Chủ đề: Sqlsrv_connect

Có 1 bài viết

Cách kết nối sql server với php
Cách kết nối sql server với php

Hôm nay, mình xin hướng dẫn bạn kết nối php với cơ sở dữ liệu microsoft Sqlserver 2008. Mặc định php kết nối với mysql, còn asp thì làm việc với mssql server. ...