Mẫu bảng kê hàng hóa đính kèm hóa đơn năm 2024

Mẫu bảng kê hóa đơn đầu vào (Mẫu số: 01-2/GTGT) đã không còn đính kèm tờ khai thuế GTGT trên HTKK khi nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. Để thuận tiện cho việc báo cáo thuế, kế toán doanh nghiệp có thể lập mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào trên Excel để báo cáo. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu bảng kê mua vào trên file Excel.

Mẫu bảng kê hàng hóa đính kèm hóa đơn năm 2024

Hướng dẫn lập mẫu bảng kê hóa đơn đầu vào.

1. Nguyên tắc khi lập bảng kê hóa đơn đầu vào

Theo Khoản 1, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và chịu thuế GTGT. Trong đó: - Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ. - Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong tháng. Cuối năm doanh nghiệp phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng. \>> Tham khảo: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT.

2. Những hóa đơn nào được kê khai, không được kê khai trên bảng kê 01-2/GTGT?

Các hóa đơn, chứng từ được kê khai trên bảng kê 01-2/GTGT: - Hóa đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ, gồm cả hóa đơn bỏ sót của các kỳ kê khai trước, vì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra tại doanh nghiệp. - Chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ tính thuế. - Chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài. Những hóa đơn, chứng từ không được kê khai trên bảng kê 01-2/GTGT: - Hóa đơn bán hàng mua của các doanh nghiệp kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp. - Hóa đơn GTGT không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định của thuế GTGT. - Hóa đơn không chịu thuế GTGT. \>> Có thể bạn quan tâm: Các đối tượng không chịu thuế GTGT.

Mẫu bảng kê hàng hóa đính kèm hóa đơn năm 2024

Những hóa đơn được kê khai trên Mẫu 01-2/GTGT.

3. Hướng dẫn lập mẫu bảng kê hóa đơn đầu vào

Mẫu 01-2/GTGT thường có 3 mục chính phân chia theo điều kiện khấu trừ thuế của hàng hóa, dịch vụ, cách lập như sau:

Dòng 1: “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ”.

Mục này để kê khai các hóa đơn, chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thuế. Trong kỳ doanh nghiệp có bao nhiêu hóa đơn, chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thì thực hiện kê khai hết vào mục này. Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra thường được lập ra để liệt kê chi tiết các hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tính thuế. Bảng kê đính kèm hóa đơn sẽ có sự khác biệt giữa doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung kể trên ở bài viết dưới đây.

Mẫu bảng kê hàng hóa đính kèm hóa đơn năm 2024

1. Bãi bỏ quy định nộp bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào

Trước 31/12/2014, thì hồ sơ khai thuế GTGT phải kèm theo Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra , mua vào.

Tuy nhiên theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 đã bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào khi lập hồ sơ khai thuế GTGT.

Thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp vẫn chủ động tổng hợp bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ để làm tài liệu phục vụ cho công tác quản lý tại doanh nghiệp, song không phải gửi cho cơ quan thuế như quy định nêu trên. Vì vậy, bài viết vẫn giới thiệu mẫu Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào, sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp để tiện theo dõi và quản lý.

2. Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Khi sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp, để thuận tiện cho công tác quản lý, doanh nghiệp có thể lập bảng kê theo dõi hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra trên file excel, theo mẫu 01/GTGT trước đây.

Mẫu bảng kê hàng hóa đính kèm hóa đơn năm 2024

\>> Tải ngay: Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV bán ra tại đây

3. Quy định về lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trong một số trường hợp, mặc dù không phải nôp bảng kê, doanh nghiệp phải lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu 03/DL-HĐĐT.

Căn cứ theo quy định tại điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định đối tượng doanh nghiệp cần nộp tờ khai này như sau:

Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức cũ thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Lưu ý: Chỉ kê khai những hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu cũ (hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử Thông tư 32). Không kê khai những hóa đơn có mã đã chuyển đổi lên Thông tư 78 trong kỳ khai thuế.

4. Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới nhất

Mẫu số 03/DL-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

DỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

[01] Kỳ tính thuế: tháng……….. năm…….. hoặc quý………. năm………..

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………….

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Hóa đơn, chứng từ bán ra Tên người mua Mã số thuế người mua Doanh thu chưa có thuế GTGT Thuế GTGT Ghi chú Số hóa đơn Ngày, tháng, năm lập hóa đơn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT): Tổng 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):……………………..

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):……………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…, ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

_________________________

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

\>> Tải mẫu tờ khai tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới nhất TẠI ĐÂY

5. Cách lập tờ khai tờ dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới nhất

Khi lập tờ khai dữ liệu hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý điền các thông tin dưới đây:

 • Kỳ tính thuế: Kế toán doanh nghiệp điền kỳ tính thuế theo tháng hoặc theo quý, năm
 • Tên người nộp thuế: Tên doanh nghiệp nộp thuế
 • Mã số thuế: Mã số thuế doanh nghiệp
 • Tên đại lý thuế (nếu có): nếu kê khai thuế qua đại lý thuế thì điền mục này
 • Mã số thuế: Mã số thuế của đại lý thuế

Tại bảng tổng hợp hóa đơn, chứng từ bán ra kế toán doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin các mục theo:

 • STT
 • Số hóa đơn
 • Ngày, tháng, năm lập hóa đơn
 • Tên người mua
 • Mã số thuế người mua
 • Doanh thu chưa có thuế GTGT
 • Thuế GTGT
 • Ghi chú

Đồng thời, kế toán doanh nghiệp cần điền thêm các thông tin liên quan đến từng loại hóa đơn khác nhau, như:

 • Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%
 • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%
 • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%

Sau khi thống kê đầy đủ, kế toán tính tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Để quản lý hóa đơn hiệu quả, các doanh nghiệp cũng cần xem xét sử dụng thêm phần mềm hỗ trợ cho bộ phận kế toán hoặc chuyển đổi sang sử dụng các phần mềm tiên tiến, thông minh thế hệ mới, có khả năng kết nối trực tiếp với phần mềm hoá đơn điện tử đồng bộ dữ liệu.

Hiện nay trên thị trường có một số phần mềm kế toán đã đáp ứng được những tính năng này như phần mềm kế toán online MISA AMIS, MISA SME:

 • Khởi tạo mẫu hoá đơn điện tử từ bộ có sẵn: Chương trình có sẵn kho mẫu hóa đơn từ cơ bản đến đặc thù từng doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, cho phép đơn vị lấy về sử dụng mà không mất công thiết kế lại;
 • Dễ dàng đồng bộ dữ liệu từ phần mềm hóa đơn điện tử để hạch toán tự động, đảm bảo chính xác, nhanh chóng
 • Kiểm tra tình trạng thông báo phát hành hóa đơn: Giúp kiểm soát được các tình trạng của Thông báo phát hành hóa đơn, từ đó tránh được việc bị phạt do phát hành HĐĐT khi chưa có hiệu lực;
 • Đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Cho phép in được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý, tuân thủ quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, phần mềm kế toán online MISA AMIS còn có nhiều tính năng, tiện ích khác giúp ích cho bộ phận kế toán doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công việc.

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị Kế toán doanh nghiệp đăng ký trải nghiệm miễn phí bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS: