Hội nông dân việt nam thành lập năm nào năm 2024

Tại Hội nghị lần thứ Nhất (10/1930), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Tổng Nông hội Đông Dương với mục đích “Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để tranh đấu bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa.” Việc thành lập Tổng Nông Hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, bắt đầu hành trình trưởng thành và lớn mạnh của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đem lại nhiều thành quả giá trị trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Hội nông dân việt nam thành lập năm nào năm 2024

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người nông dân áo vải cũng có vai trò hết sức quan trọng. Ngày 27/09/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước nhà tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Ngày 01/03/1988, Hội chính thức được đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam. 93 năm hình thành và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã có những đóng góp và vai trò hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chính trị to lớn.

Trải qua 93 năm truyền thống lịch sử của giai cấp nông dân, Hội Nông dân TT Ngô Đồng gắn liền với truyền thống lịch sử của dân tộc, của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Với tinh thần yêu nước và cách mạng, quá trình hình thành và phát triển của giai cấp nông dân thị trấn luôn gắn bó mật thiết với lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ địa phương. Trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử, giai cấp nông dân cũng luôn giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội Nông dân TT Ngô Đồng đã tổ chức thành công các kỳ Đại hội đại biểu, đó là những mốc son, đánh dấu sự phát triển và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong từng thời kỳ.

Hội nông dân việt nam thành lập năm nào năm 2024

Cán bộ, hội viên Hội Nông dân TT Ngô Đồng tham gia hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TT Ngô Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn, sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên, cán bộ hội viên nông dân TT Ngô Đồng phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, tranh thủ khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đoàn kết, thi đua thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra.

Hội nông dân việt nam thành lập năm nào năm 2024

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân cả nước nói chung và cán bộ, nhân dân trong toàn thị trấn nói riêng cùng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại góp phần hoàn thiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng./.

92 năm qua, với sự định hướng, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022) cùng nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Hội.

Cuối thập kỷ 20 của thế kỷ XX, Nông hội đỏ đã xuất hiện ở một số địa phương, kêu gọi Dân cày tham gia đấu tranh đòi bỏ thuế người, thuế vườn, thuế chợ, thuế đò, bỏ lệ bắt phu… Tại Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 10/1930 tại Hương Cảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về thành lập Tổng Nông hội Đông Dương và thông qua Điều lệ Tổng Nông Hội Đông Dương, trong đó nêu rõ mục đích “Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để tranh đấu bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa”. Việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành và lớn mạnh về của phong trào nông dân. Từ đây, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Đảng, Nông hội khắp nơi trong nước đã phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, lãnh đạo nông dân hợp lực với công nhân và nhân dân lao động đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Nông dân đã cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh, giương cao khẩu hiệu: chống sưu thuế, địa tô, chống nạn thất nghiệp, chống khủng bố trắng, chống cải lương lừa dối, chống chiến tranh… Chỉ tính riêng trong năm 1937, đã có hơn 150 cuộc đấu tranh của nông dân chống cướp ruộng đất, đòi chia ruộng công, giảm tô, tức, khất thuế,... được tổ chức. Từ tháng 01 - 11/1938, có 125 cuộc đấu tranh của nông dân với 55.442 người tham gia.

Theo từng giai đoạn cách mạng, với những đổi mới về hình thức, khẩu hiệu hoạt động và các tên gọi khác nhau, tổ chức Hội Nông dân đã tập hợp nông dân từ miền ngược đến miền xuôi tham gia vào các đoàn thể của Mặt trận Việt Minh. Qua phong trào đấu tranh, các tổ chức cứu quốc của nông dân càng phát triển mạnh mẽ, góp sức vào làn sóng khởi nghĩa từng phần đang nổi lên cuồn cuộn trong cả nước, làm tan rã từng mảng chính quyền cơ sở của phát xít, tay sai, đưa cả nước bước vào cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Sau Cách mạng tháng Tám, các cấp Hội nông dân đã tập trung vận động thực hiện các phong trào, như: xây dựng "Cánh đồng 5 tấn", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", phong trào thanh niên nông thôn lên đường tòng quân giết giặc, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 21/4/1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam chính thức ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn của Hội Nông dân giải phóng, nông dân miền Nam đã vượt qua khó khăn, gian khổ, bám đất giữ làng, giữ vững sản xuất, thực hiện khẩu hiệu “biến nhà thành công sự, biến đồng ruộng thành trận địa”, đã xuất hiện nhiều gương nông dân chiến đấu dũng cảm, kiên cường, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 27/9/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 78-CT/TƯ về việc tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam. Đến ngày 01/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 42-QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, năm 1930 tỉnh Bình Định đã có tổ chức Hội và có 40 đảng viên và 100 hội viên Nông Hội đỏ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy Bình Định Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã có sự trưởng thành và phát triển. Trải qua 16 kỳ Đại hội từ khi thành lập đến nay, tổ chức Hội các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút ngày càng đông nông dân tham gia tổ chức Hội. Hiện nay toàn tỉnh có 151 cơ sở Hội, 1.031 chi Hội, 3.544 tổ hội, có 222.295 hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Các phong trào của Hội đã từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mạng lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Hội nông dân việt nam thành lập năm nào năm 2024

Đ/c Đặng Hoài Tân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh hiện có 68.533 hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó: cấp cơ sở có 57.557 hộ, cấp huyện có 9.579 hộ, cấp tỉnh có 1.336 hộ, cấp trung ương có 61 hộ (Trong giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh có 03 cá nhân là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba; 39 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 05 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen. Hiện đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 cá nhân. Có 07 nông dân xuất sắc tiêu biểu được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”). Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tham gia tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp được 354.273 triệu đồng, 898.869 ngày công, hiến 954.246m2 đất, sửa chữa và làm mới 6.906 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa và sửa chữa 25.713km kênh mương nội đồng, làm mới, sửa chữa hàng nghìn cầu cống, san đắp bờ vùng, bờ thửa, làm đẹp tường rào, cổng ngõ; xây dựng hơn 11.000 hố xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng 627 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; duy trì và nhân rộng các mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản”, “Điện sáng đường quê”, “Tự quản về an ninh trật tự”... Các cấp Hội còn nỗ lực làm tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đến nay các cấp Hội đã tín chấp cho hội viên nông dân vay hơn 1.800 tỷ đồng từ Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng CSXH; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt trên 72 tỷ đồng... Những hoạt động sôi nổi của cán bộ, hội viên nông dân các cấp đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong 92 năm qua, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, những việc làm mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Làm nền tảng vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII