Bài 4 trang 118 sgk hóa 11 nang cao năm 2024

Bài 1 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O. Vitamin C có công thức phân tử là C6H8O6.

 1. Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất,
 1. Tính tỉ lệ % vế khối lượng và tỉ lệ % số nguyên tử các nguyên tố ở vitamin A và vitamin C.

Lời giải:

 1. Công thức đơn giản nhất của vitamin A: C20H30O; vitamin C là C3H4O3
 1. Tỉ lệ phần trăm khối lượng C, H, O trong vitamin A.

Tỉ lệ phân trăm số nguyên tử các nguyên tố C, H, O trong vitamin A.

Các em học sinh làm tương tự với vitamin C (C6H8O6)

Bài 2 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

 1. 70,94% C; 6,4% H; 6,9%N, còn lại là oxi
 1. 65,92% C; 7,75% H; còn lại là oxi.

Lời giải:

Bài 3 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31%C; 10,18%H; 13,52%N. Công thức đơn giản nhất của X là:

 1. C6H10N
 1. C19H22N3
 1. C12H22N2
 1. C20H32N3

Lời giải:

Chọn D.

Bài 4 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:

 1. Đốt cháy hoàn toàn 10mg hợp chất hữu cơ X sinh ra 33,85 mg CO2 và 6,95 mg H2O. Tỉ khối hơi của chất đó đối với không khí là 2,69.
 1. Đốt cháy hoàn toàn 28,2 mg hợp chất hữu cơ Z và cho sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua các bình đựng CaCl2, khan và KOH dư thấy bình CaCl2 tăng thêm 19,4 mg còn bình dựng KOH tăng thêm 80 mg. Mặt khác khi đốt cháy 18,6 mg chất đó sinh ra 2,24 ml nitơ (đktc). Biết rằng phân tử chất đó chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

Lời giải:

Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:

 1. Đốt cháy hoàn toàn 10 mg hợp chất hữu cơ Y sinh ra 33,85mg và 6,95mg \({H_2}O\).Tỉ khối hơi của hợp chất với không khí là 2,69.
 1. Đốt cháy hoàn toàn 28,2 mg hợp chất hữu cơ Z và cho các sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua các bình đựng \(CaC{l_2}\) khan và KOH dư thì thấy bình \(CaC{l_2}\) tăng thêm 19,4mg còn bình KOH tăng thêm 80,0mg.Mặt khác, khi đốt 18,6mg chất đó sinh ra 2,24ml nitơ (đktc).Biết rằng , phân tử chất đó chứa một nguyên tử nitơ.
Hướng dẫn giải
 1. Ta có \({m_C} = \frac{{12.33,{{85.10}{ - 3}}}}{{44}} = 9,{23.10{ - 3}}(g)\) ; \({m_H} = \frac{{2.6,{{95.10}{ - 3}}}}{{18}} = 0,{77.10{ - 3}}(g)\)

Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

Đề bài

Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

 1. 70,94% C, 6,40%H, 6,90% N, còn lại là oxi.
 1. 65,92% C, 7,75% H, còn lại là oxi.

Lời giải chi tiết

 1. \({C_x}{H_y}{O_z}\):

\(\% O = 100\% - (70,94 + 6,4 + 6,9) = 15,76\% \)

Ta có \(x:y:z:t = \frac{{70,94}}{{12}}:\frac{{6,4}}{1}:\frac{{15,76}}{{16}}:\frac{{6,9}}{{14}}\)

\(= 5,91:6,40:0,99:0,49 = 12:13:2:1\)

Công thức đơn giản nhất: \({C_{12}}{H_{13}}{O_2}N\)

 1. \({C_x}{H_y}{O_z}:\)

\(\% O = 100\% - (65,92 + 7,75) = 26,33\% \)

Ta có \(x:y:z = \frac{{65,92}}{{12}}:\frac{{7,75}}{1}:\frac{{26,33}}{{16}} \)

\(= 5,49:7,75:1,65 = 10:14:3\)

Công thức đơn giản nhất: \({C_{10}}{H_{14}}{O_3}\)

Loigiaihay.com

Câu 3 trang 118 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31%C,10,18% H,13,52%N.Công thức đơn giản X là