

rằng Ka của HCOOH là 1, 7.10 -4. So sánh a của HCOOH ở hai dung dịch. Giải thích.

Câu 11. Có dung dịch ,

Hỏi:

- Cần phải thêm bao nhiêu mol vào 1 lít dung dịch đó để a của axit giảm đi một nửa

(coi thể tích không biến đổi khi thêm). Tính pH của dung dịch mới này.

- Nếu thêm vào 1 lít dụng dịch 0,1 M một lượng HCI là 0,05 mol (thể tích dung dịch

không biến đổi) thì pH của dung dịch là bao nhiêu ? Nếu chỉ thêm 10 -3 mol HCI thì pH bằng

mấy ?

Câu 12. Có dung dịch NH3 10 - 2M Kb của NH3 là 1, 8.10- 5 .

- Tính pH của dung dịch.

- Nếu trong 100 ml dung dịch trên có 0,535 g NH4C1 hòa tan thì pH sẽ là bao nhiêu ? Cho biết N

\= 14, H = 1 , Cl = 35, 5.

Câu 13. Dung dịch bão hòa AgCl có pH = 7. Trộn 950 ml dung dịch bão hòa AgC1 với 50 ml

dung dịch HCl 1M. Tính pH của dung dịch và nồng độ của Ag+ sau khi trộn, biết rằng TtAgCl

\=1,77.10-10 .