Đọc excel từ s3 python openpyxl

STUDENT 'S NAME
78
STUDENT 'S NAME
79
STUDENT 'S NAME
00
STUDENT 'S NAME
01
STUDENT 'S NAME
02
4
6
STUDENT 'S NAME
04
STUDENT 'S NAME
05
4
6
STUDENT 'S NAME
07

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào cách đọc bảng tính (excel) trong nhóm AWS S3 bằng Python

Trước khi bạn chuyển sang tập lệnh, vui lòng đảm bảo rằng các điều kiện tiên quyết bên dưới được đáp ứng

  • Người dùng IAM được tạo với đủ quyền để đọc nhóm S3
  • ACCESS_KEY và SECRET_KEY của người dùng IAM đó được tạo để kết nối với nhóm
  • Môi trường Python (Tốt nhất là python3)

Khi bạn đã có tất cả các thông tin trên, hãy chuyển sang bước tiếp theo

Đảm bảo cài đặt boto3 và openpyxl bằng pip/pip3 (tùy thuộc vào thiết lập của bạn). Giả sử bạn đang sử dụng Python3 hoặc mới nhất

________số 8

Tập lệnh python này sẽ kết nối với nhóm và đọc bảng tính (dữ liệu. xlsx). Sau đó hiển thị chi tiết trong bảng tính đó dưới dạng đầu ra

Hãy chia nhỏ mã thành nhiều đoạn để xem cách thức hoạt động của từng logic

  • Kết nối với S3?
  • Chọn trang tính (nếu bảng tính có nhiều tab)?
  • Đọc và nhận các hàng cột tối đa từ bảng tính?
  • Bỏ qua hàng đầu tiên trong khi đọc?
  • Làm cách nào để có được Tập lệnh Python hoàn chỉnh để đọc tệp excel trong nhóm S3?

Làm cách nào để kết nối với S3?

Phần mã bắt đầu kết nối với bộ chứa s3 được hiển thị bên dưới, bạn cần cung cấp Access_key, Secret và tên bộ chứa. Tên bảng tính (đối tượng) chúng ta đang đọc là dữ liệu. xlsx. Vui lòng sửa đổi nó theo yêu cầu của bạn

aws_id = ''
aws_secret = ''
bucket_name='YOUR_BUCKET'
object_key='data.xlsx'
s3 = boto3.client('s3', aws_access_key_id=aws_id, aws_secret_access_key=aws_secret)
try:
    obj = s3.get_object(Bucket=bucket_name, Key=object_key)
except:
    print("That key '"+object_key+"' doesn't exist or unable to connect to s3 for some reason")

Nếu bạn đang gặp lỗi khi kết nối với bộ chứa S3 và muốn in thông báo lỗi chính xác. Hãy thử thay câu lệnh try/except bằng đoạn mã bên dưới cùng với hàm exit() để thoát khỏi các dòng xử lý sau đó

STUDENT 'S NAME
0

Note: I am by default connecting to US-EAST-1 region. If the object resides in a different region make sure you modify boto3.client function with the attribute region_name=””, for example if you want to connect to eu-west-1 then the complete connection statement will be like,

STUDENT 'S NAME
1

Làm cách nào để chọn trang tính (nếu bảng tính có nhiều tab)?

Khi kết nối thành công thân biến sẽ có tất cả chi tiết dữ liệu được đọc từ đối tượng S3 (data. xlsx). Ở đây chúng tôi đang in obj và cũng lấy tên trang tính. Tôi cố tình in biến obj để bạn xem các giá trị được trả về. Nó trả về toàn bộ siêu dữ liệu phản hồi như HTTPStatusCode/HTTPHeaders/Bytes/LastModified thời gian của tệp excel đang được đọc, v.v. ,

STUDENT 'S NAME
2

Trang tính hiện tại, quy trình tập lệnh sẽ phụ thuộc vào số lượng Trang tính bạn có trong bảng tính excel ban đầu

Ví dụ: nếu bạn có 2 trang tính có tên là “First” và “Second”, sheet=workbook. active sẽ đọc dữ liệu sheet “Second” theo mặc định trừ khi bạn chọn sheet đầu tiên. Để chọn trang tính có tên “Đầu tiên” thay vì trang tính “Thứ hai” mặc định, sau đó,

STUDENT 'S NAME
3

Như bạn có thể thấy ở trên, chúng tôi đang lấy tên trang tính và sau đó chuyển giá trị đầu tiên trong danh sách get_sheet_names[0]. Bạn cũng có thể chuyển tên trang tính một cách rõ ràng thay vì như bên dưới hoặc thậm chí lặp qua danh sách (không hiển thị)

STUDENT 'S NAME
4

Làm cách nào để đọc dữ liệu từ bảng tính?

