Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

Các quyết định kinh tế dựa trên việc dự đoán kết quả của việc thay đổi mức độ tiêu thụ tài nguyên và sản lượng đầu ra. Do đó, dữ liệu doanh thu cận biên phải được so sánh với dữ liệu chi phí cận biên để xác định điểm tối đa hóa lợi nhuận...

  1. Mục tiêu
  • Xác định và tính toán chi phí cận biên và doanh thu cận biên.
  • Ảnh hưởng của chi phí và doanh thu cận biên tới việc tối đa hóa lợi nhuận (profit maximization).

II. Nội dung

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về:

  • Cách sử dụng doanh thu và chi phí cận biên trong phân tích chiến lược kinh doanh.
  • Tính toán điểm tối đa hóa lợi nhuận.

1. Doanh thu cận biên và chi phí cận biên (Marginal revenue and marginal cost)

1.1. Doanh thu cận biên (Marginal revenue)

Doanh thu cận biên là phần doanh thu bổ sung (gia tăng - incremental) khi sản lượng tăng lên. Nó là sự khác biệt của tổng doanh thu tại các mức sản lượng khác nhau.

Doanh thu cận biên cho doanh nghiệp biết chiến lược kinh doanh hiện tại đã phù hợp hay chưa.

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

Doanh thu cận biên được sử dụng để nghiên cứu và đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp, đảm bảo doanh thu cận biên phù hợp với chi phí đầu vào, chi phí sản xuất.

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

1.2. Chi phí cận biên (Marginal cost)

Chi phí cận biên là chi phí bổ sung (còn gọi là chi phí gia tăng) khi số lượng sản phẩm đầu ra tăng lên. Nó là sự khác biệt của tổng chi phí tại mỗi mức sản lượng khác nhau.

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

2. Tối đa hóa lợi nhuận (Profit Maximization)

Doanh nghiệp thường nhắm đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thay vì tối đa doanh thu. Vì vậy để tìm được điểm tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cần so sánh doanh thu cận biên với chi phí cận biên.

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

Tổng lợi nhuận có thể bị giảm đi khi sản lượng tăng đến mức chi phí cũng bị tăng lên cao.

III. Bài tập

Question 1:

XYZ Corp, manufactures power saws and sells them for $70. The table below shows XYZ’s total cost for up to seven units of production. What is the marginal cost for the fifth unit of production?

Quantity

Total cost

0

$70

1

120

2

160

3

190

4

230

5

295

6

365

7

445

A.

$70.

B.

$59.

C.

$50.

D.

$65.

Answer:

→ The correct answer is choice D.

The marginal cost for the Xth unit of production is calculated by taking the total costs for X units minus the total cost for the previous number of units. Total cost for five units is $295; total cost for four units is $230; so the marginal cost is $295 - $230 = $65.

67% found this document useful (3 votes)

22K views

4 pages

Toi da hoa doanh thu la loi nhuan

Original Title

CHƯƠNG 7 _ Tối Đa Hóa Doanh Thu – Lợi Nhuận - QT701

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

67% found this document useful (3 votes)

22K views4 pages

CHƯƠNG 7 - Tối Đa Hóa Doanh Thu - Lợi Nhuận - QT701

Jump to Page

You are on page 1of 4

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

Vậy doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa khi họ sản xuất với mức sản lượng 30đvsl và bán với mức giá 160 đvg. Tại mức giá và lượng này, lợi nhuận tối đa đạt được là 1.300 đvt

Tại Q = 160 => MC = 2*30 + 40 = 100

Hệ số Lerner: L = (160 – 100)/160 = 0,375

Câu 2: Doanh nghiệp không bị lỗ trong khoảng giữa 2 điểm hòa vốn

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

Doanh nghiệp nghiệp hòa vốn khi

TC = TR

⇔ Q2+40Q+1400 = (-2Q +220)*Q

⇔ Q2+40Q+1400 = -2Q2 +220*Q

⇔ 3Q2 -180Q+1400 = 0

Giải phương trình bật 2 được 2 nghiệm: Q = 9,2 và Q=50,8

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận toán cao cấp năm 2024

Vì yêu cầu xác định mức SL tối đa nên mức sản lượng Q=50,8 đvsl được chọn.

Thế Q=50,8 vào phương trình đường cầu ⇒ P = 220-2*50,8=118,4 đvg

Doanh thu TR= P*Q = 118,4*50,8 = 6015 đvt

Vậy mức sản lượng cao nhất mà không lỗ là Q=50,8 đvsl, mức giá cần bán là P = 118,4 đvg và tổng doanh thu là 6015 đvt