Hướng dẫn dùng mysql router trong PHP

Trong khi xây dựng backend cho 1 ứng dụng web, routing system luôn là 1 phần quan trọng của hệ thống code website. Tất cả các request khi qua Route đều được kiểm tra và xử lý. Sử dụng hệ thống định tuyến cho phép chúng ta cấu trúc ứng dụng của mình theo cách tốt hơn thay vì chỉ định mỗi yêu cầu vào một file hay folder như code core.

hùng đẹp trai

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

hùng thông minh lắm

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

đọc dữ liệu hộ bố

hùng ebudezain

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

hùng thông minh lắm

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

Bên cạnh đó đôi lúc chúng ta lại không cần 1 framework vì chúng quá nặng nề. Bài viết dưới đây mô tả cái nhìn tổng quan cũng như cách tạo ra 1 router nhanh mà không sử dụng framework hay package composer. 

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

hùng thông minh lắm

đọc dữ liệu hộ bố

tôi thích vậy đó

Yêu cầu

 • Bạn cần chạy phiên bản PHP 5 trở lên trên máy phát triển của mình.
 • Kiến thức PHP cơ bản và hiểu 1 chút về lập trình hướng đối tượng. 

hùng ebudezain

Bạn làm được gì thông qua bài này

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng thông minh lắm

tôi thích vậy đó

hùng ebudezain

hùng thông minh lắm

hùng đẹp trai

tôi thích vậy đó

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

đọc dữ liệu hộ bố

đây là bài demo nên Router chỉ xử lý GET, POST. nếu bạn muốn nhiều hơn thì mình có comment code tiếng việt có dâu, bạn cứ xem và xử lý thêm

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

tôi thích vậy đó

hùng đẹp trai

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng ebudezain

hùng đẹp trai

hùng ebudezain

hùng thông minh lắm

đọc dữ liệu hộ bố

vì nó rất đơn giản nên bạn sử dụng nó để lấy kiến thức nền xây dựng 1 framewok php cho riêng mình. 

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

hùng đẹp trai

hùng đẹp trai

tôi thích vậy đó

đọc dữ liệu hộ bố

đọc dữ liệu hộ bố

đọc dữ liệu hộ bố

bạn có thể sử dụng nó để làm máy chủ sản xuất nhưng hãy custom thêm nha. để nguyên như vậy là không ổn tí nào. mình muốn viết đơn giản để tất cả mọi ng đều hiểu được. 

hùng ebudezain

hùng thông minh lắm

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

Bắt đầu thôi !!! 

hùng đẹp trai

Dựng index file - đăng ký các router

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

hùng ebudezain

hùng thông minh lắm

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

tạo cấu trúc thư mục

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

tôi thích vậy đó

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

Cấu trúc thư mục tạo Router như sau 

hùng đẹp trai

tôi thích vậy đó

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

đọc dữ liệu hộ bố

Hướng dẫn dùng mysql router trong PHP

hùng ebudezain

hùng thông minh lắm

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng ebudezain

hùng đẹp trai

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

giải thích: 

 • index.php nên để trong folder public để tăng tính bảo mật giống như hầu hết các framework php khác.  
 • .htaccess nếu bạn có sử dụng apache thì bạn cũng từng phải bảo mật với file .htaccess. file này khi người dùng gõ vào folder trong public thì sẽ ngăn không cho hiện full các file tĩnh
 • Folder core rất quan trọng: 
 1. Request.php để xây dựng đối tượng request, mỗi 1 lần người dùng truy cập vào website sẽ tương ứng 1 request. và request đó sẽ mang param tương ứng. ta nên xây dựng 1 đối tượng request riêng. 
 2. Router.php là file định nghĩa cách thức hoạt động của Router, nhờ có file Router và sự kết hợp của requets chúng ta có thể tìm đúng Action tương ứng để chạy 

đọc dữ liệu hộ bố

khiến cho mọi request đều có chung 1 dạng định nghĩa

tôi thích vậy đó

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

đọc dữ liệu hộ bố

tôi thích vậy đó

điều quan trọng nhất mà các framework làm là biến các code của website đều có cùng 1 dạng  từ domain.xyz/[thành-phần-sau-url] domain.xyz/index.php/[thành-phần-sau-url]. 

hùng đẹp trai

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

hùng thông minh lắm

làm như vậy để làm gì? tất cả các code của 1 web php đều có chung 1 điểm bắt đầu và sẽ dễ xử lý hơn. 

hùng ebudezain

hùng đẹp trai

hùng ebudezain

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng thông minh lắm

hùng thông minh lắm

nếu bạn sử dụng apache làm server dĩ nhiên bạn cần file .htaccess để chuyển hướng tất cả url về dạng bạn muốn. Đây là file .htaccess(cái này của laravel mình copy thôi): 

tôi thích vậy đó

đọc dữ liệu hộ bố


  
    Options -MultiViews -Indexes
  

  RewriteEngine On

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Send Requests To Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]

hùng đẹp trai

hùng ebudezain

tôi thích vậy đó

đọc dữ liệu hộ bố

hùng thông minh lắm

hùng thông minh lắm

nếu bạn sử dụng nginx để làm server thì bạn không cần file này, thay vào đó bạn chỉ cần nhớ config root trỏ vào:

đọc dữ liệu hộ bố

tôi thích vậy đó

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

[Folder-code]/public

đọc dữ liệu hộ bố

ví dụ nginx: 

server {

  listen    80;
  server_name domain-cua-ban.com;
  root /var/www/SITE-PHP-ROUTER;

  location / {
    
    index index.html index.htm;
  }
}

hùng ebudezain

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

tôi thích vậy đó

Khi mọi code đều chạy vào file index.php đầu tiên thì chúng ta tha hồ "Khoe Cá Tính". 

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

load tất cả các class từ folder core vào index.php

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

tôi thích vậy đó

đọc dữ liệu hộ bố

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

tôi thích vậy đó

tôi thích vậy đó

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

 để load tất cả các code vào ta dùng function load như sau : 

function coreAutoload($class)
{
  $root = '../core/';
  $prefix = 'Core\\';
  // remove prefix

  $classWithoutPrefix = preg_replace('/^' . preg_quote($prefix) . '/', '', $class);
  // Thay thế \ thành /
  $file = str_replace('\\', DIRECTORY_SEPARATOR, $classWithoutPrefix) . '.php';

  $path = $root . $file;
  if (file_exists($path)) {
    require_once $path;
  }
}
spl_autoload_register('coreAutoload');

đọc dữ liệu hộ bố

tôi thích vậy đó

hùng ebudezain

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng đẹp trai

hùng đẹp trai

hùng thông minh lắm

hùng ebudezain

Nếu bạn thấy ngứa mắt vì load bằng code như này bạn có thể thay bằng load composer.

hùng ebudezain

hùng thông minh lắm

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

Khởi tạo và đăng ký router trong index.php

tôi thích vậy đó

hùng thông minh lắm

tôi thích vậy đó

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng đẹp trai

 

use Core\Request;
use Core\Router;
/// khởi tạo đối tượng router
$router = new Router(new Request);
// chú ý: trong đối tượng router hoàn toàn không có method get, post, put gì cả
/// nhưng ở đây mình vẫn gọi 1 method get => trong php nó sẽ chạy vào hàm __call 
$router->get('/', function () {
  return "Hello world";
});
/// tương tự khi gọi method post mà router không có method post nên sẽ chạy vào hàm __call
$router->post('/data', function ($request) {
  return json_encode($request->getBody());
});

hùng ebudezain

Bạn đã khởi tạo và đăng ký router xong và hết ( không làm gì nữa, thì php cũng sẽ tự đóng đối tượng lại bằng hàm __destruct.

hùng thông minh lắm

hùng ebudezain

hùng thông minh lắm

tôi thích vậy đó

hùng ebudezain

Vậy mình sẽ lợi dụng việc đóng đối tượng để viết 1 hàm trong Router, khi Đối tượng Router bị hủy nó sẽ chạy hàm __destruct trong class Router mình sẽ trình bày sau. Trước hết toàn bộ code file index.php sẽ như sau: 

 trong php nó sẽ chạy vào hàm __call 
$router->get('/', function () {
    return "Hello world";
});

/// tương tự khi gọi method post mà router không có method post nên sẽ chạy vào hàm __call
$router->post('/data', function ($request) {

    return json_encode($request->getBody());
});

/// tương tự __call
$router->get('/profile/hung', function ($request) {
    
    return "profile profile";
});

//// kết thúc hoàn toàn quá trình
/// tại đây hàm __destruct được gọi, vì hàm hủy được chạy khi hệ thống chương trình hủy 1 đối tượng
/// lúc này là lúc ta thực thi code cần thiết theo từng router

hùng thông minh lắm

DựngRequest và Router Core

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

hùng thông minh lắm

tôi thích vậy đó

Dựng Request

bootstrapSelf();
  }
  
  /**
   * bootstrapSelf là hàm lấy tất cả param của $_SERVER đổ vào cho đối tượng gốc.
   * sau này việc sử dụng 1 router sẽ không cần sử dụng biến global của PHP
   * thay vào đó chúng ta sẽ truyền đối tượng request vào
   * các key của biến $_SERVER sẽ được format theo dạng CamelCase 
   * đây là cú pháp lạc đà
   *
   * @return void
   */
  private function bootstrapSelf()
  {
    foreach ($_SERVER as $key => $value) {

