Bài tập về số thập phân lớp 5 violet năm 2024

 • 1. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 1 Page 1 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 BÀI TẬP CHƯƠNG 1: SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 1. Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số: 3,219 = 2. Chuyển phân số sau sang phân số thập phân (phân số thập phân là phân số có mẫu số là 1, 10, 100, …), sau đó viết dưới dạng số thập phân: 3 = = 25 3. Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số rồi rút gọn: 62,14 = = 4. Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số: 892,3 = 5. Hãy chuyển số thập phân sau sang hỗn số rồi rút gọn: 754,4 = = 6. Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số: 78,33 = 7. Chuyển phân số sau sang phân số thập phân (phân số thập phân là phân số có mẫu số là 1, 10, 100, …), sau đó viết dưới dạng số thập phân:
 • 2. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 2 Page 2 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 11 = = 20 8. Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số rồi rút gọn: 0,65 = = 9. Chuyển phân số sau sang phân số thập phân (phân số thập phân là phân số có mẫu số là 1, 10, 100, …), sau đó viết dưới dạng số thập phân: 64 = = 125 10.Chuyển phân số sau sang phân số thập phân (phân số thập phân là phân số có mẫu số là 1, 10, 100, …), sau đó viết dưới dạng số thập phân: 71 = = 200 11.Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số: 10,89 = 12.Hãy chuyển số thập phân sau sang hỗn số rồi rút gọn: 8,774 = = 13.Chuyển phân số sau sang phân số thập phân (phân số thập phân là phân số có mẫu số là 1, 10, 100, …), sau đó viết dưới dạng số thập phân: 17 = = 20 14.Hãy chuyển số thập phân sau sang hỗn số: 3,649 =
 • 3. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 3 Page 3 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 15.Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số: 412,1 = 16.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,12 0,02 0,03 0,01 17.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,06
 • 4. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 4 Page 4 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 0,15 0,05 0,02 18.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,82 0,93 0,73 0,83 19.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,69 0,79 0,78
 • 5. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 5 Page 5 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 0,89 20.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,82 0,73 0,72 0,62 21.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,8 0,69
 • 6. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 6 Page 6 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 0,6 0,7 22.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,23 0,03 0,13 0,12 23.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,03 0,16 0,07 0,06
 • 7. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 7 Page 7 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 24.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,88 0,77 0,68 0,78 25.Số thập phân nào phù hợp với hình sau: Hãy chọn đáp án đúng: 0,66 0,46 0,55 0,56
 • 8. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 8 Page 8 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 26.410,139 Chữ số phần nghìn là chữ số nào? 27.0,749. Chữ số 4 trong số thập phân trên là: Chữ số hàng đơn vị Chữ số phần mười Chữ số phần trăm Chữ số phần nghìn 28.Biểu diễn theo mẫu: 54,32 = 54 + 3 + 2 10 100 56,447 = + + + 10 100 1000 29.744,91 Chữ số hàng trăm là chữ số nào? 5,894 Chữ số 8 trong số thập phân trên là: Chữ số hàng đơn vị Chữ số phần mười Chữ số phần trăm Chữ số phần nghìn 30.93,975
 • 9. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 9 Page 9 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 Chữ số 7 trong số thập phân trên là: Chữ số hàng chục Chữ số hàng đơn vị Chữ số phần mười Chữ số phần trăm Chữ số phần nghìn 31.493,005 Chữ số phần nghìn là chữ số nào? 32.693,163 Chữ số phần nghìn là chữ số nào? 33.Biểu diễn theo mẫu: 54,32 = 54 + 3 + 2 10 100 72,123 = + + + 10 100 1000 34.881,978 Chữ số hàng đơn vị là chữ số nào? 35.980,622 Chữ số hàng chục là chữ số nào? 36.Biểu diễn theo mẫu: 54,32 = 54 + 3 + 2
 • 10. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 10 Page 10 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 10 100 97,246 = + + + 10 100 1000 37.Biểu diễn theo mẫu: 54,32 = 54 + 3 + 2 10 100 84,781 = + + + 10 100 1000 38.724,433 Chữ số hàng chục là chữ số nào? 39.Biểu diễn theo mẫu: 54,32 = 54 + 3 + 2 10 100 96,270 = + + 10 100 40.521,599 Chữ số phần nghìn là chữ số nào? 41.16,927 Chữ số 2 trong số thập phân trên là: Chữ số hàng chục Chữ số hàng đơn vị Chữ số phần mười Chữ số phần trăm Chữ số phần nghìn 42.793,111 Chữ số hàng trăm là chữ số nào?
