Các mẫu văn bản của đảng cộng sản việt nam năm 2024

Mẫu trình bày thể thức văn bản và bản sao văn bản của Đảng được quy định tại về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

TT

Thành phần thể thức

Loại chữ

Cỡ chữ

Kiểu chữ

Minh hoạ (phông chữ Times New Roman)

1.

Tiêu đề "Đảng Cộng sản Việt Nam"

In hoa

15

Đứng, đậm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2.

Tên cơ quan ban hành văn bản, cơ quan sao văn bản

- Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

In hoa

14

Đứng

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN

- Tên cơ quan ban hành, sao văn bản

In hoa

14

Đứng, đậm

HUYỆN UỶ ĐỊNH HOÁ

3.

Số và ký hiệu văn bản, bản sao

In thường

14

Đứng

Số 127-QĐ/TW; Số 24-BS/UBKTTU

4.

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản, sao văn bản

In thường

14

Nghiêng

Hạ Long, ngày 20 tháng 02 năm 2018

5.

Tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản

- Tên loại văn bản

In hoa

15-16

Đứng, đậm

THÔNG BÁO

- Trích yếu nội dung văn bản

In thường

14-15

Đứng, đậm

về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Trích yếu nội dung tên loại công văn

In thường

12

Nghiêng

Chế độ hội nghị và công tác phí

6.

Nội dung văn bản

In thường

14-15

Đứng

Trong công tác chỉ đạo...

- Từ "Phần", "Chương" và số thứ tự của phần, chương

In thường

14-15

Đứng, đậm

Phần I; Chương II (hoặc: Phần thứ nhất; Chương thứ hai)

- Tên phần, chương

In hoa

14-15

Đứng, đậm

QUY ĐỊNH CHUNG

- Từ "Mục" và số thứ tự của mục

In thường

14-15

Đứng, đậm

Mục 1

- Tên mục

In hoa

14-15

Đứng, đậm

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- Từ "Điều", số thứ tự và tên điều

In thường

14-15

Đứng, đậm

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Khoản

In thường

14-15

Đứng

1. Quy định về…

- Điểm

In thường

14-15

Đứng

  1. Nội dung văn bản…

7.

Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký văn bản, sao văn bản

- Quyền hạn ký văn bản

In hoa

14

Đứng, đậm

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Chức vụ của người ký văn bản

In hoa

14

Đứng

PHÓ BÍ THƯ

- Họ tên của người ký văn bản

In thường

14

Đứng, đậm

Nguyễn Bắc Nam

8.

Dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, sao văn bản

Thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công an.

9.

Nơi nhận văn bản, bản sao

- Từ "Kính gửi" đối với tên loại công văn, tờ trình

In thường

14

Nghiêng

Kính gửi:

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân sau từ "Kính gửi"

In thường

14

Đứng

- Ban Bí thư Trung ương,

- Văn phòng Trung ương Đảng,

- Từ "Nơi nhận"

In thường

14

Đứng, có gạch chân

Nơi nhận:

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân sau từ "Nơi nhận"

In thường

12

Đứng

- Các huyện uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc,

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

10. Dấu chỉ mức độ mật, mức độ khẩn

- Dấu chỉ mức độ mật

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an

- Dấu chỉ mức độ khẩn

In hoa

14

Đứng, đậm

HỎA TỐC

11.

Chỉ dẫn phạm vi lưu hành và dự thảo văn bản

- Chỉ dẫn phạm vi lưu hành

In hoa

12

Đứng, đậm

XONG HỘI NGHỊ TRẢ LẠI

- Chỉ dẫn dự thảo văn bản

In thường

14

Nghiêng

Dự thảo lần 2

12.

Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành

In hoa

8

Đứng

ABC-268

13.

Thông tin liên hệ của cơ quan ban hành văn bản

In thường

10

Đứng

Số 9A, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 080.45774; fax: 080.43472; email: Cucluutru@VPTW.

14.

Chỉ dẫn loại bản sao

In hoa

14

Đứng, đậm

SAO Y BẢN CHÍNH

15.

Số trang văn bản

In thường

14

Đứng

2; 16; 28…

Trên đây là nội dung quy định về mẫu trình bày thể thức văn bản và bản sao văn bản của Đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 36-HD/VPTW năm 2018.