      $this->{$this->toCamelCase($key)} = $value;
    }
  }
  
  /**
   * toCamelCase hàm này để format string bình thường thành cấu trúc lạc đà
   *
   * @param mixed $string type dạng lạc đà 
   * @return void
   */
  private function toCamelCase($string)
  {
    $result = strtolower($string);

    preg_match_all('/_[a-z]/', $result, $matches);

    foreach ($matches[0] as $match) {

      $c   = str_replace('_', '', strtoupper($match));
      $result = str_replace($match, $c, $result);
    }

    return $result;
  }
  
  /**
   * getBody 
   * hàm này không có giá trị trả ra khi phương thức là GET
   * Bạn có thể handle thêm ở đây khi bạn cần các phương thức khác như PUT, PATCH, DELETE,...
   *
   * @return void $body được trả ra để trong Closure function handle chính sẽ gọi đến
   */
  public function getBody()
  {
    if ($this->requestMethod === Request::GET_METHOD ) {
      return;
    }

    if ($this->requestMethod == Request::POST_METHOD ) {

      $body = array();
      foreach ($_POST as $key => $value) {

        $body[$key] = filter_input(INPUT_POST, $key, FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
      }

      return $body;
    }
  }
}

hùng ebudezain

hùng ebudezain

tôi thích vậy đó

hùng thông minh lắm

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

Dựng Router

request = $request;
  }

  function __call($name, $args)
  {
    list($route, $method) = $args;

    /// kiểm tra phương thức có được support không ? 
    /// hiện tại chỉ có GET và POST
    if (!in_array(strtoupper($name), $this->supportedHttpMethods)) {

      /// nếu phương thức chưa được hộ trợ thì return 405 header
      $this->invalidMethodHandler();
    }

    //// nạp Closure function vào router
    /// get:array(1)
    /// "/" : Closure
    $this->{strtolower($name)}[$this->formatRoute($route)] = $method;
  }

  /**
   * Removes trailing forward slashes from the right of the route.
   * @param route (string)
   */
  private function formatRoute($route)
  {
    $result = rtrim($route, '/');
    if ($result === '') {
      return '/';
    }
    return $result;
  }

  private function invalidMethodHandler()
  {
    header("{$this->request->serverProtocol} 405 Method Not Allowed");
  }

  private function defaultRequestHandler()
  {
    header("{$this->request->serverProtocol} 404 Not Found");
  }

  /**
   * Resolves a route
   * là hàm xử lý chính cho router trước khi hàm __destruct success
   * hàm này sẽ gọi function được declare trong file router để chạy nội dung
   */
  function resolve()
  {
    $methodDictionary = $this->{strtolower($this->request->requestMethod)};
    $formatedRoute  = $this->formatRoute($this->request->requestUri);
    $method      = isset($methodDictionary[$formatedRoute])? $methodDictionary[$formatedRoute] : null;

    if (is_null($method)) {

      /// nếu không tìm thấy route nào phù hợp thì sẽ trả ra header 404
      $this->defaultRequestHandler();
      return;
    }
    
    /// hàm thần thánh để thực thi code của function Closure trong file index.php
    echo call_user_func_array($method, array($this->request));
  }

  function __destruct()
  {
    $this->resolve();
  }
}

hùng thông minh lắm

Trong file Router này bạn chú ý hàm __destruct sẽ được chạy sau khi toàn bộ chương trình không còn gì để chạy => sẽ gọi hàm resolve lúc này chúng ta sẽ lấy method chính là function Closure trong file index.php mình đã define. và để chạy function method chúng ta sử dụng hàm call_user_func_array 

hùng ebudezain

Tổng Kết

hùng thông minh lắm

đọc dữ liệu hộ bố

tôi thích vậy đó

đọc dữ liệu hộ bố

bài viết được viết bởi trương thanh hùng https://ebudezain.com/

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng thông minh lắm

đọc dữ liệu hộ bố

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

Chạy và kiểm tra ứng dụng. khi gõ vào trình duyệt là domain.xyz/ sẽ thấy kết quả helloworld như sau 

tôi thích vậy đó

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng ebudezain

tôi thích vậy đó

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

Hướng dẫn dùng mysql router trong PHP

hùng đẹp trai

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

đọc dữ liệu hộ bố

ahihi đồ ngốc trương thanh hùng nè

hùng thông minh lắm

nhớ giả lập domain chứ đừng gõ localhost/[folder]/public nha, nó không ra vì file .htaccess đang redirect sai đó