Tham gia nhiều bảng trong sql php

OrderIDCustomerIDEemployeeIDOrderDateShipperID10308271996-09-183103093731996-09-191103107781996-09-202

Show

Và một lựa chọn từ bảng "Khách hàng"

ID khách hàng Tên khách hàng Tên liên hệĐịa chỉThành phốMã bưu chínhQuốc gia1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Đức2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222Mexico D. F. 05021Mexico3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D. F. 05023MexicoSQL INNER THAM GIA Ví dụ

Câu lệnh SQL sau chọn tất cả các đơn hàng có thông tin khách hàng

Thí dụ

CHỌN Đơn đặt hàng. OrderID, khách hàng. Tên khách hàng
TỪ đơn hàng
INNER THAM GIA KHÁCH HÀNG TRÊN đơn hàng. ID khách hàng = Khách hàng. Mã khách hàng;

Tự mình thử »

Ghi chú. Từ khóa

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 chọn tất cả các hàng từ cả hai bảng miễn là có sự trùng khớp giữa các cột. Nếu có các bản ghi trong bảng "Đơn hàng" không khớp với "Khách hàng", các đơn hàng này sẽ không được hiển thị


THAM GIA Ba bàn

Câu lệnh SQL sau chọn tất cả các đơn đặt hàng có thông tin khách hàng và người giao hàng

Thí dụ

CHỌN Đơn đặt hàng. OrderID, khách hàng. Tên khách hàng, Người gửi hàng. ShipperName
FROM ((Đơn hàng
INNER THAM GIA KHÁCH HÀNG TRÊN Đơn hàng. ID khách hàng = Khách hàng. CustomerID)
INNER JOIN Chủ hàng BẬT Đơn đặt hàng. ShipperID = Người gửi hàng. ID người gửi);

Tự mình thử »


Kiểm tra bản thân với các bài tập

Tập thể dục

Chọn mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
6 đúng để chọn tất cả các bản ghi từ hai bảng có sự trùng khớp trong cả hai bảng

Bản tóm tắt. trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng mệnh đề MySQL

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 để chọn dữ liệu từ nhiều bảng dựa trên các điều kiện tham gia

Giới thiệu về mệnh đề MySQL SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)5

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 khớp từng hàng trong một bảng với mọi hàng trong các bảng khác và cho phép bạn truy vấn các hàng chứa các cột từ cả hai bảng

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 là một mệnh đề tùy chọn của câu lệnh

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
3. Nó xuất hiện ngay sau mệnh đề

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
4. Đây là cú pháp của mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1 INNER JOIN t3 ON join_condition2 ...;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Trong cú pháp này

 • Đầu tiên, chỉ định bảng chính xuất hiện trong mệnh đề

  SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  4 (

  SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  7)
 • Thứ hai, chỉ định bảng sẽ được nối với bảng chính, xuất hiện trong mệnh đề

  SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  5 (

  SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  9,

  SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  0,…)
 • Thứ ba, chỉ định một điều kiện nối sau từ khóa

  SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  1 của mệnh đề

  SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  5. Điều kiện nối chỉ định quy tắc khớp hàng giữa bảng chính và bảng đã xuất hiện trong mệnh đề

  SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  5

Giả sử bạn muốn nối hai bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
7 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
9

Câu lệnh sau minh họa cách nối hai bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
7 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
9 bằng cách sử dụng mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 so sánh từng hàng trong bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
7 với mọi hàng trong bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
9 dựa trên điều kiện nối

Nếu các hàng từ cả hai bảng làm cho điều kiện nối được đánh giá là

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
52, thì

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 sẽ tạo một hàng mới có các cột chứa tất cả các cột của các hàng từ các bảng và bao gồm hàng mới này trong tập kết quả. Mặt khác,

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 chỉ cần bỏ qua các hàng

Trong trường hợp không có hàng nào giữa các bảng làm cho điều kiện tham gia ước tính thành

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
52, thì

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 trả về một tập kết quả trống. Logic này cũng được áp dụng khi bạn tham gia nhiều hơn 2 bảng

Biểu đồ Venn sau đây minh họa cách thức hoạt động của mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

MySQL SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)5 ví dụ

Hãy xem các bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
59 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
80 trong cơ sở dữ liệu mẫu

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

Trong sơ đồ này, bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
59 có cột

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
82 tham chiếu đến cột 

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
83 của bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
80. Cột

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
82 trong bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
59 được gọi là cột khóa ngoại

Thông thường, bạn tham gia các bảng có mối quan hệ khóa ngoại như bảng 

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
80 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
59

Giả sử bạn muốn lấy

 • SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  89 và

  SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1 INNER JOIN t3 ON join_condition2 ...;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  80 từ bảng

  SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  59
 • SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1 INNER JOIN t3 ON join_condition2 ...;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  82 dòng sản phẩm từ bảng

  SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

  Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
  80

Để thực hiện việc này, bạn cần chọn dữ liệu từ cả hai bảng bằng cách khớp các hàng dựa trên các giá trị trong cột

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
83 bằng cách sử dụng mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 như sau

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Dùng thử

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

Vì các cột đã nối của cả hai bảng có cùng tên  

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
83 nên bạn có thể sử dụng cú pháp

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1 INNER JOIN t3 ON join_condition2 ...;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
87

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5

Truy vấn trả về cùng một tập kết quả. Tuy nhiên, cú pháp

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1 INNER JOIN t3 ON join_condition2 ...;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
87 ngắn hơn và rõ ràng hơn nhiều

MySQL SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)5 với ví dụ về mệnh đề SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)80

Xem các bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
81 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
82 sau đây

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

Truy vấn này trả về số đơn hàng, trạng thái đơn hàng và tổng doanh số từ các bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
81 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
82 bằng cách sử dụng mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 với mệnh đề

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
86

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
8

Dùng thử

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

Tương tự, truy vấn sau đây sử dụng cú pháp

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 với cú pháp

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1 INNER JOIN t3 ON join_condition2 ...;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
87

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1 INNER JOIN t3 ON join_condition2 ...;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
8

MySQL SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)5 – tham gia ba bảng ví dụ

Xem các bảng

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
59,

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
81 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
82 sau đây

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

Truy vấn này sử dụng hai mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 để nối ba bảng.

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
81,

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
82 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
59

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
8

Hình ảnh này cho thấy đầu ra một phần

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

MySQL SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)5 – tham gia bốn bảng ví dụ

Xem các bảng sau

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
81,

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
82,

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
60 và

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
59

Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

Ví dụ này sử dụng ba mệnh đề

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 để truy vấn dữ liệu từ bốn bảng trên

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
8
Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

MySQL SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)5 sử dụng toán tử khác

Cho đến giờ, bạn đã thấy rằng điều kiện nối đã sử dụng toán tử bằng (=) cho các hàng phù hợp

Ngoài toán tử bằng (=), bạn có thể sử dụng các toán tử khác như lớn hơn (

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
64), nhỏ hơn (

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
65) và toán tử không bằng nhau (

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
66) để tạo thành điều kiện nối

Truy vấn sau sử dụng phép nối nhỏ hơn ( 

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
65) để tìm giá bán của sản phẩm có mã là

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
68 thấp hơn giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP) cho sản phẩm đó

SELECT select_list FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
6
Tham gia nhiều bảng trong sql php
Tham gia nhiều bảng trong sql php

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng MySQL

SELECT productCode, productName, textDescription FROM products t1 INNER JOIN productlines t2 ON t1.productline = t2.productline;

Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)
5 để truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng.