Đề bài - bài 1 trang 50 sbt sử 12

Lời giải:Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới là tháng 3-1997, các nhà khoa học đã tạo ra đượccon cừu Đôlibằng phương pháp sinh sản vô tính từ một tế bào lấy từ tuyến vú của một con cừu đang có thai.

Đề bài

1.Nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là

A.Liên Xô. B.Mĩ.

C.Nhật Bản. D. CHLB Đức

2. Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới vào năm 1997 là

A.Các nhà khoa học đã tạo ra được con Cừu Đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính

B.Các nhà khoa học công bố "Bản đồ gen người"

C.Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ, mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

D.Nước Mĩ đưa người lên mặt trăng

3. Cuộc cách mạng xanh diễn ra trong lĩnh vực nào

A.Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C.Thương nghiệp

D.Dịch vụ, thương mại

4. Thành tựu quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho con người là

A.Tạo ra những vật liệu mới

B.Tạo ra những công cụ sản xuất mới

C. Tạo ra những nguồn năng lượng mới

D.Cách mạng xanh

5. Phát minh khoa học đã gây ra những lo ngại về mặt pháp lí và đạo lí là

A.Phương pháp sinh sản vô tính

B.Công nghệ sinh học

C."Bản đồ gen người"

D. Công nghệ biến đổi gen

6. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là

A.khoa học gắn liền với kĩ thuật.

B.kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.

C. thời gian ứng dụng các phát minh vào sản xuất và đời sống diễn ra nhanh.

D.khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

7. Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII - XIX là

A.mọi phát minh về kĩ thuật được dựa trên các thành tựu khoa học cơ bản

B.mọi phát minh về kĩ thuật được dựa trên các nghiên cứu khoa học.

C.mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm.

D.mọi phát minh đều bắt đầu từ công nghiệp dệt.

8. Do tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhân loại đã bước vào nền văn minh

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp.

C.thông tin.

D. thương mại.

9. Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là

A.xuất hiện xu thế toàn cầu hoá.

B.bùng nổ dân số.

C.nhu cầu, đòi hỏi của con người ngày càng cao.

D.xuất hiện các loại dịch bệnh mới.

10.Về bản chất, toàn cầu hoá là quá trình

A.phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế

B. gia tăng mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vục, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

C.Tạo nên sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới

D.phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất; sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.

11.Tác động tiêu cực về mặt xã hội của xu thế toàn cầu hoá là

A.gia tăng mâu thuẫn giữa các giai cấp về tư tưởng.

B. gia tăng khoảng cách giàu - nghèo.

C.gia tăng tình trạng thất nghiệp.

D. gia tăng dân số.

12. Thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam là

A.Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế

B.Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính ở các khu vực.

C.Các nguồn vốn đầu tư kĩ thuật - công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài

D.Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa thế giới

13. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là

A.Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức

B.Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thế giới và nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc

C.Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế

D.Quản lí, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài

14. Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa Việt Nam cần phải

A.Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức

B.Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

C.Tận dụng nguồn vốn và kĩ thuật bên ngoài để phát triển kinh tế

D.tiếp tục công cuộc đổi mới, ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp:Xem lại mụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:Mĩ là nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX.

Chọn B

Câu 2

Phương pháp:Xem lại mụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới là tháng 3-1997, các nhà khoa học đã tạo ra đượccon cừu Đôlibằng phương pháp sinh sản vô tính từ một tế bào lấy từ tuyến vú của một con cừu đang có thai.

Chọn A

Câu 3

Phương pháp:Xem lại mụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:Cuộc cách mạng xanh diễn ra trong lĩnh vực nông nghiệp, với những giống lúa mới có năng suất cao, chịu bệnh tốt;

Chọn A

Câu 4

Phương pháp:Xem lại mụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:Thành tựu quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho con người là cuộcCách mạng xanh trong nông nghiệp.

Chọn D

Câu 5

Phương pháp:Xem lại mụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:những thành tựu này lại gây nên những lo ngại về mặt pháp lí nhưphương pháp sinh sản vô tính;công nghệ sao chép con người hoặc thương mại hóa công nghệ gen.

Chọn A

Câu 6

Phương pháp:Xem lại mụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay làkhoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Chọn D

Câu 7

Phương pháp:Xem lạimụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:trong cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

Chọn B

Câu 8

Phương pháp:Xem lạimụcI. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải:Trong những thập niên gần đây,công nghệ thông tinđã phát triển mạnh mẽ như một sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu

Chọn C

Câu 9

Phương pháp:Xem lại mụcII.Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Lời giải:Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học- công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn raxu thế toàn cầu hóa.

Chọn A

Câu 10

Phương pháp:Xem lạimụcII.Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Lời giải:Xét về bản chất, toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

Chọn B

Câu 11

Phương pháp:Xem lạimụcII.Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Lời giải:toàn cầu hóa làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước.

Chọn B

Câu 12

Phương pháp:Xem lạimụcII.Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Lời giải:Thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính ở các khu vực.

Chọn C

Câu 13

Phương pháp:Xem lại mụcII.Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Lời giải:Thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thế giới và nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc

Chọn B

Câu 14

Phương pháp:Xem lại mụcII.Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Lời giải:Việt Nam cũng nằm trong xu hướng chung đó. Do vậy, Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.

Chọn A