 • 11. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 11 Page 11 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 43.601,202 Chữ số hàng trăm là chữ số nào? 44.Hãy dùng số thập phân thích hợp biểu diễn giá trị của dấu chấm trên trục số sau: 45.Hãy dùng số thập phân thích hợp biểu diễn giá trị của dấu chấm trên trục số sau: 46.Hãy dùng số thập phân thích hợp biểu diễn giá trị của dấu chấm trên trục số sau: 47.Hãy dùng số thập phân thích hợp biểu diễn giá trị của dấu chấm trên trục số sau: 48.Hãy dùng số thập phân thích hợp biểu diễn giá trị của dấu chấm trên trục số sau: 49.Hãy dùng số thập phân thích hợp biểu diễn giá trị của dấu chấm trên trục số sau:
 • 12. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 12 Page 12 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 50.Số 69 bằng mấy lần số 40 ? (Điền số thập phân) 51.Số 63 bằng mấy lần số 40 ? (Điền số thập phân) 52.Số 96 bằng mấy lần số 32 ? 53.Số 34 bằng mấy lần số 32 ? (Điền số thập phân) 54.Số 91 bằng mấy lần số 4 ? (Điền số thập phân) 55.Số 68 bằng mấy lần số 32 ? (Điền số thập phân) 56.Số 14 bằng mấy lần số 10 ? (Điền số thập phân) 57.Số 43 bằng mấy lần số 16 ? (Điền số thập phân) 58.Số 61 bằng mấy lần số 10 ? (Điền số thập phân) 59.Số 57 bằng mấy lần số 5 ? (Điền số thập phân) 60.Số 86 bằng mấy lần số 32 ?
 • 13. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 13 Page 13 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 (Điền số thập phân) 61.Số 26 bằng mấy lần số 16 ? (Điền số thập phân) 62.Số 58 bằng mấy lần số 10 ? (Điền số thập phân) 63.Số 37 bằng mấy lần số 8 ? (Điền số thập phân) 64.Số 87 bằng mấy lần số 10 ? (Điền số thập phân) 65.Số 96 bằng mấy lần số 16 ? 66.Số 54 bằng mấy lần số 40 ? (Điền số thập phân) 67.Cho các số: 204,5 ; 122,3 ; 40,31 ; 43,43. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau đây: 122,3 > 204,5 > 43,43 > 40,31 204,5 > 122,3 > 43,43 > 40,31 204,5 > 43,43 > 122,3 > 40,31 204,5 > 40,31 > 43,43 > 122,3 68.Cho các số thập phân sau: 84,48 ; 27,69 ; 94,94 ; 0,14.
 • 14. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 14 Page 14 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 Số nhỏ nhất trong dãy số trên là: 69.Cho các số thập phân sau: 291,9 ; 817,3 ; 8,067 ; 85,81 ; 331,8. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 70.Cho các số thập phân sau: 105,8 ; 670,1 ; 337,9 ; 157,7. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 71.Cho các số thập phân sau: 85,45 ; 559,2 ; 70,3. Số nhỏ nhất trong dãy số trên là: 72.Cho các số thập phân sau: 54,09 ; 0,907 ; 91,89. Số nhỏ nhất trong dãy số trên là: 73.Cho các số thập phân sau: 2,627 ; 13,16 ; 632,8 ; 32,9. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 74.Cho các số thập phân sau: 45,51 ; 85,65 ; 50,32 ; 39,51. Số nhỏ nhất trong dãy số trên là: 75.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:
 • 15. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 15 Page 15 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 7,811 7,811 76.Cho các số thập phân sau: 52,44 ; 90,75 ; 55,39. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 77.Cho các số: 3,492 ; 25,31 ; 522 ; 431,8 ; 70,82. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau đây: 3,492 < 25,31 < 70,82 < 431,8 < 522 25,31 < 3,492 < 70,82 < 431,8 < 522 70,82 < 25,31 < 3,492 < 431,8 < 522 431,8 < 25,31 < 70,82 < 3,492 < 522 522 < 25,31 < 70,82 < 431,8 < 3,492 78.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 9,176 9,176 79.Cho các số: 27,65 ; 770,3 ; 87,51. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau đây: 87,51 < 27,65 < 770,3 27,65 < 87,51 < 770,3 27,65 < 770,3 < 87,51 80.Cho các số thập phân sau: 799,4 ; 753,4 ; 3,78. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 81.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 41,8 41,8
 • 16. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 16 Page 16 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 82.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 0,384 69,75 83.Cho các số thập phân sau: 867 ; 605,8 ; 7,693 ; 724,4. Số nhỏ nhất trong dãy số trên là: 84.Cho các số thập phân sau: 55,31 ; 351,7 ; 24,98 ; 99,53. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 85.Cho các số: 677,5 ; 21,57 ; 8,487 ; 7,604. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau đây: 21,57 < 8,487 < 7,604 < 677,5 7,604 < 21,57 < 8,487 < 677,5 7,604 < 8,487 < 21,57 < 677,5 7,604 < 8,487 < 677,5 < 21,57 86.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 96,48 96,48 87.Cho các số: 2,199 ; 2,53 ; 27,76. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau đây: 2,53 > 27,76 > 2,199 27,76 > 2,53 > 2,199 27,76 > 2,199 > 2,53 88.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:
 • 17. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 17 Page 17 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 0,678 89,25 89.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 66,01 66,01 90.Cho các số thập phân sau: 550 ; 8,517 ; 8,284 ; 45,05 ; 423,8. Số nhỏ nhất trong dãy số trên là: 91.Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 87,77 87,77 92.Cho các số thập phân sau: 34,74 ; 37,33 ; 8,557 ; 1,252 ; 25,49. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 93.Cho các số thập phân sau: 58,73 ; 121,5 ; 32,82 ; 0,852. Số lớn nhất trong dãy số trên là: 94.2,6386 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nghìn. 95.7271,74 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nguyên.
