Có các dung dịch nano3 hcl na2so4 ba(oh)2. chỉ dùng thuốc thử để nhận biết chúng là

Câu 35: Có các dung dịch: NaNO3; HCl; Na2SO4; Ba(OH)2. Chỉ dùng thuốc thử để nhận biết chúng là

A. KOH                        B. AgNO3                     C. Quỳ tím                    D. BaCl2

Câu 36: Dãy kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là:

A. Cu, Zn, Na               B. Ag, Ba, Fe, Cu         C. K, Mg, Al, Fe, Zn    D. Au, Pt, Al

Câu 37: Cho HCl vào các dung dịch Na2SO3, NaHSO3, NaOH, NaBr. Số phản ứng xảy ra là

A. 1                               B. 4                               C. 2                               D. 3

Câu 38: Khi đun nóng ống nghiệm chứa C và H­2SO4 đậm đặc phản ứng nào dưới đây xảy ra

A. H2SO4 + C -> CO + SO3 + H2                      B. 2H2SO4 + C -> 2SO2 + CO2 + 2H2O

C. H2SO4 + 4C -> H2S + 4CO                           D. 2H2SO4 + 2C -> 2SO2 + 2CO + 2H2O

Nhận biết

a) Hcl, Hno3, H2so4, Ba(oh)2, na2so4

b) Nacl, Nano3, Naoh, Ba(oh)2, Mgso4

Những câu hỏi liên quan

Mọi người giúp đỡ ạ

1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau :

a.  Al , Fe , Ag ở dạng bột

b. NaCl , CuCl2, MgCl2 , FeCl2

2. Chỉ được dùng quì tím hãy nhận biết các dd :

a. H2SO4 , Ba(NO3)2 , NaCl

b. HCl , Ba(OH)2, NaCl , K2SO4 

c. Ba(OH)2 , H2SO4 , HCl , CuCl2

d. H2SO4 , NaOH , Ba(OH)2 , NaCl , Na2SO4 

Chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết 4 dung dịch mất nhãn: H2SO4, NaNO3, HCl, Ba(OH)2, thuốc thử đó là:


A.

B.

C.

D.

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của các dung dịch cần nhận biết.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Cho quỳ tím vào để thử các chất trên

   +Chất làm quỳ hóa đỏ là HCl do nó là 1 axit

   +Chất làm quỳ hóa xanh là Ba(OH)2 do nó là 1 bazo

   +Hai chất còn lại không làm quỳ đổi màu là NaNO3 và Na2SO4

Sử dụng lại Ba(OH)2 đã phân biệt ở thí nghiệm trên

   +Chất td với Ba(OH)2 tạo kết tủa trắng là Na2SO4

   PTHH: Na2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4↓ trắng+2NaOH

   +Chât còn lại không có hiện tương gì là NaNO3