Bài tập thì hiện tại đơn to be năm 2024

Thì hiện tại đơn là một loại thì cơ bản được sử dụng nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng không chỉ phục vụ trong các bài thi mà còn giúp kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Khi nắm vững các kiến thức liên quan đến chúng cần thường xuyên làm các bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn để mỗi ngày củng cố thêm kiến thức và không bị lãng quên. Trong bài viết này SEDU sẽ tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao.

Mục lục

1. Bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn cơ bản

Bài 1: Viết lại dạng đúng của thì hiện tại đơn cho mỗi câu

 1. She ___ (play/ plays) the piano every day.
 2. I ___ (like/ likes) to read books.
 3. They ___ (study/ studies) English at school.
 4. He ___ (watch/ watches) TV in the evening.
 5. We ___ (eat/ eats) dinner at 7 o'clock.
 6. I ___ (work/ works) in a restaurant.
 7. She ___ (go/ goes) to the gym every morning.
 8. He ___ (play/ plays) basketball on the weekends.
 9. They ___ (watch/ watches) movies at home.
 10. We ___ (live/ lives) in a small town.
 11. She ___ (teach/ teaches) English at a school.
 12. They ___ (go/ goes) to church on Sundays.
 13. He ___ (like/ likes) to play video games.
 14. We ___ (have/ has) a dog and a cat.
 15. You ___ (listen/ listens) to music every day.
 16. He ___ (drive/ drives) a car to work.
 17. They ___ (eat/ eats) breakfast at 8 o'clock.
 18. She ___ (read/ reads) a book in the evening.
 19. We ___ (play/ plays) soccer on Saturdays.
 20. You ___ (watch/ watches) TV in the afternoon.
 21. She ___ (dance/ dances) at a dance studio.
 22. They ___ (swim/ swims) in the pool every day.
 23. He ___ (enjoy/ enjoys) playing guitar.
 24. We ___ (work/ works) in an office.
 25. You ___ (play/ plays) the guitar.

Bài tập thì hiện tại đơn to be năm 2024

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh được sử dụng nhiều nên cần phải rèn luyện chăm chỉ

Đáp án:

1. plays

2. like

3. study

4. watches

5. eat

6. work

7. goes

8. plays

9. watch

10. live

11. teaches

12. go

13. likes

14. have

15. listen

16. drives

17. eat

18. reads

19. play

20. watch

21. dances

22. swim

23. enjoys

24. work

25. play

Bài 2: Chia động từ thì hiện tại đơn (thêm s/es)

 1. She (work) at a hospital.
 2. He (study) at a university.
 3. The cat (drink) milk every day.
 4. The sun (rise) in the east.
 5. The bus (stop) at this corner.
 6. The dog (bark) at strangers.
 7. She (read) a book every night.
 8. He (watch) TV in the evening.
 9. The flowers (smell) nice.
 10. The baby (cry) when he is hungry.

Đáp án:

1. works

2. studies

3. drinks

4. rises

5. stops

6. barks

7. reads

8. watches

9. smell

10. cries

Bài 3: Chia động từ "to be" trong ngoặc để hoàn thành câu sau:

 1. I (___) a student.
 2. He (___) a doctor.
 3. They (___) my friends.
 4. She (___) a teacher.
 5. We (___) from France.
 6. You (___) my best friend.
 7. She (___) from Canada.
 8. He (___) a businessman.
 9. We (___) happy to see you.
 10. They (___) at the park.

Đáp án:

1. am

2. is

3. are

4. is

5. are

6. are

7. is

8. is

9. are

10. are

Bài 4: Sắp xếp từ cho trước thành câu hoàn chỉnh với thì hiện tại đơn:

 1. she/ study/ at/ the library
 2. I/ like/ to/ drink/ tea
 3. he/ play/ soccer/ on/ the weekends
 4. we/ watch/ TV/ in/ the evening
 5. they/ listen/ to/ music/ in/ the car
 6. the cat/ sleep/ on/ the couch
 7. he/ work/ in/ an office
 8. they/ eat/ dinner/ at/ 7 o'clock
 9. she/ read/ books/ before/ bedtime
 10. we/ travel/ to/ different/ countries/ every year

Đáp án:

 1. She studies at the library.
 2. I like to drink tea.
 3. He plays soccer on the weekends.
 4. We watch TV in the evening.
 5. They listen to music in the car.
 6. The cat sleeps on the couch.
 7. He works in an office.
 8. They eat dinner at 7 o'clock.
 9. She reads books before bedtime.
 10. We travel to different countries every year.

Bài tập thì hiện tại đơn to be năm 2024

Bài tập tiếng Anh cơ bản giúp người học làm quen và ghi nhớ thì loại này

2. Bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn nâng cao

Bài 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:

 1. My sister often (go/goes) to the gym in the morning.
 2. The train (arrive/arrives) at the station at 6 pm.
 3. He (study/studies) for his exams every day.
 4. The company (produces/produce) high-quality products.
 5. They (enjoy/enjoys) spending time with their friends.
 6. She (has/have) a lot of experience in the field.
 7. The team (is/are) playing well this season.
 8. He (likes/like) to read books in his free time.
 9. The company (has/have) a reputation for quality.
 10. They (enjoy/enjoys) traveling to new places.
 11. The dog (barks/bark) when someone comes to the door.
 12. She (work/works) in a hospital as a nurse.
 13. They (play/plays) tennis every weekend.
 14. The company (sell/sells) products to customers around the world.
 15. He (teach/teaches) math at the high school.
 16. She usually (watches/watch) TV in the evening.
 17. The store (closes/close) at 9 pm.
 18. He (plays/play) the guitar very well.
 19. The company (employs/employ) over 500 people.
 20. They (travel/travels) to different countries every year.

Đáp án:

1. goes

2. arrives

3. studies

4. produces

5. enjoy

6. has

7. is

8. likes

9. has

10. enjoy

11. barks

12. works

13. play

14. sells

15. teaches

16. watches

17. closes

18. plays

19. employs

20. travel

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn.

 1. She usually (eat) __________ breakfast at 7 am.
 2. The train (arrive) __________ at the station at 6 pm.
 3. They (play) __________ tennis every weekend.
 4. The company (sell) __________ products to customers around the world.
 5. He (teach) __________ math at the high school.
 6. He (like) __________ to listen to music when he works.
 7. The students (study) __________ for their exams every day.
 8. The company (produce) __________ high-quality products.
 9. They (watch) __________ movies on Fridays.
 10. I (drink) __________ coffee every morning.
 11. The dog (play) __________ with its toy.
 12. She (read) __________ a book every night.
 13. They (travel) __________ to different countries every year.
 14. The company (employ) __________ over 500 people.
 15. He (run) __________ in the park every morning.
 16. The store (close) __________ at 9 pm.
 17. She (work) __________ in a hospital as a nurse.
 18. They (enjoy) __________ spending time with their friends.
 19. The company (have) __________ a reputation for quality.
 20. He (play) __________ the guitar very well.

Bài tập thì hiện tại đơn to be năm 2024

Các bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn nâng cao sẽ mở rộng kiến thức, từ vựng hơn so với các bài tập cơ bản

Đáp án:

1. eats

2. arrives

3. play

4. sells

5. teaches

6. likes

7. study

8. produces

9. watch

10. drink

11. plays

12. reads

13. travel

14. employs

15. runs

16. closes

17. works

18. enjoy

19. has

20. plays

Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ một số bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn giúp bạn có thể ôn tập loại từ này một cách dễ dàng. SEDU kính chúc các bạn học tập thật tốt.

Khi nào dùng động từ tobe trọng thì hiện tại đơn?

Giới thiệu về thì hiện tại đơn tobe Is: Dùng với chủ ngữ là danh từ số ít hoặc đại từ nhân xưng số ít như "he", "she", "it" (anh ấy, cô ấy, nó). Are: Dùng với chủ ngữ là danh từ số nhiều hoặc đại từ nhân xưng số nhiều như "we", "you", "they" (chúng tôi, bạn, họ).nullCông thức hiện tại đơn tobe: Hướng dẫn chi tiết và các bài tập áp dụngrdsic.edu.vn › cong-thuc-hien-tai-don-tobe-va-nhung-ung-dung-thu-vi-vi-cbnull

Thì hiện tại đơn là gì lớp 6?

Thì hiện tại đơn (Simple Present hay Present Simple) là thì cơ bản nhất và là thì đầu tiên trong nhóm 12 thì. Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý, một hành động diễn ra lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hành động chung chung nào đó hoặc một hành động xảy ra ở thời gian hiện tại.nullTổng hợp lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án - VUSvus.edu.vn › bai-tap-thi-hien-tai-don-lop-6null

Khi nào chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn?

Thì hiện tại đơn (Simple Present) là thì dùng để tả một hành động chung chung hay 1 thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống hàng ngày; hoặc một chân lý, sự thật hiển nhiên; hoặc một hành động/ sự kiện được diễn ra trong thời điểm hiện tại. Ví dụ: She goes to the gym every morning.nullThì hiện tại đơn (Simple Present): Công thức, dấu hiệu và bài tập - VUSvus.edu.vn › thi-hien-tai-donnull

Bé chia hiện tại đơn là gì?

Trong đó nếu: Chủ ngữ là ngôi thứ 1 (I) thì động từ tobe ở thì hiện tại đơn được chia là “am” Chủ ngữ là ngôi thứ hai : we, they, you thì động từ to be được chia là “are”. chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít : he, she, it, động từ to be được chia là “is”.nullMách nhỏ mẹo nhận biết thì hiện tại đơn cực hay - Athena Onlineathenaonline.vn › mach-nho-meo-nhan--biet-thi-hien-tai-don-cuc-hay-idd...null