Bước tiếp theo là đọc dữ liệu từ bảng tính excel. Chúng ta cần tìm số cột và hàng tối đa trong bảng tính rồi sử dụng vòng lặp for để đọc cuối cùng

STUDENT 'S NAME
5

values_only=True Tham số chỉ trả về dữ liệu thay vì tên ô như Ô A1, Ô B1, Ô B2, v.v. ,

Làm thế nào để bỏ qua hàng đầu tiên trong khi đọc?

Điều này sẽ rất đơn giản, ở đây chúng ta chỉ bỏ qua hàng đầu tiên đôi khi chúng ta không cần tên cột để lấy dữ liệu

STUDENT 'S NAME
6

Nếu bạn cho min_row=2, hàng đầu tiên sẽ bị bỏ qua

Làm cách nào để có được tập lệnh Python hoàn chỉnh để đọc tệp excel trong S3?

Đây là mã hoàn chỉnh

Ghi chú. Mã bên dưới đọc trang đầu tiên có tên là First First. Bạn có thể cần sửa đổi tập lệnh này theo yêu cầu của mình, theo các phần thích hợp ở trên

openpyxl là gì?

Cập nhật mới nhất. 08 Th06, 2021 Openpyxl là một thư viện Python để đọc và viết các tệp Excel (có phần mở rộng xlsx/xlsm/xltx/xltm). Mô-đun openpyxl cho phép chương trình Python đọc và sửa đổi các tệp Excel

Làm cách nào để mở sổ làm việc Excel bằng Python?

Mở trình soạn thảo Python yêu thích của bạn và tạo một tệp mới có tên open_workbook. py. Sau đó thêm đoạn mã sau vào tập tin của bạn. Bước đầu tiên trong mã này là nhập load_workbook() từ gói openpyxl. Hàm load_workbook() sẽ tải tệp Excel của bạn lên và trả về dưới dạng đối tượng Python

Làm cách nào để tải dữ liệu Excel vào sổ làm việc openpyxl?

OpenPyXL làm cho quá trình này trở nên đơn giản. Tạo một tệp mới có tên workbook_cells. py và thêm mã này vào nó. Mã này sẽ tải lên tệp Excel trong sổ làm việc OpenPyXL. Bạn sẽ lấy trang tính đang hoạt động, sau đó in ra tiêu đề của nó và một vài giá trị ô khác nhau

Làm cách nào để đọc và sửa đổi các tệp Excel trong Python?

Mô-đun openpyxl cho phép chương trình Python đọc và sửa đổi các tệp Excel. Ví dụ: người dùng có thể phải xem qua hàng nghìn hàng và chọn ra một vài thông tin để thực hiện các thay đổi nhỏ dựa trên một số tiêu chí. Sử dụng mô-đun Openpyxl, các tác vụ này có thể được thực hiện rất hiệu quả và dễ dàng. Sử dụng lệnh này để cài đặt mô-đun openpyxl

Excel có thể kết nối với S3 không?

Sau đó, bạn có thể làm việc với dữ liệu Amazon S3 trực tiếp trong Excel . Trong Excel, mở tab Data và chọn From Other Sources -> From Microsoft Query. Chọn DSN AmazonS3. Chọn tùy chọn để sử dụng Trình hướng dẫn truy vấn để tạo/chỉnh sửa truy vấn.

Openpyxl có nhanh hơn gấu trúc không?

Bước 3. Tải bằng Openpyxl . Vẫn chậm nhưng giảm nhanh hơn Pandas một chút .

Openpyxl có hoạt động với xlsx không?

Openpyxl là thư viện Python để đọc và ghi các tệp Excel (có phần mở rộng xlsx/xlsm/xltx/xltm) . Mô-đun openpyxl cho phép chương trình Python đọc và sửa đổi các tệp Excel.

Làm cách nào để đọc dữ liệu từ Excel sang Python?

Các bước để nhập tệp Excel vào Python bằng Pandas .
Bước 1. Chụp đường dẫn tập tin. Trước tiên, hãy chụp lại đường dẫn đầy đủ nơi tệp Excel được lưu trữ trên máy tính của bạn. .
Bước 2. Áp dụng mã Python. .
Bước 3. Chạy mã Python để nhập tệp Excel