beans in a cup là gì - Nghĩa của từ beans in a cup

beans in a cup có nghĩa là

Khi một người đàn ông chèn toàn bộ dương vật cũng như bìu và tinh hoàn của anh ta vào lỗ thích thích hợp.Ví dụ, một người đàn ông chèn gà và bóng vào một cô gái hậu môn.

Thí dụ

OMG, đêm qua chúng tôi đã làm đậu trong một cốc, tôi ngạc nhiên Tôi đã có thể chứa tất cả những thứ đó!

beans in a cup có nghĩa là

Cụm từ này có nghĩa là một cái gì đó không làm phiền bạn hoặc rằng bạn không quan tâm những gì đã nói hoặc đã xảy ra.

Thí dụ

OMG, đêm qua chúng tôi đã làm đậu trong một cốc, tôi ngạc nhiên Tôi đã có thể chứa tất cả những thứ đó! Cụm từ này có nghĩa là một cái gì đó không làm phiền bạn hoặc rằng bạn không quan tâm những gì đã nói hoặc đã xảy ra. “Hey Betty Tôi nghe nói bạn có phá thai