In ra các số chia hết cho 3 python

 • Login
 • Register

with your social network

OR

Resend activation email

Not a member? Register

I can't rememeber my password

This site is protected by reCAPTCHA and Terms of Use apply.

I agree to the Terms and Conditions of CodeLearn

Already registered? Login

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình hiển thị ra màn hình các số chia hết cho 5 (không quá 10 số) trong khoảng a, b. Với a, b là hai số nguyên nhập từ bàn phím (a <= b).


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

Gồm hai dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên a
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên b

Định dạng đầu ra

Gồm 2 dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa các số chia hết cho 5 trong khoảng a, b. Các số cách nhau 1 khoảng trắng.
 • Dòng thứ hai in thông báo theo điều kiện sau:

Nếu quá 10 số thỏa điều kiện thì thông báo: In qua 10 so roi!

Nếu đã in hết các số thỏa điều kiện thì thông báo: Da in het cac so chia het cho 5

Lưu ý:

Nếu a > b thì xuất thông báo: So thu nhat lon hon so thu hai!

Nếu không có số nào chia hết cho 5 thì xuất thông báo: Khong co so nao chia het cho 5

Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
-17
20
 • Output 1:
-15 -10 -5 0 5 10 15 20
Da in het cac so chia het cho 5
 • Input 2:
11
77
 • Output 2:
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
In qua 10 so roi!
 • Input 3:
10
2
 • Output 3:
So thu nhat lon hon so thu hai!
 • Input 4:
1
4
 • Output 4:
Khong co so nao chia het cho 5
 • Input 5:
Kteam
 • Output 5:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập hai giá trị a, b từ bàn phím.
 • Chuyển hai giá trị mới nhận được sang kiểu số nguyên, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp a > b. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng vòng lặp for với biến giá trị chạy từ a đến b: Kiểm tra điều kiện chia hết cho 5
  • Nếu chia hết cho 5 thì tăng biến đếm.
  • Kiểm tra xem biến đếm đã lớn hơn 10 chưa.
   • Nếu đúng thì xuất thông báo và sử dụng break để thoát vòng lặp
   • Nếu sai thì dùng hàm print() kết hợp với tham số end để xuất kết quả theo định dạng đề bài yêu cầu
 • Sử dụng cấu trúc else của vòng for để xuất thông báo trường hợp không có số nào chia hết cho 5 và trường hợp đã in hết các số.
 • Lưu ý: else của for được thực hiện khi vòng lặp thoát ra một cách bình thường, không gặp lệnh break hay lỗi.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Nhap hai so tu ban phim
  #Ep kieu du lieu sang so nguyen
  a = int(input())
  b = int(input())
 
  if a>b:
    print("So thu nhat lon hon so thu hai!")
  else:    
    dem = 0
    #Su dung vong lap for duyet cac gia tri tu a den b
    for i in range(a, b+1):
      #Kiem tra dieu kien chia het cho 5
      if i % 5 == 0:
        #Dem cac so thoa dieu kien
        dem += 1
        #Kiem tra vuot qua 10 so hay chua
        if dem > 10:
          print("\nIn qua 10 so roi!")
          #Thoat vong lap
          break
        print(i, end=" ")
    #Neu khong gap lenh break thi se thuc hien lenh else
    else:
      if dem == 0:
        print("Khong co so nao chia het cho 5")
      else:
        print("\nDa in het cac so chia het cho 5")
       
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết chương trình hiển thị ra màn hình các số chia hết cho 5 (không quá 10 số) trong khoảng a, b. Với a, b là hai số nguyên nhập từ bàn phím (a <= b).

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình HIỂN THỊ RA MÀN HÌNH TAM GIÁC SỐ KÍCH THƯỚC N THEO MẪU. (1<=N<=9)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!

In ra các số chia hết cho 3 python


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết In ra các số chia hết cho 3 python