 • 18. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 18 Page 18 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 96.89,9136 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nghìn. 97.695,435 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nguyên. 98.97,0093 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nghìn. 99.3,45661 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần chục nghìn. 100. 357,24 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nguyên. 101. 7,22345 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần mười. 102. 9,98314 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nghìn.
 • 19. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 19 Page 19 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 103. 41,5052 Hãy làm tròn số thập phân trên đến chữ số phần nghìn. 104. Thực hiện phép tính sau: 2 , 6 8 + 4 , 2 1 , 105. Thực hiện phép tính sau: 1 2 , 1 + 3 7 , 2 , 106. Thực hiện phép tính sau: 8 4 , 8 - 7 , 4 7 , 107. Thực hiện phép tính sau: 9 3 , 5 - 6 3 , 8 , 108. Thực hiện phép tính sau: 1 6 , 2 - 6 , 0 2 , 109. Thực hiện phép tính sau: 1 , 6 9
 • 20. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 20 Page 20 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 - 1 , 4 4 , 110. Thực hiện phép tính sau: 5 0 , 8 - 4 , 3 9 , 111. Thực hiện phép tính sau: 6 , 7 5 + 6 , 9 3 , 112. Thực hiện phép tính sau: 3 , 1 2 + 6 6 , 3 , 113. Thực hiện phép tính sau: 7 4 , 6 + 3 7 , 8 , 114. Thực hiện phép tính sau: 3 , 7 4 + 6 7 , 8 , 115. Thực hiện phép tính sau: 9 7 , 2 8 + 9 0 , 6 4 6 6 , 4 1 7 1 , 2 9 3 , 3 4 ,
 • 21. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 21 Page 21 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 116. Thực hiện phép tính sau: 9 , 8 + 8 6 6 , 7 3 3 7 , 4 5 , 1 4 , 117. Thực hiện phép tính sau: 5 0 , 3 5 + 5 3 8 , 2 6 , 4 6 6 , 118. Thực hiện phép tính sau: 2 7 , 2 8 + 3 , 7 1 8 1 , 5 4 6 5 8 , 9 , 119. Thực hiện phép tính sau: 4 9 , 8 3 + 1 7 4 , 4 8 3 , 8 5 6 , 2 7 3 6 , 7 8 , 120. Thực hiện phép tính sau: 0 , 8 1 4 + 6 1 , 5 5 2 , 6 0 8 ,
 • 22. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 22 Page 22 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 121. Thực hiện phép tính sau: 1 2 7 , 5 + 1 6 7 , 4 3 0 , 9 1 6 0 6 , 2 , 122. Thực hiện phép tính sau: 5 2 , 3 5 + 9 3 , 5 8 8 , 5 0 5 , 123. Thực hiện phép tính sau: 6 4 3 , 5 + 4 1 8 , 3 7 8 , 8 3 1 2 , 7 3 , 124. Thực hiện phép tính sau: 1 1 , 1 8 + 7 , 0 2 2 3 0 , 6 6 3 , 0 2 9 3 2 , 4 6 , 125. 623,8 x 5,4 = 126. 94,6 x 5,9 = 127. 453,7 x 0,064 =
 • 23. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 23 Page 23 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 128. 1,73 x 2,8 = 129. 7,987 x 0,83 = 130. 26,28 x 4,6 = 131. 861,7 x 0,13 = 132. 196,6 x 0,034 = 133. 221,4 x 0,75 = 134. 53,36 x 0,2 = 135. 2,393 x 3,6 = 136. 736,3 x 3,7 = 137. 88,86 x 8,4 = 138. 70,47 x 0,26 = 139. 8,548 x 0,73 = 140. 42,28 x 0,93 = 141. 52,03 x 0,17 = 142. Điền đáp án đúng vào ô trống: 9,237 x 10= 143. Điền đáp án đúng vào ô trống: 57,34 x 0,01= 144. Điền đáp án đúng vào ô trống: 0,1836 x 10=
 • 24. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 24 Page 24 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 145. Điền đáp án đúng vào ô trống: 9,851 x 1000= 146. Điền đáp án đúng vào ô trống: 716,5 x 1000= 147. Điền đáp án đúng vào ô trống: 43,99 x 0,1= 148. Điền đáp án đúng vào ô trống: 71,77 : 1000= 149. Điền đáp án đúng vào ô trống: 0,81 x 1000= 150. Điền đáp án đúng vào ô trống: 76,89 : 0,1= 151. Điền đáp án đúng vào ô trống: 33,67 : 0,1= 152. Điền đáp án đúng vào ô trống: 21,66 : 0,001= 153. Điền đáp án đúng vào ô trống: 615,3 : 1000= 154. Điền đáp án đúng vào ô trống: 718,9 : 1000=
 • 25. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 25 Page 25 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 155. Điền đáp án đúng vào ô trống: 0,2121 x 0,1= 156. Điền đáp án đúng vào ô trống: 0,1452 : 100= 157. Điền đáp án đúng vào ô trống: 706,3 : 0,01= 158. Điền đáp án đúng vào ô trống: 4,535 x 0,01= 159. Điền đáp án đúng vào ô trống: 24,76 x 1000= 160. Điền đáp án đúng vào ô trống: 7,401 x 100= 161. Điền đáp án đúng vào ô trống: 0,7559 x 0,01= 162. Điền đáp án đúng vào ô trống: 79,13 : 100= 163. Tính nhanh: 0,75 x 8,6 x 8 = 164. Nhân nhẩm: 125 x 2,1 =
 • 26. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 26 Page 26 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 165. Nhân nhẩm: 125 x 2,2 = 166. Nhân nhẩm: 125 x 8,4 = 167. Chia nhẩm: 63,75 : 12,5 = 168. Chia nhẩm: 20,5 : 5 = 169. Nhân nhẩm: 8,1 x 25 = 170. Tính nhanh: 25 x 9,4 x 4 = 171. Chia nhẩm: 18 : 2,5 = 172. Nhân nhẩm: 4,7 x 0,25 = 173. Tính nhanh: 5 x 8,2 x 8 = 174. Nhân nhẩm: 25 x 4,2 =
 • 27. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 27 Page 27 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 175. Tính nhanh: 4 x 3,7 x 2,5 = 176. Chia nhẩm: 20 : 12,5 = 177. Tính nhanh: 8 x 8,1 x 0,5 = 178. Chia nhẩm: 32,5 : 25 = 179. Tính nhanh: 0,5 x 2,2 x 6 = 180. Chia nhẩm: 0,55 : 0,25 = 181. Nhân nhẩm: 2,3 x 25 = 182. Nhân nhẩm: 0,5 x 7,1 = 183. Nhân nhẩm: 3,5 x 0,25 = 184. Chia nhẩm: 587,5 : 125 =
 • 28. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 28 Page 28 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 185. Tính nhanh: 0,25 x 4,7 x 4 = 186. Nhân nhẩm: 5,6 x 25 = 187. Tính nhanh: 2 x 2,3 x 5 = 188. Nhân nhẩm: 25 x 6,5 = 189. Chia nhẩm:0,675 : 0,25 = 190. Nhân nhẩm:5,6 x 0,125 = 191. Nhân nhẩm:3,2 x 1,25 = 192. 2 10 = (Điền số thập phân) 193. 4 : 20 = (Điền số thập phân) 194. 1 : 20 = (Điền số thập phân) 195. 7 : 8 = (Điền số thập phân) 196. 8 32 = (Điền số thập phân)
 • 29. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 29 Page 29 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 197. 8 : 10 = (Điền số thập phân) 198. 1 : 16 = (Điền số thập phân) 199. 10 : 10 = (Điền số thập phân) 200. 9 40 = (Điền số thập phân) 201. 9 20 = (Điền số thập phân) 202. 2 : 5 = (Điền số thập phân) 203. 8 10 = (Điền số thập phân) 204. 3 2 = (Điền số thập phân) 205. 2 4 = (Điền số thập phân) 206. 6 : 10 = (Điền số thập phân) 207. 5 : 32 = (Điền số thập phân) 208. 25,812 : 36 =
 • 30. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 30 Page 30 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 209. 35,788 : 46 = 210. 29,154 : 3 = 211. 39,092 : 58 = 212. 244,8 : 90 = 213. 200,08 : 41 = 214. 46,592 : 64 = 215. 507,98 : 22 = 216. 43,332 : 92 = 217. 956,13 : 21 = 218. 969,18 : 58 = 219. 6495,6 : 12 = 220. 6,603 : 5 = 221. 5158,4 : 4,16 = 222. 0,3996 : 14,8 = 223. 42,218 : 41,8 = 224. 536,9 : 7,67 = 225. 972,02 : 7,42 = 226. 6156 : 3,24 = 227. 42,592 : 1,76 = 228. 9,765 : 6,3 =
 • 31. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 31 Page 31 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 229. 10,18 : 0,1 = 230. 340,8 : 2,4 = 231. 82,544 : 9,38 = 232. 5,2451 : 88,9 = 233. 73,73 : 50,5 = 234. 74,382 : 50,6 = 235. 138,38 : 8,14 = 236. 59,28 : 3,04 = 237. Điền đơn vị đo đúng vào ô trống 0,2649 yến = 26,49 238. Điền đơn vị đo đúng vào ô trống 5,782 tạ = 57,82 239. Điền giá trị đúng vào ô trống: 8 ngày = giờ 240. Điền đơn vị đo đúng vào ô trống 7766 mm = 77,66 241. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 26,45 hg = yến. 242. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 46,24 cm = dm. 243. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 4,182 dm = hm. 244. Điền đơn vị đo đúng vào ô trống 64,26 = 6426 hg 245. Điền giá trị đúng vào ô trống: 9 giờ = giây 246. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 91,48 hg = dag. 247. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 4,999 dag = hg. 248. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 86,54 dag = g.
 • 32. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 32 Page 32 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 249. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 7,026 dm = mm. 250. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 36,59 dag = g. 251. Điền đơn vị đo đúng vào ô trống 29,8 = 2980 m 252. Điền đơn vị đo đúng vào ô trống 2,89 = 0,289 dam 253. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 919,7 yến = tạ. 254. Điền giá trị đúng vào ô trống: 4 ngày = giờ 255. Điền đơn vị đo đúng vào ô trống 38,13 = 0,3813 hm 256. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 0,978 hg = tạ. 257. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 339,8 mm = dam. 258. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 7,47 dm = hm. 259. Điền giá trị đúng của đơn vị đo vào ô trống 698,8 dag = yến. 260. Tính nhanh: 2,2 + 7,5 + 2,5 + 47,8 261. Tính nhanh: 51,3 + 6,5 - 1,3 262. Tính nhanh: 3,29 + 1,84 + 0,71 - 0,84 263. Tính nhanh: 35,3 + 4,5 - 5,3 264. Tính nhanh: 2,2 + 7,5 + 87,8 265. Tính nhanh: 91,2 x 5,4 - 1,2 x 5,4 266. Tính nhanh: 33,1 + 1,7 - 3,1 267. Tính nhanh: 8,7 + 78,4 - 7,7 - 8,4 268. Tính nhanh: 15,6 x 2,5 - 5,6 x 2,5
 • 33. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 33 Page 33 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 269. Tính nhanh: 8,5 x 43,2 - 3,2 x 8,5 270. Tính nhanh: 0,75 x 3,62 - 0,62 x 0,75 271. Tính nhanh: 8,67 x 0,15 - 0,15 x 0,67 272. Tính nhanh: 6,78 x 0,34 - 0,78 x 0,34 273. Tính nhanh: 1,47 + 0,36 - 0,47 274. Tính nhanh: 6,3 x 38,2 - 8,2 x 6,3 275. Tính nhanh: 0,16 x 4,28 - 0,28 x 0,16 276. Tính nhanh: 0,33 + 0,75 - 0,23 + 0,25 277. Tính nhanh:4,86 x 0,65 - 0,65 x 0,86 278. Tính nhanh0,64 x 0,15 + 0,15 x 1,36 279. Tìm b biết: (8,1 - b) + 18 = 24 280. Tìm z biết: z x 0,2 + 39,6 = 52,2 281. Tìm a biết: 0,9 x a - 1,08 = 8,01 282. Tìm z biết: (z x 0,7) : 0,9 = 8,4 283. Tìm g biết: (g - 30) : 0,5 = 138 284. Tìm d biết: d : 0,2 + 9 = 15,9
 • 34. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 34 Page 34 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 285. Tìm r biết: (r + 0,8 ) x 0,4 = 4,76 286. Tìm b biết: (b + 1,1 ) x 0,3 = 5,49 287. Tìm t biết: (t + 2,3 ) x 0,9 = 7,29 288. Tìm a biết: (0,2 + a) x 0,4 = 0,4 289. Tìm f biết: (65,1 - f) : 0,8 = 3 290. Tìm e biết: e x 0,9 + 64,7 = 71,9 291. Tìm q biết: (q - 85,1) + 20 = 30,1 292. Tìm z biết: (z + 32,4) - 47,5 = 28,8 293. Tìm q biết: (q - 3,6 ) : 0,5 = 170 294. Tìm y biết: (0,9 x y) x 0,7 = 0,189 295. Tìm c biết: (c - 2,4 ) x 0,4 = 0,36 296. Tìm t biết:
 • 35. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 35 Page 35 Xem thêmtài liệuToán lớp5 và tải về dễ hơntại Toán lớp5 (t - 1,2) x 0,9 = 0,09 297. Tìm r biết: (71,5 - r) + 84,4 = 89,2 298. Tìm d biết: (d + 16,8) + 1,8 = 98,1 299. Tìm t biết: 0,8 x t + 3,63 = 3,95 300. Tìm g biết: (g x 0,8) : 0,7 = 7,2 301. Tìm e biết: (20,5 - e) - 4,6 = 5,3 302. Tìm t biết: t : 0,4 - 15,8 = 8,8