drink a can of wd40 là gì - Nghĩa của từ drink a can of wd40

drink a can of wd40 có nghĩa là

Cụm từ này tương tự như "Uống thuốc tẩy" hoặc "chết tiệt".Đó là phương sách cuối cùng cho người mà bạn thực sự ghét.Nó thậm chí còn thông báo cho người nghe rằng họ đã chết với bạn.

Thí dụ

Jayden: Anh bạn!Những memes Instagram này rất vui nhộn!
Richard: Vít bạn!Đi uống một lon WD40!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết drink a can of wd40 là gì - Nghĩa của từ drink a can of wd40