Sơ đồ tư duy Toán 6 chương 1 Hình học đoạn thẳng

WEB - TOÁN HỌC

 • SƠ ĐỔ TƯ DUY - SỐ HỌC LỚP 6

Sơ đồ tư duy Toán 6 chương 1 Hình học đoạn thẳng

CHƯƠNG 1 ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Được hiểu về số tự nhiên, các khái niệm tập hợp, kí hiệu cách liệt kê. Các phép toán trên tập số tự nhiên....

Sơ đồ tư duy Toán 6 chương 1 Hình học đoạn thẳng

TẬP HỢP - PHẦN TỬ - TẬP CON - TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chấtđặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử......
 • PHÉP CỘNG - PHÉP TRỪ - PHÉP NHÂN - PHÉP CHIA CỦA SỐ TỰ NHIÊN
 • LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN CHIA LŨY THỪA CÓ CÙNG CƠ SỐ
 • TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỐNG. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 - CHO 5 - CHO 3 - CHO 9
 • ƯỚC BỘI - SỐ NGUYÊN TỐ - HỢP SỐ
 • PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ - ƯỚC CHUNG - ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
 • PHÉP NHÂN - CHIA PHÂN SỐ
 • KHÁI NIỆM PHÂN SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHẤN SỐ
 • RÚT GỌN - QUY ĐỒNG - SO SÁNH PHÂN SỐ
 • PHÉP CỘNG TRỪ PHÂN SỐ
 • PHƯƠNG TÍNH TỔNG DÃY SỐ PHÂN SỐ


WEB - TOÁN HỌC

 • SƠ ĐỒ TƯ DUY - HÌNH HỌC LỚP 6

Sơ đồ tư duy Toán 6 chương 1 Hình học đoạn thẳng

CHƯƠNG 1. ĐOẠN THẲNG

Được hiểu thêm về khái niệm điểm, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, biết cách vẽ và xác định điểm......

Sơ đồ tư duy Toán 6 chương 1 Hình học đoạn thẳng

GÓC - CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN GÓC

Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.......
 • ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG TIA
 • ĐOẠN THẲNG TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
 • NỬA MẶT PHẲNG GÓC SỐ ĐO GÓC
 • ĐIỀU KIỆN TIA OZ NẰM GIỮA OX VÀ OY. VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC


 • CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC LỚP 6 ĐOẠN THẲNGTải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sơ đồ tư duy Toán 6 chương 1 Hình học đoạn thẳng